головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Дослідження та прогнозування фонду оплати праці на машинобудівному підприємстві

Дружиніна В. В. Плєшкова М. В.

          В умовах сучасної як політичної, так і економічної кризи питання оплати праці працюючих займає першочергове значення. Зі зростанням продуктивності праці утворюються реальні передумови для підвищення рівня її оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати так, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи зростання її оплати. Тільки за таких умов утворюються можливості для нарощування темпів розширеного відтворення. У зв’язку з цим аналіз використання коштів на оплату праці на кожному підприємстві має велике значення, що і викликало актуальність даного дослідження.

         Питанню оплати праці присвячено величезну кількість робіт як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, серед них: У. Петті, Д. Рікардо, А. Сміт, К. Маркс, Л. І. Абалкін, Т. І. Заславська, Д.С. Львов, Є. Л. Маневич, І. М. Разумов та інші.

           В якості бази дослідження обрано ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (ПАТ «КВБЗ») – цє єдине підприємство в Україні, яке освоїло серійний випуск пасажирських та вантажних вагонів.

            Падіння фонду оплати праці на сучасний період спостерігається не лише на ПАТ «КВБЗ», але і на інших машинобудівних підприємствах м. Кременчука. Дана проблема є актуальною і потребує дослідження, аналізування та вирішення. Тому за допомогою математичних методів, статистики та методу прогнозування у роботі  проаналізовано динаміку фонду оплати праці на машинобудівному підприємстві та побудовано прогноз на 2014-2016 рр.   

           У табл. 1 представлено фонд оплати праці на  промислових підприємствах міста Кременчука за 2012 – 2013 рр.

Таблиця 1 – Фонд оплати праці на промислових підприємствах

міста Кременчука

№ п/п

Назва підприємства

2012 р.,

тис.грн

2013 р.,

тис.грн

Темп приросту, %

1

ПАТ “КВБЗ”

527 657,30

428 425,00

-18,8

2

ПАТ “Укртатнафта”

275 750,40

279 773,30

+1,5

3

ПАТ “КСЗ”

346 260,00

280 843,40

-18,9

4

ПАТ “Кредмаш”

130 711,90

124 746,50

-4,6

5

ХК “Авто КрАЗ”

103 963,70

92 758,20

-10,8

6

ПАТ “КрКЗ”

63 151,00

65 154,90

+3,1

7

ПАТ КРКФ “Рошен”

49 464,00

46 441,50

-6,5

8

ПАТ “КЗТВ”

36 086,90

32 880,40

-8,9

Всього по підприємствах

1 533 045,20

1 351 023,20

-11,9

        Результати аналізу показали, що фонд оплати праці майже на всіх (крім  ПАТ “Укртатнафта” та ПАТ “КрКЗ”)  підприємствах міста Кременчука скоротився у 2013 р. (загальний темп приросту по підприємствах становив –11,9 %). На ПАТ «КВБЗ»  цей показник  зменшився на 18,8 %. Причинами даної ситуації стали такі чинники:

скорочення виробництва вантажних вагонів за 2013 рік  на 5 316 шт., що на 48,3 % менше від обсягу за 2012 рік;

звільнення працівників на підприємстві;

неповний робочий тиждень тощо.

         За допомогою рядів динаміки спрогнозуємо тенденцію розвитку фонду оплати праці на ПАТ «КВБЗ». Математична модель  матиме вигляд :    

   Σy=na+b Σt;                              1889609=5a+15b;

   Σyt=a Σt+b Σ t2;                                       6364674=15a+55b.                      

Зробивши прорахунки, одержимо: b = 69586,6, a = 169168,5. У  результаті отримано економіко-математичну модель:   

yt = 169168,5 + 69586,6t,

 де у – фонд оплати праці, t – фактор часу.

        

Таблиця 2 – Прогноз фонду оплати праці підприємства  за методами обробки рядів динаміки

Роки

Фонд оплати праці(тис.грн)

Укрупнення,%

Ковзна середня

t

t2

yt

yt=a+bt

Сума

Середнє знач.

2009

175 796

256433

1

1

175795,9

238722,4

2010

337 070

512 866

256433

2

4

674139,4

308341,7

2011

420 662

474159

757 731

378866

3

9

1261984,5

377928,3

2012

527 657

948 319

474159

4

16

2110629,2

447514,9

2013

428 425

478041

956 082

478041

5

25

2142125,0

517101,5

Σ

1 889 609

15

55

6364674,0

1889609

Прогноз

2014

6

586688,1

2015

7

656274,7

2016

8

725861,3

        

         За даними табл. 2 можна спостерігати постійний тренд фонду оплати праці на ПАТ «КВБЗ» до збільшення у 2009-2016 рр. Так як прогноз побудований за роками, коли відбувалося збільшення обсягів продукції та стабілізація чисельності працівників, то і прогноз вийшов позитивним.

 Проте на сьогодні в Україні спостерігається стан «турбулентності» економіки. Це означає, що всі підприємства зі стану зростання переходять на спад, і навпаки. Підприємство ПАТ «КВБЗ»  практично призупинило свою виробничо-фінансову діяльність. У зв’язку з різким падінням попиту на продукцію, підприємство було змушено працювати на умовах скороченого робочого тижня, внаслідок чого і зменшився фонд оплати праці.

        На сучасний період спостерігається падіння фонду оплати праці на ПАТ «КВБЗ». Проаналізовані у роботі дані допомогли спрогнозувати стан фонду на 2014-2016 роки. У наступних дослідженнях буде побудований прогноз фонду оплати праці на ПАТ «КВБЗ» в умовах «турбулентної» економіки сьогодення.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Білик М. Д.  Сутність і оцінка фінансового стану підприємств / М. Д. Білик. – К: «Фінанси України». – 2005. – № 3 – С. 117–126.

2. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. М. Бойчик, М. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – К.: «Каравела». – 2001. – 298 с.

Теґи: , ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.