головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аналіз експортної діяльності Богородчанського району Івано-франківщини

К.е.н. Фігурка М. В., Максимів Р. І.

Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, Україна

В сучасних умовах важливим є здійснення країною зовнішньоекономічної діяльності, в першу чергу експортної. Її стан впливає на розвиток економіки держави загалом, на стан платіжного балансу та, зрештою, на добробут населення. Водночас, існує низка проблем, пов’язаних з сучасною експортною діяльністю України: в структурі експорту переважають сировинні ресурси, значні диспропорції в географії поставок тощо. Причин такого становища багато, і однією з них є відсутність належної системи стимулювання експорту. З огляду на вищевикладене, є актуальним дослідження інструментів формування сприятливого інвестиційного клімату як основи для стимулювання вітчизняного експорту.

Вагомий внесок у дослідження проблем впливу інвестиційного клімату на обсяги та структуру експорту зробили такі зарубіжні економісти, як А. Бранх, Д. Гоппен, Й. Енгельхард, Д. Ернст, Д. Лефевр та інші. Серед вітчизняних вчених дослідженню проблем удосконалення політики стимулювання експорту значну увагу приділяли М. Жук, Б. Калашников, Т. Кондратюк; С. Карбовник; М. Скрипник, І. Тивончук та ін. Водночас, у науковій літературі недостатньо уваги приділено питанням, які дають змогу відстежувати дієвість використання різних інструментів стимулювання експорту на регіональному рівні, зоврема вплив інвестиційного клімату.

Сприяння ефективній реалізації підвищення експортного потенціалу України є одним з найважливіших елементів державної промислової і структурної політики. Система стимулювання експорту (інструменти, інституціональні органи та характер їх взаємодії) залежить від соціально-економічного устрою країни і ступеня державного втручання в економічні процеси.

Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Богородчанського району за 2012 рік склали відповідно 1,4 і 6,5 млн. дол. США. У порівнянні з 2011 роком обсяги експорту збільшилися на 10,5%, імпорту – у 5,1 рази. Питома вага обсягів експорту товарів Богородчанського району в загальнообласних склала 0,2%, імпорту – 0,7%. Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 22 країн світу. Майже 60 % обсягів товарів було експортовано до Румунії, близько чверті – до Франції (деревина і вироби з деревини).

З Італії отримано майже дві третини імпортних надходжень. У структурі імпорту найбільша питома вага припадала на механічні машини. Вагомими були обсяги продукції хімічної і пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів та виробів з них, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

Станом на 31.12.2012 р. в економіку Богородчанського району іноземними інвесторами з 8 країн світу вкладено 3,9 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Пріоритетне місце в інвестуванні економіки району належить нерезидентам Туреччини. Найбільш привабливими для іноземних інвесторів є підприємства промисловості, де зосереджено 99,5% іноземного капіталу.

За 2012 рік підприємствами Богородчанського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу) на 166,2 млн. грн. що становить 91,8 % до 2011 року. Серед реалізованої продукції добувної та переробної промисловості 88,2 % становила сировинна продукція, 11,0 % – товари тривалого та широкого використання, 0,8 % – інвестиційна продукція. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення склав 2,4 тис. грн. Із 12 промислових підприємств району – 7 спрацювали із приростом обсягів реалізованої продукції, а саме: ТзОВ “Богородчанський молокозавод”- 124,1 %, ДП “Промекс”– 127,2 %, ТзОВ “Олпол” –168,2 %, Дзвиняцька філія ТзОВ “Уніплит” –100,1 %, Богородчанське управління експлуатації газового господарства –104,7 %, Богородчанське виробниче управління водоканалізаційного господарства –111,3 %.

Основну частину продукції підприємства Богородчанського району експортують в країни ЄС. Це зумовлено товарною номенклатурою запропонованої підприємствами Богородчанського району продукції. В основному, це такі товари, як деревина та вироби з неї, а також сільськогосподарська продукція. Тому основний потенціал району утворюють підприємства, що пов’язані з отриманням деревини, їх переробкою та виготовленням виробів з деревини, також сільськогосподарські підприємства.

