головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Фактори формування інвестиційної політики підприємств торгівлі

Смоліус С.

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Успішна діяльність підприємства залежить від багатьох як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. В наслідок того, що навколишній світ занадто великий, виникає необхідність в обмеженні урахування зовнішнього оточення тільки тими аспектами, від яких вирішальним образом залежить успіх підприємства.

Метою даного дослідження є виявлення та систематизація основних факторів, які  чинять вплив на формування інвестиційної політики підприємств роздрібної торгівлі. Відповідно основним теоретичним положенням, представленим в науковій економічній літературі, усі зовнішні фактори в найбільш загальному виді підрозділяють на дві основні групи – фактори прямого і непрямого впливу на підприємства. Автор поділяє точку тору відомих закордонних економістів Ф.Котлера, М. Мескона, П. Друкера та ін.[1-4], які вважають, що середовище прямого впливу включає фактори, що безпосередньо впливають на операції організації (підприємства) і випробують на собі прямий же вплив операцій підприємства (організації). Під середовищем непрямого впливу розуміють фактори, що можуть не робити прямого негайного впливу на операції, але, проте, позначаються на них [5]. До таких факторів відносять: стан економіки держави; науково-технічний прогрес; соціокультурні фактори; політичні зміни; істотні події (для галузі або для конкретної організації), що відбуваються в інших країнах; інші. При цьому фактори зовнішнього середовища пов’язані один з одним. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища – це рівень сили, з яким зміна одного фактора впливає на інші фактори. Так само, як зміна будь-який внутрішньої перемінної може позначатися на інші, зміна одного фактора оточення може обумовлювати зміна інших [5, с.115]. До факторів зовнішнього середовища непрямого впливу, що впливають на формування інвестиційної політики підприємств торгівлі, можна віднести такі фактори: політична стабільність; стабільність державної економічної і соціальної політики; фінансова, кредитна і податкова політика держави; розвиток галузей економіки держави і т.д.

Приведений загальний підхід (наявність факторів прямого і непрямого впливу мікро- і макросередовища) може бути використаний і при вивченні факторів, що чинять вплив на інвестиційну політику підприємства торгівлі. Спираючись на вищезазначене автор вважає доцільним серед чинників зовнішнього середовища непрямого впливу на формування інвестиційної політики підприємств торгівлі виділити три основні групи:

  1. Чинники, які визначають економічну стабільність держави, а саме  інвестиційний клімат, який розглядається як комплексний фактор, який відбиває в собі сукупний вплив таких чинників політичні, економічні, соціальні та юридичні; стан та розвиток основних ринків – інвестиційного, ринку капіталу та праці; сукупний попит та сукупна пропозиція; розвиток галузей економіки, а особливо зовнішньої торгівлі та інші.
  2. Чинники державного впливу на інвестиційне середовище: державна грошово-кредитна політика; державна податкова політика; державна амортизаційна політика; регулювання об’єктів та сфер інвестування; регулювання фондового ринку та фінансових інвестицій та інші.
  3. Міжнародні чинники: інвестиційна привабливість держави на світовому ринку; міжнародний розподіл праці; міжнародні інвестиційні інститути та фінансово-інвестиційні фонди; діюча система міжнародних розрахунків; розвиток міжнародної торгівлі та місце та інші.

Результатом проведеного теоретичного дослідження факторів, що впливають на формування інвестиційної політики підприємства та особливостей торговельної діяльності, стала авторська систематизація факторів формування інвестиційної політики підприємства торгівлі в умовах ринку. Запропонована система заснована на ієрархічному комплексному взаємозв’язку і взаємозумовленості факторів різного рівня впливу на інвестиційну політику підприємства торгівлі:

-        до складу зовнішніх факторів непрямого впливу автором віднесено загальнодержавні фактори, що забезпечують інвестиційну активність;

-        до складу зовнішніх факторів прямого впливу відібрано чинники, які безпосередньо впливають на ефективність діяльності підприємств торгівлі (попит, конкуренти, споживчий ринок, розвиток інфраструктури інвестиційного ринку), обумовлюють їх базові стратегії розвитку та інвестиційну політику підприємства;

-        серед внутрішніх факторів вибрано саме ті, на базі яких приймається рішення щодо формування певної інвестиційної політики підприємства торгівлі з урахуванням як на галузевої специфіки, так і особливостей розвитку економіки даного регіону, а саме – загальна політика підприємства, місія та  система цілей, базова стратегія розвитку, методи та джерела фінансування інвестицій, ефективність діяльності підприємства.

Використання даної системи сприятиме підвищенню ефективності управлінських рішень під час розробки інвестиційної політики підприємства роздрібної торгівлі

Література

  1. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. / Пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер, 2000. – 752с.
  2. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой /Под ред. Проф. Градова А.П., проф. Кузина Б.И./ – Санкт-Петербург: “Спец. Лит-ра”, 1996. – 510 с.
  3. Мескон М.Х., Альберт Х., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ.- М.: Дело,  1992.- 702 с.
  4. Drucker P.F. Innovation and Entrepreneurship Practice and principles. – New York, 1985. –277 pp.
  5. Портер М.  Международная конкуренция. / Пер. с англ. под ред. В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с

Теґи: , ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.