головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Моделювання визначення впливу характеристик транспортного підприємства на ефективність функціонування ланцюгів логістичної системи

Циба М.А.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій  та систем НАН України і МОН України, м. Київ

Процес залучення транспорту в ринкову економіку, а також в загальноєвропейську транспортну систему вимагає створення нових організаційних форм існування перевізного процесу з обов’язковим впровадженням нових інформаційних технологій, до яких відноситься транспортна логістика  [1].

Функцією логістики при транспортно-логістичному обслуговуванні розподілу товарів є планування, організація та реалізація поставок товарів від місця їх вибробництва до місць споживання із використанням оптимальних способів і методів за умови забезпечення задоволення потреб виробничих та торговельних фірм у ефективному розподілі товарів [2].

Збільшення рівня якості обслуговування потребує, як правило, додаткових витрат. Однак необхідність зниження рівня загальних логістичних витрат потребує досягнення високого рівня якості при одночасному зниженні собівартості пропонуємого обслуговування [3].

Функціонування інтегрованих транспортно-розподільчих систем засноване на застосуванні сучасних логістичних технологій організації вантажо- та товаропереміщення, при цьому велике значення має вплив основних характеристик транспортних підприємств на їх роботу.

Виходячи з цієї концепції проводяться:

-             дослідження впливу параметрів транспортних підприємств на функціонування логістичних ланцюгів на основі сучасних інформаційних технологій, які приймають участь в русі матеріальних потоків;

-              обґрунтування необхідності удосконалення математичного забезпечення його оцінювання;

-              визначення вимог до вхідних даних рішення задачі синтезу математичного забезпечення;

-              розробка підходів до отримання показників якості рішення, яке приймається  для ефективного функціонування системи.

Істотне значення для якісного рішення задачі оцінювання стану логістичної системи має використання адекватних математичних методів, моделей та алгоритмів обробки інформації про її стан. Відсутність єдиного підходу до рішення проблеми синтезу, адекватного оцінювання стану, способу його опису до ряду обмежень математичного забезпечення на сьогоднішній день  істотно звужує коло рішення задач визначення ступеня впливу характеристик транспортних підприємств на ефективність функціонування ланцюгів логістичної системи.

Розвиваючі теорію логістичних систем, необхідно розробити кількісні методи оцінки логістичних систем як взаємоув’язненої    сукупності засобів, функцій та управляючих дій.

В якості кількісного показника, який характеризує цілісність та синтез системи, можна використати ступінь включення  елемента (транспортного підприємства) в систему і виявити кількісно ступінь впливу його (елемента) характеристик на умови функціонування. Властивість організації в логістичному ланцюзі можна прослідити в порівнянні з невизначеністю системоформуючих факторів.

Концепція оптимізації буде проявлятися в виборі такого раціонального варіанту функціонування системи, який забезпечить максимальний рівень критерію логістики в потоковому процесі матеріальних ресурсів – якісне транспортне забезпечення з максимально можливими доходами та більш низькими витратами на транспортне обслуговування.

Для кожного стану ланцюга логістичної системи характерна множина замовлень від вантажовласників на перевезення вантажу

Yjs={ykjs(t)}, , ,     ,                                 

де ykjs(t) – j –е замовлення на k-й вид транспорту при s-му варіанті його експлуатації в момент t.

Кожний функціональний елемент знаходиться в певному стані: виконує перевезення вантажів, знаходиться під завантаженням та розвантаженням тощо, і характеризується множиною показників, які для елементів визначається співвідношенням

Xs={xpskj(t)}, , , , ,               

де xpskj(t)p-й показник s-го стану функціонального елемента k при виконанні j-го замовлення  в момент t.

Множина станів кожного функціонального елемента в залежності від того, що виконує елемент,  можна записати наступним чином: F:X®Y, де X – множина показників функціональних елементів логістичної системи перевезень; Y – множина показників, які визначають стан системи в певний період часу; F – функціонал, який перетворює множину  X  в множину Y. Для реалізації моделі використовується дискретно-подієве моделювання, яке відображає функціонування ланцюга логістичної системи  перевезень в часі, коли стан змінних міняється в залежності від надходження замовлень на перевезення вантажу в конкретні моменти часу.

Література

  1. Дунаев О.Н. Проблемы управления транспортом в регионе в условиях перехода к рынку. – М.: Транспорт,  1991. – 219 с.
  2. Логістика – технологія транспортного процесу / Костюченко Л.М., Танцюра Є.В., Зайончик Л.Г. та ін. – К.: Кий, 2000. 358 с.
  3. Бакаєв О.О., Кутах О.П., Пономаренко Л.А. Теоретичні засади логістики. У 2т. – К.: КУЕТТ, 2003. – Т. 1 – 430 с.

Теґи: ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.