головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Інформаційне забезпечення систем оперативного менеджменту

Оскірко Ю.А.
Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского

Інформація займає важливе місце в управлінні, однак її роль неоднакова для різних етапів і стадій процесу управління. На одних стадіях управління важливий обсяг інформації, її види, можливості одержання нової, допоміжної інформації, на других – її рух, на третіх – можливість її переробки. Так, при визначенні мети управління важливий обсяг інформації, її новизна, цінність і повнота.
Метою даної роботи є розгляд вимог до оперативного управління підприємством з врахуванням використання нових інформаційних технологій.
Створення і досвід експлуатації перших систем операційного управління підприємством (СОУП) дозволили удосконалювати роботу по інформаційному забезпеченню системи управління (СУ), оптимізації складу підсистем і вирішуваних задач. Через великі технічні можливості і високу адаптивність СОУП ці системи дозволяють ужитися в традиційні методи управління або корінним чином змінити їх і бізнес-процеси в цілому, одночасно посилюючи інтелектуальні і потенційні можливості учасників бізнес-процесу та управління.
З урахуванням можливостей нових інформаційних технологій були сформульовані вимоги до інформаційного забезпечення СОУП і системи оперативного менеджменту (СОМ):
1. Адекватність структури підприємства і структури інформації, що використовується для управління.
Для визначення комплексу задач, що вирішуються в системі, виділення головної і забезпечуючої підсистем і задач аналізується ряд чинників і моделей, що відображають функціонування соціально-економічного об’єкту і зовнішнього середовища; розглядати в одній моделі всі аспекти не тільки не потрібно (оскільки це неефективно), але і неможливо. В результаті такого аналізу була отримана структурно-інформаційна модель системи управління підприємством, що адекватно відображає структуру і визначає інформаційну технологію управління.
З основних взаємозв’язаних аспектів діяльності підприємства – планування, МТО, виробництво, маркетинг і збут, кадри – найважливішими і як найменше дослідженими є «виробництво» і «маркетинг і збут», бо вони найскладніші і багатопланові. Тому такими ж складними і багатоплановими є задачі управління цими блоками, особливо на перехідних режимах.
Характерною особливістю ринкової економіки є те, що кризові ситуації виникають на всіх стадіях життєвого циклу підприємства: в якісь моменти воно може не одержувати прибутку, зазнає збитки. Це короткострокові, епізодичні ситуації, які не змінюють призначення підприємства як виробника прибутку. Вони можуть бути усунені за допомогою оперативних заходів. Якщо ж підприємство неефективно в цілому, економічна криза набуває затяжного характеру і може закінчитися процедурою його ліквідації, продажі майна для розрахунків з кредиторами, яка називається банкрутством підприємства. Для запобігання цього необхідно вчасно зрозуміти причини нестабільності функціонування підприємства, розробити відповідні заходи по їх усуненню і не допустити кризи.
Всю сукупність чинників, які здатні привести підприємство до нестабільності і економічної кризи, можна розділити на дві групи:
· зовнішні по відношенню до підприємства, на які воно не в змозі впливати, або його вплив обмежений;
· внутрішні, виникаючі в результаті діяльності самого підприємства.
2. Єдність інформаційної бази і забезпечення її багатоцільового використовування.
3. Наявність гнучких і мобільних інформаційних зв’язків між підрозділами системи, відповідних ритму виробництва і управління.
4. Облік соціальних чинників в процесах інформаційної технології управління.
5. Можливість здійснення попереджувального керування (ПК) для вирішення відповідних задач.
6. Відкритість і розвиток СУ здійснюється шляхом послідовної оптимізації спектру функціональних задач, практично необхідних для поліпшення функціонування і розвитку підприємства.
Таким чином, особлива роль в СУ реального часу відводиться інформаційній базі, що забезпечує необхідними початковими даними у будь-який момент часу задачі управління. Інформаційна база повинна містити все необхідні відомості про діяльність підприємства в даний момент часу, забезпечувати швидкий і зручний доступ до цих даних, бути компактною і економічною з погляду витрат на функціонування. Крім того, система інформації повинна забезпечувати високу достовірність і оперативність даних і повинна бути вільною від непотрібного дублювання.

Теґи:


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.