головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Планування та його значення у фінансовому менеджменті в банку

Горносталь М.О.

Одеський національний економічний університет

Функціонування сучасної економіки будь-якої країни неможливо уявити без ефективної банківської системи. Банки різних рівнів глибоко проникають у сферу виробництва і активно впливають на економічні та соціальні процеси.
Основа функціональної системи управління банком та найбільш відповідальна складова фінансового менеджменту – це фінансове планування, яке є, по суті, процесом розробки системи фінансових планів і планових (нормативних) показників для забезпечення розвитку банку необхідними фінансовими ресурсами і підвищення ефективності його фінансової діяльності в майбутньому періоді. Фінансове планування переводить процес управління банківською установою на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи та спрямовуючи діяльність різних служб і підрозділів банку на досягнення його цілей. Це і обумовлює необхідність визначення підходів щодо створення системи ефективного фінансового менеджменту і його основних складових – фінансового планування та прогнозування.

В Україні сучасна теорія і практика фінансового планування банківської діяльності висвітлена у працях вітчизняних науковців – О.В.Васюренка, А. П. Вожжакова, О.В.Дзюблюка, О.А.Кириченка, В.В. Корнєєва, М.Л. Лапішко, О.С. Любуня, А.М.Мороза, А.Г. Писарева, А. М. Поддєрьогіна, Л.О.Примостки, М. І Савлука, Б. У. Сюркала, Р.І. Тиркала, Е.Б.Ширінської та ін. [1, c.76].

Метою роботи є визначення основних теоретичних та методичних аспектів фінансового планування в банку, що є життєво необхідними для ефективного управління банківською діяльністю.

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку характеризується загальним зниженням дохідності банківських операцій, загостренням конкуренції на внутрішньому ринку, що спонукає банки до пошуку нових джерел отримання прибутку. Суттєву допомогу в цьому може надати запровадження системи планування. Планування банківської діяльності являє собою процес визначення цілей на майбутнє та розробку шляхів їх досягнення. Планування являє собою визначення пріоритетів подальшого розвитку банку на основі аналітичної обробки отриманої інформації про стан і динаміку умов ринкового середовища. Для того щоб план не залишався тільки набором цифр, він повинен передбачати засоби досягнення поставлених орієнтирів (показників), тобто визначити значною мірою етапи контролю і регулювання.

Фінансове планування ґрунтується на стратегічному плані розвитку банку в частині визначення концепції його розвитку, формування стратегічних цілей банку та на тактичному плані (бізнес-плані) на майбутній період (як правило, рік) у частині визначення заходів і встановлення конкретних завдань по досягненню стратегічних цілей, розроблення тактики виконання поставлених завдань (стратегії розвитку бізнесів) тощо. Фінансовий план містить :

- розробку і узгодження фінансової моделі банку;

- формування прогнозного балансу ресурсів і вкладень, розрахунок прогнозних фінансових результатів, складання плану раха капіталу, плану банківських операцій, плану розробки і впровадження нових банківських продуктів та послуг;

- формування бюджету банку на рік у його дохідній і видатковій частині;

- встановлення лімітів видатків на утримання банку, визначення мінімальної, достатньої маржі та дохідної частини бюджету, розрахунок податкових платежів і обов’язкових відрахувань;

- розрахунок прогнозних показників і нормативів[4].

Планування — це багатоступенева й розгалужена діяльність, яка охоплює всі аспекти організаційного та фінансового управління банком у контексті впливу зовнішнього середовища. Розробка обґрунтованого плану неможлива без докладного аналізу фактичного становища банку та прогнозування майбутніх форм діяльності. Аналіз основних аспектів управління з позицій сьогодення та майбутнього включає:

• управління джерелами фінансування — методи та форми залучення депозитів; нарощування капіталу; розвиток нових видів банківських послуг та продуктів; пошук надійних джерел запозичення коштів;

• управління комісійними операціями — рівень операційного обслуговування; консалтинг; технічні послуги; довірчі операції клієнтів;

• управління прибутковістю банку — ефективність операційної діяльності; рівень інформаційних технологій; фінансові результати діяльності банку в цілому та окремих його підрозділів і співробітників;

• розвиток контрольних функцій — системи внутрішнього аудиту; системи управління інформацією; організація систем контролю за ризиком кредитного та інвестиційного портфелів;

• управління персоналом банку — підготовка кадрів; розробка систем набору, утримання та заохочування співробітників; удосконалення організаційної структури банку;

• управління ризиком активних операцій банку — кредитних, інвестиційних, позабалансових[3, с.87].

Висновки. Отже, планування потребує всеохоплюючого та інтегрованого оцінювання банківської діяльності — сильних і слабких сторін, організаційної та фінансової структури, фінансових результатів, кадрової політики та контрольних функцій банку. Наступним етапом планування є розробка коригуючих заходів, які змістили б акценти з діяльності банку як такої, на результати цієї діяльності. В цілому процес планування є замкнутий цикл з прямим (від розробки стратегії до визначення оперативних планів, реалізації ті контролю) та зворотнім (від урахування результатів виконання до пере формулювання плану) зв’язком. Процес фінансового планування носить безперервний характер: після закінчення одного планового періоду, однозначно з аналізом результатів виконання фінансових планів, розробляються і приймаються фінансові плани на наступний період [2, c. 58].

Література

1.Калініченко О.М. Сучасний стан планування в банках: основні аспекти методологія // Банківська справа.-2005.-№4.-С.76-80.

2.Кравченко О.В. Фінансове планування в банках /О.В.Кравченко// Вісник Хмельницького національного університету. – 2008-№6 Т.З.(124).-С. 56-59.

3.Погореленко Н.П. Фінансове планування та прогнозування як ключові елементи управління банківською установою // Вісник банківської справи НБУ №2(5) серпень 2009.- С.85-89.

4.Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: підручник.-2-ге вид. доп. і перероб.- К.: КНЕУ, 2004.-468с.

Теґи: ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.