Кожного року відбувається збільшення кількості суб’єктів господарської діяльності, що вказує на активну динаміку розвитку економіки району. Значний приріст відбувся в таких галузях як: колективні, громадські та особисті послуги (з 98 до 230 суб’єктів господарської діяльності); будівництво (з 17 до 38 суб’єктів господарської діяльності); сільське господарство, мисливство та лісове господарство (з 35 до 48 суб’єктів господарської діяльності); промисловість (62 до 77 суб’єктів господарської діяльності).

З кожним роком з незначними коливаннями відбувається збільшення обсягу реалізованої продукції суб’єктами господарської діяльності Богородчанського району. Найбільший приріст обсягу реалізованої продукції відбувся в наступних галузях: сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство (з 11 млн. грн. до майже 36 млн. грн.), промисловість (з більш як 10 млн. грн. до 44 млн. грн.), оптова і роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту (з 2,6 млн. грн. до більш як 5 млн. грн.); готелі та ресторани (з 0,1 млн. грн. до 3,7 млн. грн.); колективні, громадські та особисті послуги (з 0,5 млн. грн. до 6 млн. грн.).

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 22 країн світу. Основна частка обсягів експорту товарів була спрямована до Румунії, Франції та Італії. В обсягах імпорту переважали надходження з Італії, Індії, Німеччини, Франції та Польщі. Основу експорту товарів складала деревина та вироби з деревини. В імпорті значними були надходження продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засобів наземного транспорту, крім залізничного, та механічних і електричних машин.

Основна частина експорту спрямована в країни Євросоюзу, значно менше продукції направляється в країни Близького Сходу та Туреччину, а також в Росію. Найбільше (81% зі всього експорту) – це деревина і вироби з деревини, наступними за обсягами експорту є сільськогосподарська продукція, а саме – живі тварини, продукти тваринного походження ( 6,7 %), продукти рослинного походження – 6,1 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 2,9 %.

В межах Проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» було проведено опитування підприємців Богородчанського району Івано-Франківської області. Респонденти назвали чинники негативного впливу на поточний і майбутній розвиток своєї продукції чи послуг.

На першому місці зі значним відривом знаходяться чинники «загальна економічна ситуація» та «витрати на енергію», які згадують 57 % всіх опитаних. Далі в рейтингу знаходяться такі фактори, як «високі процентні ставки», «витрати на матеріали і комплектуючі», «національне законодавство», «нестача кваліфікованої робочої сили», «внутрішня конкуренція». Інші чинники набрали в рейтингу порівняно менше балів.

Загальні настрої щодо перспектив інвестування (навіть не дивлячись на вплив фінансово-економічної кризи) доволі оптимістичні. 39 % респондентів вказали, що у найближчі 1-3 роки вони планують інвестувати у розвиток бізнесу понад 80 млн. грн. та створити 139 робочих місць. На думку респондентів, пріоритетну увагу щодо покращення інституціональних засад сприяння нарощуванню експорту варто надавати (у порядку рейтингу): утриманню доріг, підтримці малих та середніх підприємств, розвитку інфраструктури та охороні правопорядку. Респонденти визначили найбільш важливі напрями, які мають бути відображені в стратегічному плані економічного розвитку регіону: сільське господарство / розвиток села – 70 %, залучення прямих іноземних інвестицій – 56 %, розвиток малих і середніх підприємств – 52 %, туризм – 39 %. Респонденти визначили найважливіші галузі економіки для подальшого розвитку Богородчанського району. Безумовним лідером є «Агропромисловий комплекс» – 70%, наступними в рейтингу знаходяться «Туризм» – 65%.

Очікування, пов’язані з більш тісним співробітництвом України з ЄС, є досить позитивними, хоча підприємства передбачають і негативні наслідки. Стабільний бізнес-клімат (74%), кращий правовий захист підприємців (61%), доступ до великого ринку без митних перешкод (30%), участь у програмах ЄС (39%) є, на думку опитаних підприємств, головними вигодами від початку процесу інтеграції. Наступними в рейтингу переваг знаходяться: доступ до великого ринку без митниць та інших перешкод (30%) та стабільний ринок капіталу (26 %). Решту факторів мають порівняно невелике значення для респондентів.

