головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Взаємозв’язок контролю та регулювання як функцій менеджменту

Щекович О. С., Голобородько Т.В., Щурова О.С.

Організація може успішно діяти та протистояти зовнішньому середовищу лише тоді, якщо вона може змінювати свій стан з такою швидкістю, як це відбувається у середовищі. Так як організація постійно знаходиться в динамічній рівновазі з факторами зовнішнього середовища, то цей процес необхідно підтримувати постійно. У цій ситуації стануть в пригоді функції менеджменту, а саме взаємозв’язок контролю та регулювання.

Питання взаємозв’язку контролю та регулювання як функцій менеджменту присвяченні праці таких вітчизняних та зарубіжних науковців: М. Альберт, Ф. Хедоурі, Г. Козаченко, О. Кузьміна, Максимцов М.М. Ф. Хміля, А. Шегди, А. Яковлева та ін.

Мета роботи полягає у дослідженні різних підходів до визнання науковцями функцій контролю та регулювання серед функцій менеджменту та їх значення і взаємозв’язок у підвищенні ефективності управління організацією.

Слід зазначити, що серед сучасних науковців немає єдиної точки зору щодо функцій менеджменту. Визначення якісного і кількісного складу, найменування і класифікації функцій залежить від теорій, наукових напрямків у з’ясуванні сутності менеджменту. Аналіз та узагальнення різних точок зору науковців щодо визначення функції контролю та регулювання серед загальних функцій управління представлено в таблиці 1 [5].

Таблиця 1

Аналіз переліку функцій сучасного менеджменту, що згадуються в наукових джерелах

Функції управління

Файоль А.

Вершигора Е.Е.

Казанцев А.Г. та ін.

Кузьмін О.Є.

Максимцов М.М.

Мексон М. та ін.

Поршневич А.Г. та ін

Русинов Ф.М. та ін

Хедоурі Ф.

Румянцева З.П.

Планування

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Організація

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Мотивація

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Координація

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

Контроль

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Регулювання

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

Прогнозування

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

Отже, функцію контролю виділяють з поміж загальних функцій менеджменту всі науковці, що були представленні в таблиці 1. Що ж стосується регулювання як функції управління, то її було не визнано деякими вченими. Однак відмовлятися від функції регулювання невиправдано, оскільки дослідження свідчать, що без неї не обходиться жоден управлінський процес. Наприклад, після контролювання відбувається зворотний зв’язок з метою усунення недоліків, відхи­лень, збоїв тощо, тобто регулювання; у процесі стратегічного планування після формулювання місії та визна­чення цілей організації, вибору стратегії обов’язковою є оцінка розробленої стратегії шляхом її співставлення з місією організації. Що стосується функції координуван­ня, то цей важливий управлінський важіль реалізується у формі керівництва.

В наукових джерелах, як видно з таблиці 1, здебільшого виділяють п’ять основних (загальних) функцій менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль та регулювання. Вони є складовими організації будь-якого процесу управління незалежно від її особливостей. Водночас слід зазначити, що функції менеджменту не можна ділити на більш і на менш важливі. Упущення або недооцінка однієї із них може призвести до виникнення кризової ситуації і значних втрат, оскільки в реальних умовах управління вони не існують відособлено, а тісно переплітаються між собою, взаємно проникають та доповнюють одна одну, тобто функції менеджменту перебувають у діалектичному взаємозв’язку, взаємозалежності та єдності.

Взаємозв’язок між функціями менеджменту може бути представлений у вигляді структурно-логічної схеми, в центрі якої знаходиться функція регулювання, що забезпечує узгодження і взаємодію всіх інших функцій [4].

Рис. 1 Взаємозв’язок функцій менеджменту

Отже, проаналізувавши запропоновану схему можна зробити висновок, що всі інші функції (планування, організація, мотивація, контроль) не досягнуть своєї мети, якщо не буде результативно здійснюватися функція регулювання. Вона виконує з’єднуючу роль між менеджером і об’єктом, на який спрямована його діяльність. Тільки через здійснення регулювання можливий вплив менеджера на об’єкт управління для забезпечення його динамічної рівноваги.

Під контролем розуміють процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому виникають. Контроль забезпечує необхідний в організації зворотній зв’язок, систематичне порівняння планів і фактичних результатів, що є необхідною умовою прийняття обґрунтованих управлінських рішень [3]. Між процесом ухвалення рішення і його реалізацією існує безліч перешкод, на подолання яких спрямована функція регулювання. Регулювання – це вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі через розробку і впровадження керуючою системою відповідних заходів [1]. Сае тому, функція контролю та регулювання не можуть існувати один без одного, оскільки “контроль” виявляє відхилення у функціонуванні організації, а “регулювання” усуває ці відхилення.

Отже, зі змінами умов господарювання взаємозв’язок контролю та регулювання відіграватиме більш домінантну роль серед інших функцій системи управління. Цей взаємозв’язок присутній на усіх рівнях прийняття і реалізації управлінських рішень суб’єктом господарювання та забезпечує оптимальний хід процесу управління під час реалізації інших функцій (мотивації, організації, планування).

Література:

1. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту : підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник.– 2-ге вид. [випр., доп.].– К.: Вид-во «Академвидав», 2007.– 464 с.

2. Окорський В.П. Основи менеджменту Навчальний посібник / В.П. Окорський. – Рівне.: НУВГП, 2009. – 400 с.

3. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту Навчальний посібник / Г. В. Осовська. – К.: "Кондор", 2006.- 664 c.

4.  Федоренко В. Г. Основи менеджменту / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Є.В. Бондаренко та ін. ; за ред. В.Г. Федоренка. – К. : Алерта, 2007. – 420 с.

5. Фролова Т. О. Еволюція функцій менеджменту до умов глобалізації / Т.О.Фролова. – К.: БізнесІнформ №1 2012 с.138 – 146.

Теґи:


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.