головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Вплив макроекономічних показників на зведений платіжний баланс України

Гісем Н.В., Тиводар І.В.В сучасних умовах все більшого розвитку набирають економіко-математичні науки, їх використання при дослідженні сучасних проблем. Тому на фоні загострення проблеми платіжного балансу ...

Окремі аспекти реформування законодавства з питань банкрутства

Измайлова Н. В., Демченко Н. В.Урядом України розроблена Концепція правової політики, що є первинним документом щодо системи вироблення стратегії і постановки завдань розвитку держави у ...

Сучасний стан та напрямки підвищення інноваційної активності підприємств України

Андрюшко А.К.На сьогодні основним завданням України є глибоке коригування економіки, мета якого - не просто економічне зростання, а набуття ним соціальної природи як основи стабільного ...

Методичні аспекти розрахунку податкового навантаження підприємств різних сфер економіки

Звягіна Ю.С., Лаврухіна О.І.У будь-якій державі податки виконують настільки важливу роль, що можна однозначно стверджувати – ефективне функціонування ринкової економіки неможливе без чітко налагодженої системи ...

Підвищення стійкості й забезпечення ефективного використання соціально-економічного потенціалу адміністративно-територіального утворення

Пакулін С.Л., Топчій О.О.Перспективне планування|планерування| розвитку економіки й соціальної сфери України та її адміністративно-територіальних утворень на національному й міжнародному рівнях ставлять завдання|задачу| врахування основних стратегічних ...

Стратегія державного управління АПК України: роль держави, тенденції та перспективи

Босенко А.В.Сучасний етап в історії розвитку АПК України характеризується зміною стосунків власності й формуванням багатоукладної економіки, вступом країни до ВТО й посиленням унаслідок цього конкуренції ...

Стратегія управління інноваціями на підприємствах

Лозовський О.М. Галандзовський Д.М.The abstract deals with theoretic suggestions about the innovation strategies adoption at the enterprises. The means and role of innovations in modern ...

Привласнення інтелектуального продукту як ключовий момент інноваційної діяльності

Катульська І.С., Леонідов І.Л.Успіхи модернізації «українського виробника» залежать в значній мірі від комерціалізації інтелектуального продукту. Зазначене є ключовим моментом інноваційної діяльності, сприяючи привласненню доходів від ...

Інструменти активізації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві

Гончаренко О.В.Розширене відтворення в сільському господарстві протікає у взаємодії економічних і біологічних процесів, що обумовлює не тільки високий ризик  інновацій та необхідність врахування дії природніх ...

Порівняльний кореляційно-регресійний аналіз зміни кількості сільськогосподарської техніки та сільського населення Київської області за період 2000 – 2011 років

Непочатенко А.В., Непочатенко В. А., Розумнюк В.Т., Шевченко Р.Л., Непочатенко И.А.Ас. Непочатенко А. В., д. физ. - мат. н. Непочатенко В. А., к. физ. - ...