головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Проблеми формування прибутку машинобудівного підприємства

Батракова Т.І.

Багато вчених намагались пояснити сутність прибутку. Серед них А. Сміт, Д. Рікардо,  Карл Маркс, Д. Ліндсей, Дж. Робінсон, Стенлі Фішер, Річард Шмалензі, Ф.Найт, А. Шишкін, А. Лівшиц, О.О.Орлов, Е. Голубков. Вони зробили великий внесок в історії формування прибутку.

Важливим елементом економічного зростання промислових підприємств вважають їхню прибуткову діяльність, і саме такі ознаки починає формувати національна економіка України протягом останніх років. Водночас загострюються негативні тенденції прояву прибутковості, особливо в машинобудуванні, де зростання отриманого прибутку є нижчим, аніж у промисловості; за скорочення частки збиткових підприємств значно зросла величина отриманого ними збитку; зменшились обсяги реалізованої

продукції; позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій супроводжується уповільненням темпів їхнього надходження в основний капітал. Тому економічною необхідністю є орієнтація системи управління прибутковістю промислового підприємства на параметри життєдіяльності та конкурентоспроможності, що дозволить використовувати переваги змін зовнішнього середовища й уникнути втрат економічного потенціалу.

Переходячи безпосередньо до висвітлення проблем, пов’язаних із формуванням поняття прибутковості, слід зазначити, що одне з головних визначень призначень прибутку як економічної категорії полягає ось у чому.

Прибуток – це грошове вираження між вартістю реалізованої продукції і витратами на її виробництво [1, с. 149]. Висока роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників і пер соналу визначає потребу ефективного і безперервного управління прибутком.

Тому головною метою управління прибутком є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періодах. Ця головна мета покликана забезпечувати одночасно інтереси власників з інтересами держави і персоналу підприємства. Проблема формування, розподілу і використання прибутку підприємства є достатньо важливою, оскільки від правильного розподілу та використання прибутку залежать кінцевий результат діяльності підприємства, достатність його власних фінансових ресурсів, перспективи розвитку виробництва, можливість залучення додаткових джерел фінансування.

Прибутковість діяльності машинобудівного підприємства оцінюється показниками рентабельності. В останні роки вона дещо зросла (за винятком кризового, 2009 року), але є ще недостатньою для швидкого розвитку підприємств. Слід також відмітити, що підприємства промисловості і підприємства машинобудування мають схожі тенденції зміни показника рентабельності операційної діяльності (спади і підвищення показника проходять приблизно в одні часові інтервали).

Досягти збільшення прибутковості з метою забезпечення постійної платоспроможності машинобудівного підприємства пропонуємо через:

1) зростання обсягу виробництва і реалізації продукції: для цього потрібно повністю завантажувати устаткування, максимально використовувати виробничу потужність підприємства; виходити на нові ринки збуту, укладати угоди з новими торгівельними партнерами;

2) скорочення витрат на виробництво і реалізацію продукцію:

–– скорочення змінних витрат: проведення переговорів із постачальниками сировини, матеріалів на предмет зменшення їхньої загальної вартості через систему знижок на оплату; отримання товарних кредитів, відстрочення платежів;

–– скорочення постійних витрат: у період кризи для отримання швидкого ефекту від антикризових заходів згортаються маркетингові програми, дослідницькі розробки, адміністративні витрати. Також потрібно провести аналіз методів нарахування амортизації й обрати оптимальний метод з урахуванням складних умов функціонування;

3) підвищення цін: слід урахувати платоспроможність покупців, попит на продукцію, тобто відносну еластичність попиту на продукцію за ціною.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мец В.О. Экономический анализ финансовых результатов и фінансового состояния предприятия.:Учебн. пособие. – К.: Высшая школа, 2003. – 286 с.

Теґи: ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.