головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Вплив характеру руху грошових коштів на ефективність діяльності малого підприємства «Пан Шіпінг Менеджмент»

К.е.н. Бассова О.О., Мітіна О.В
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини
ВНЗ ВМУРоЛ „УКРАЇНА”, Україна

Вступ. Критерієм ефективного функціонування малого підприємства ПП «Пан Шіпінг менеджмент» є його спроможність до розвитку та розширення діяльності. Дослідження ефективності діяльності підприємства передбачає застосування ряду підходів, в основі яких полягає зіставлення витрат та результатів діяльності, а також оцінка вартості підприємства та аналіз його потенціалу, який дозволяє нарощувати обсяги діяльності в довгостроковому періоді. Однак підвищення ефективності та розширення діяльності є можливими за умови капіталізації частини прибутку шляхом спрямування частини коштів на здійснення інноваційної діяльності. Тому оцінка ефективності діяльності малого підприємства має передбачати дослідження руху його коштів, тобто аналіз грошового потоку підприємства.
Основний матеріал: У таблиці 1 розроблено якісну характеристику залежності ефективності діяльності підприємства «Пан Шіпінг Менеджмент» від характеру грошових потоків від різних видів діяльності. Позитивний грошовий потік від певного виду діяльності відзначено знаком “+”, від’ємний – знаком “-” [1, 3].
Таблиця 1
Якісна характеристика впливу характеру руху грошових коштів на ефективність діяльності малого підприємства «Пан Шіпінг Менеджмент»
Порядковий номер ситуації
Грошовий потік від
Висновки про ефективність
операційної діяльності
інвестиційної діяльності
фінансової діяльності
1
+
+
+
неефективне
2
+
+
-
ефективне
3
+
-
-
ефективне
4
-
+
-
неефективне
5
+
-
+
ефективне
6
-
+
+
неефективне
7
-
-
+
неефективне
8
-
-
-
неефективне

Наведені в таблиці 1 ситуації розподілу грошових коштів підприємства можуть бути проілюстровані таким чином.
1. (+ + +) Діяльність є неефективною, оскільки за умови позитивного руху грошових коштів від операційної та фінансової діяльності підприємству доцільно здійснювати платежі в межах інвестиційної діяльності;
2. (+ + -) Наведена ситуація ілюструє спрямування коштів, отриманих від ведення інвестиційної діяльності, на покриття зобов’язань за кредитами;
3. (+ – -) Грошових коштів, отриманих від операційної діяльності, підприємству вистачає на інвестиційні цілі та на покриття кредитних зобов’язань, що свідчить про ефективність діяльності в зазначений період;
4. (- + -) Зазначена ситуація свідчить про кризовий стан підприємства, оскільки існування за рахунок позитивного руху лише інвестиційних коштів можливе протягом вкрай незначного періоду часу;
5. (+ – +) Кошти, отримані від операційної діяльності, а також залучені кредитні ресурси спрямовані підприємством на інвестиційні вкладення, що свідчить про ефективне управління підприємством;
6. (- + +) Нестача операційних коштів частково компенсується надходженнями від інвестиційної та фінансової діяльності, що свідчить про неефективність керування підприємством;
7. (- – +) Діяльність є неефективною, оскільки на фоні нестачі коштів від операційної діяльності підприємством здійснюються інвестиційні платежі та залучення кредитних коштів;
8. (- – -) Ситуація майже неможлива, оскільки на фоні нестачі коштів на ведення операційної діяльності підприємством не можуть здійснюватись вкладення коштів в інвестиції та погашення кредитних зобов’язань.
Результати якісного аналізу грошових потоків малого підприємства за видами діяльності дають змогу сформувати висновки відносно ефективності діяльності підприємства [2]. Для підтвердження таких висновків необхідно здійснити аналіз діяльності підприємства шляхом розрахунку основних коефіцієнтів, що формуються розрахованих на підставі даних фінансової звітності.
Таблиця 2
Динаміка руху грошових коштів малого підприємства “Пан Шіпінг Менеджмент” за 2009 – 2011р.р.
Найменування показника
Значення показника, тис. грн.
Відносне відхилення, %
Чистий рух коштів
2009
2010
2011
2010/2009
2011/2010
2011/2009
від операційної діяльності
180,3
214,8
172,9
19,13
-19,5
-4,1
від інвестиційної діяльності
0
0
0
0
0
0
від фінансової діяльності
51,7
2,8
13,3
-94,6
375
-74,27
Чистий рух коштів за звітний період
232
217,6
186,4
-6,2
-14,34
-19,65

Характерним для ПП «Пан Шіпінг Менеджмент» є відсутність руху коштів від інвестиційної діяльності, що є нормальним з огляду на його специфіку діяльності.
За аналізований період чистий рух коштів зменшився на 19,65% і склав 186,4 тис. грн. Це характеризується зменшенням операційних доходів. Такий розподіл коштів відповідає ситуації 1, наведеній в таблиці 1 та свідчить про неефективність діяльності підприємства, оскільки за умови позитивного руху грошових коштів від операційної та фінансової діяльності підприємству доцільно здійснювати платежі в межах інвестиційної діяльності.
Аналіз показників малого підприємства “Пан Шіпінг Менеджмент” свідчить про незадовільний стан, але звернувши увагу на специфічний вид діяльності то можна зробити висновки о нормальнім стані.
Висновок. Підвищення ефективності та розширення діяльності малого підприємства «Пан Шіпінг Менеджмент» є можливими за умови капіталізації частини прибутку шляхом спрямування коштів на здійснення інноваційної діяльності. У зв’язку з цим оцінка ефективності діяльності малого підприємства має передбачати аналіз руху його коштів.
Дослідження ефективності діяльності малого підприємства має бути обґрунтоване результатами аналізу руху грошових коштів такого підприємства від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, оскільки характер грошових потоків свідчить про політику управління підприємством та про його інноваційну спрямованість.
Використана література.
1. Брюховецька Н.Ю.Економічний механізм забезпечення ефектив- ного функціонування підприємств/ Н. Ю. Брюховецька; НАН України. Інститут економіки пром., Донецьк, 2001, 32с.
2. Костирко Р.О., Тертична Н.В., Шевчук В.О. Комплексна оцінка вартості підприємства: монографія / Р.О.Костирко, Н.В.Тертична, В.О.Шевчук; за заг. ред. М.Г. Чумаченка. – 2-ге вид, перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2008. – 278 с.
3. Шестова І.А. Стратегічне планування фінансової діяльності підприємства, орієнтоване на принцип оптимізації грошових потоків / І. А. Шестова; Донецький держ. Університет економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського.

Теґи: ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.