головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Удосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

К.е.н. Фігурка М. В., Костишин Т. М.

Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, Україна

Під організаційною структурою управління варто розуміти упорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів, які знаходяться між собою в сталих відношеннях, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого .

Організаційна структура є засобом реалізації ефективної діяльності підприємства і повинна відповідати наступним вимогам [1]: бути простою, чіткою та досить гнучкою; створювати умови для вільної та ефективної взаємодії всіх рівнів управління; повинна швидко реагувати на всі зміни, що проходять як на підприємстві, так і за його межами; сприймати технічні та організаційні інновації; орієнтувати всі виробничі та управлінські служби на досягнення кінцевої мети підприємства найбільш ефективним шляхом.

Структура управління організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне досягнення поставлених цілей. Основне завдання менеджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати структуру, яка найкраще відповідає цілям і завданням організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на її функціонування.

Питанням управління організацією зовнішньоекономічної діяльності підприємства присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких П. Друкер, Д. Деніелз, Л. Радеба, П. Бимиш, А. Моррісон, О. Кириченко, І. Сіваченко, А. Кредісов, В. Сіденко, Г. Дроздова та інші вчені.

Авторами досліджувалось публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський шиноремонтний завод», яке займається зовнішньоекономічною діяльністю понад 11 років, більше 10 років – виробництвом автошин, гумово-технічних виробів, коліс різних розмірів, зокрема для сміттєвих контейнерів.

Конкурентною перевагою товару підприємства на міжнародному ринку є: висока якість продукції, доступна ціна, різноманітний асортимент продукції, екологічність.

Підприємство є лідером на ринку і займає 90% частки галузевого вітчизняного експорту на ринку Німеччини, Польщі та України з можливістю нарощення експортного потенціалу.

Для розвитку своєї діяльності підприємству необхідно пройти сертифікацію у системі ICO-9000 (версія 2000), що потребує впровадження процесного підходу в управлінні, зокрема реінжинірингу бізнес процесів.

Нині на підприємстві ПАТ «Івано-Франківський ШРЗ» управління організацією ЗЕД здійснюється за лінійно-функціональним типом організаційної структури, що унеможливлює здійснення господарської діяльності згідно концепції управління бізнес-процесами. Тому пропонується впровадити на підприємстві матричний тип організаційної структури управління ЗЕД, в якій адаптивна складова представлена системою бізнес-процесів 4-х рівнів.

Представлення експортноорієнтованих продуктів організації як виходів основних бізнес-процесів та ланцюгів створення доданої вартості стане передумовою для переходу підприємства на якісно новий рівень господарювання, зокрема на міжнародних ринках.

Із створенням нової організаційної структури управління виникає потреба у розробці посадових інструкції працівників відділу ЗЕД та описі їх повноважень.

З метою адаптації працівників підприємства до діяльності згідно процесного підходу та підвищення їх інтелектуального потенціалу пропонується провести на підприємстві низку тренінгів, коучингів, навчальних семінарів згідно програми інжинірингу бізнес-процесів ПАТ «Івано-Франківський ШРЗ», запропонованої авторами.

Професійне навчання працівників підприємства призведе до інтенсифікації його розвитку. Зокрема, планово-економічний відділ, узагальнивши пропозиції авторів, надав прогноз, що професійне навчання працівників відділів підвищить ефективність підприємства та призведе до збільшення експорту його продукції на 12 %.

Проведені на ПАТ «Івано-Франківський ШРЗ» дослідження дозволяють окреслити основні напрямки удосконалення управління організації ЗЕД:

- перехід на матричний тип організаційної структури управління згідно процесного підходу;

- створення відділу ЗЕД та розроблення посадових інструкцій для його працівників;

- проведення навчання працівників, задіяних в основних та забезпечуючи процесах;

- розроблення та реалізація програми інжинірингу бізнес-процесів ПАТ «Івано-Франківський ШРЗ».

Реалізація вище запропонованих заходів призведе до удосконалення управління підприємством у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Література

1. Багрова І. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / І. В. Багрова, Н. І. Редіна – К: ЦНЛ, 2004. – 580 с.

2. Кузьмін О. Є. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / О. С. Кузьмін, А. О. Босак, Р. 3. Дарміць. – Львів: Львівська політехніка, 2009. – 324 с.

3. Дідківський, М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. /М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2010. –463 с.

4. International Business: Environments and operations / John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, Sullivan Daniel. – 11th ed. – Prentice Hall, 2011, p. 792.

Теґи: , ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.