головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Сучасні напрямки використання інформаційних систем в менеджменті

Марчук Ю. А., Киш Л.М.

У наш час інформація стає таким самим товаром, як і продукція. Багато підприємств визначають основним джерелом інформації щодо інновацій участь у закордонних виставках, контакти з іноземними фахівцями, стажування на відомих і великих підприємствах, закордонні відрядження. Однак, оскільки такі можливості доступні далеко не всім підприємствам, то наявної інформації недостатньо [3, с. 316].

Інформація, особливо її автоматизована обробка, і тепер залишається важливим фактором підвищення ефективності діяльності будь-якого підприємства. Важливу роль у використанні інформації відіграють способи її реєстрації, обробки, нагромадження і передачі, систематизоване збереження інформації і її видача в потрібній формі.

В сучасних умовах у великих організаціях створені і ефективно діють інформаційні системи, які обслуговують процес підготовки і прийняття управлінських рішень і вирішують наступні задачі: обробку інформації, реалізацію інтелектуальної діяльності з метою створення інформації.

Інформаційна система  менеджменту — інтегрована організаційна стратегія управління автоматизованою інформаційною інфраструктурою організації з метою створення умов ефективного функціонування інформаційних ресурсів і задоволення інформаційних  потреб  споживачів [2, с.6-7].

Різноманітність автоматизованих інформаційна система  менеджменту з кожним  роком все зростає. В залежності від функціонального призначення можна виділити такі системи : управляючі (АСУТП, АСУВ),  проектуючи (САПР), наукового пошуку (АСНД, експертні системи), діагностичні, моделюючі, системи  підготовки прийняття рішення (СППР), а в залежності від сфери використання — адміністративні, економічні, виробничі, медичні,  навчальні, екологічні, екологічні, криміналістичні, військові та інші[1, с.112].

Основними  факторами, які впливають на  впровадження  інформаційних систем менеджменту,  є потреби організації та користувачів, а також наявність відповідних засобів  для їх формування[2, с.7].

В останні десятиріччя  менеджмент у найрозвинутіших  країнах переводиться на творчі інформаційні технології  нового вищого рівня. Творчі інформаційні технології, які означають  вищий етап комп’ютеризації менеджменту, характеризуються двома важливими  особливостями:

-по-перше, можливістю переробки  і використання  інформації у  вигляді знань, тобто змістовної  взаємодії  з  об’єктом  і соціальним середовищем;

-по-друге, інформаційно-динамічні  технології  охоплюють увесь інформаційний цикл — від матеріально-енергетичних і трудових  затрат  на  створення інформаційних ресурсів до закінчення їх використання з метою переводу об’єкту  на  новий етап.

Творчі системи (Creative System) — це розраховані та  спроектовані за принципами соціальної інженерії «машини», які практично знімають обмеження на природні (фізіологічні  та  історичні) межі «інформаційної продуктивності» людини і посилюють творчу міць людського інтелекту на декілька порядків. Інтегральна функція таких систем полягає в тому, щоб автоматизованими способи акумулювати  увесь потенціал знань, які відносяться до певної галузі [4, с.201].

Сучасна  інформаційна система організації дозволяє  забезпечити вирішення таких завдань:

1)Прямий, своєчасний доступ до інформаційного  продукту (точну інформацію про хід виробничого процесу в просторі та часі);

2)Ефективну  координацію внутрішньої діяльності та оперативне розповсюдження різноманітних повідомлень;

3)Ефективну взаємодію із суміжниками по технологічних маршрутах за рахунок використання більш інформованих та  наочних засобів відображення та  передачі – прийому повідомлень;

4) Виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів всіх ланок на такі високо ефективні  види діяльності, як аналіз та прийняття рішень за рахунок зменшення часу на здійснення малопродуктивної діяльності;

5) Використання якісно кращої  технології системного аналізу та проектування оперативного управління на  нижній та середніх ланках управління виробництвом [2, с. 9].

Отже, розвиток інформаційних систем  менеджменту дасть змогу здійснювати  ефективне управління при порівняно незначних витратах, адже сучасні  розробки  інформаційних систем  менеджменту просуваються вперед досить успішно, використовуючи останні досягнення в галузі технологій інформаційних систем та комунікацій. Завдяки цьому інформаційні системи менеджменту стали задовольняти зростаючі  вимоги до забезпечення інформацією своїх споживачів.

Література:

1. Костров А.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посібник / А.В.Костров. — М.: Фінанси і статистика, 2003. — 336 с.

2. Нещадим Н. О. Сучасні напрямки розвитку інформаційних систем менеджменту / Н. О. Нещадим // Наукові праці національного університету харчових технологій. — 2010. – №36. —С.5—11. 3. Тимощук П. В. Інформаційні системи і технології в інноваційному розвитку підприємств / П. В. Тимощук // Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. — №11. — С. 315 — 320.

4. Разроєв Е. Інфокомунікаційний  бізнес: управління, технології, маркетинг / Е. Разроєв. — СПб.: Професія, 2003. — 352 с.

Теґи:


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.