Водночас, 65 % усіх опитаних підприємств з острахом очікують посилення конкуренції, 57 % – підвищення вартості робочої сили. Як суттєві в рейтингу загроз від посилення європейської інтеграції України знаходяться такі чинники: необхідність понести додаткові витрати на пристосування до нових умов – 26 %, суворі правила щодо сприяння бізнесу з боку держави – 22 % та більш висока вартість робочої сили – 17 %.

Позитивними елементами бізнес-клімату Богородчанського району респонденти відзначили:

§ географічне розташування, близьке розміщення до обласного центру,

§ важливі постачальники сировини та інших компонентів для підприємств,

§ керівництво району,

§ наявність бондарного виробництва,

§ наявність трудових ресурсів,

§ район починає свій розвиток, очевидні майбутні перспективи,

§ можливості розвитку туризму.

Негативними елементами бізнес-клімату Богородчанського району респонденти відзначили:

§ віддаленість від ринків збуту та постачання сировини,

§ відсутність бізнесової інфраструктури,

§ відсутність переробних підприємств,

§ відсутність податкового стимулювання,

§ загальна несприятлива економічна ситуація,

§ залучення інвестицій, інвестиційних проектів та передових досліджень,

§ низька платоспроможність населення,

§ обмеження підприємництва на виконання держзамовлень,

§ плинність кадрів в державній службі,

§ стан доріг.

У цілому завдання щодо активізації інвестиційної діяльності в районі визначаються у вирішенні наступних проблем:

§ забезпеченні політичної та економічної стабільності;

§ наданні інвесторам перспектив довгострокового співробітництва;

§ створенні сприятливого нормативно-правового поля для надходження і реалізації іноземних інвестицій;

§ стимулюванні активності інвесторів за допомогою пільг;

§ активізації внутрішнього інвестиційного процесу;

§ поліпшенні інфраструктурного обслуговування інвестицій;

§ посиленні міжнародного співробітництва і формуванні міжнародного інвестиційного іміджу району;

§ удосконаленні управління і організаційного механізму регулювання інвестиційного процесу;

§ захисті приватних і майнових інтересів інвесторів тощо.

Проаналізувавши зовнішньоекономічну діяльність Богородчанського району, можна стверджувати, що в досліджуваному регіоні є перспективи та можливості для підвищення експортного потенціалу та конкурентоспроможності підприємств регіону.

Основними пріоритетами зовнішньоекономічної діяльності в регіоні повинні стати:

§ підвищення активності регіональних підприємств і організацій на зовнішньому ринку, послідовна перебудова товарної структури експорту й імпорту, наближення її до структурних співвідношень, властивих країнам із розвинутою ринковою економікою;

§ орієнтація підприємств на виробництво високоліквідної продукції та диверсифікованість, що ґрунтується на глибоких маркетингових дослідженнях, замість практики збуту товару будь-якими засобами і за будь-якою ціною;

§ зміна структури експортної продукції, скорочення частки сировинних товарів на користь високотехнологічних, підвищення конкурентоспроможності продукції традиційних експортних галузей;

§ розширення сфери зовнішньоекономічних зв’язків із нетрадиційними партнерами;

§ відновлення традиційних і освоєння нових ринків збуту;

§ активне використання заходів економічного характеру, організаційно-правових і спеціальних важелів стимулювання зовнішньої торгівлі.

Перелік використаних джерел:

1. Інформаційні дані про динаміку експорту та імпорту України [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua html.

2. Дахно, І.І. Зовнішньоекономічний менеджмент [текст]: навч. посіб./ І.І.Дахно, Г.В.Бабіч, В.М.Барановська; за ред. І.І.Дахна. – К.: ЦУЛ, 2012. – 568 с.

3. Інформаційні дані щодо підтримки експортерів України [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.ukrexport.gov.ua/ html

4. Стан інвестиційної діяльності Богородчанського району [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://bogorda.if.ua/index.php? html.

5. Статистичні дані стану економіки Богородчанського району [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.bogorda.if.ua/index. html


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.