головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Механізми економічного управління туристичним бізнесом

Мартиненко Д. В. Національний авіаційний університет,Україна Механізми економічного управління туристичним бізнесом визначаються тим особливим місцем, яке цей бізнес займає в економічному комплексі країни. Суб'єкти туристичної діяльності як самостійні ...

Теоретичні аспекти торгівельних відносин України та російської федерації

Шатайло О.А. Студентка Хмельницького Національного університету м. Хмельницький. Україна Мороз С.В. Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії Хмельницького національного університету м. Хмельницький. Україна Як молода незалежна держава, Україна ...

Управління державними доходами

Тітова Віта Віталіївна, 5-курс, гр. ФУДмвн-52 Науковий керівник – к.е.н. доцент Клівіденко Л.М. Вінницький інститут економіки Формування ринкового середовища та здійснення структурних змін в економічній ...

Роль держави у сфері сприяння розвитку підприємництва

Єлісєєва В. О. Науковий керівник: Головінов О. Н. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановскького У країнах з розвиненою ринковою економікою підприємництво є важливою ...

Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні

К.е.н. Заревчацька Т.В. Донбаська державна машинобудівна академія Підприємництво як рушійна сила інноваційних перетворень є об’єктом державного регулювання у країнах з ринковою економікою. Мале підприємництво є найбільш вразливим ...

Проблематика ринку автострахування

Гришина Т.В. Керівник: Чимирис С.В. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського На сьогоднішній день ринок страхування в Україні має досить складне становище. На це ...

Видатки місцевих бюджетів: їх сутність і роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону

Чуйко В. В. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна Видатки місцевих бюджетів відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Оскільки місцеві ...

Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання

Юрченко Анна; к.е.н., доцент Клівіденко Людмила Миколаївна Тернопільський національний економічний університет Вінницький інститут економіки, Україна В сучасних умовах розвитку країни актуальності постає питання макроекономічного регулювання. У ...

Економічні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності та шляхи їх удосконалення

Марецька Маргарита Валеріївна, Хачатрян Валентина Валентинівна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна Економічні методи регулювання зовнішньої торгівлі меншою мірою, ніж адміністративні, регламентуються міжнародними нормативно-правовими актами, ...

Cутність державного регулювання економіки

Криворізикий факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет» Кандидат економічних наук, ст. викладач Васильєва С.І. Студентка Повалій Т.О. Найбільш глибоко обґрунтував необхідність державного впливу на економіку англійський економіст ...