головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Удосконалення стратегії інноваційного розвитку підвищення ефективності діяльності підприємств машинобудування

Череп О. Г.

Основні проблеми та перспективи розвитку підприємств машинобудування безпосередньо пов’язані зі стратегією економічного розвитку країни. Тому перш за все це проблеми, що пов’язані з підвищенням ефективності діяльності самих підприємств машинобудування шляхом:

– структурної перебудови підприємств галузі зі збільшенням наукоємних виробництв;

– створення сучасного технологічного оснащення для всіх підприємств галузей машинобудівного комплексу з метою зниження енерго-, ресурсо- та працеємності виробництва і підвищення конкурентоспроможності його продукції;

– орієнтації продукції на потреби внутрішнього ринку та можливості входження в світовий ринок;

– екологізації виробництва, що передбачає випуск ресурсозберігаючих та природоохоронних видів техніки.

Отже, нові стратегії повинні переорієнтувати вітчизняні машинобудівні підприємства зі шляху екстенсивного росту на якісно новий, інноваційний шлях, який дозволить вистояти у кризовий період і забезпечить надійну основу для успіху та ринкового домінування на період майбутнього зростання економіки.

В процесі управління, підприємства машинобудування повинні досягати поставлені перед ними цілі, визначені в комплексній стратегії розвитку підприємства. В умовах ринкової економіки найбільш значущою є мета, яка забезпечує максимальне значення ринкової вартості підприємства і виробленої ним продукції. Для її досягнення необхідно здійснити сукупність заходів, що забезпечують максимізацію: натуральних і вартісних показників, що характеризують результати реалізації продукції підприємства певної номенклатури і показників її якості; прибутку і рентабельності підприємства; показників фінансової стійкості в короткостроковому і довгостроковому періодах діяльності підприємства.

У системі управління підприємством машинобудування важливу роль відіграє стратегія інноваційного розвитку, яка спрямована на підвищення ефективності його діяльності. Результати цього аналізу інноваційної діяльності підприємства використовуються при формуванні його різних інноваційних стратегій.

В умовах ринку підприємство прагне задовольнити потреби як можна більшого числа замовників. Тому, як правило, відбувається розширення номенклатури за рахунок освоєння випуску нових продуктів. Проте така тенденція не завжди узгоджується з виробничими можливостями підприємства. Тому наслідком розширення продуктового ряду буде зміна організаційно-виробничих структур, використовуваних для випуску продуктових інновацій. У сучасних умовах ця зміна в першу чергу пов’язана з переходом до високоавтоматизованих виробничих систем, що забезпечують поєднання високої гнучкості і продуктивності виробничих процесів. Крім того, при зміні номенклатури вироблюваної продукції підприємство в більшості випадків удосконалює не лише організаційно-виробничі структури, але і технологічні процеси, а також сам продукт, розробляючи сукупність технологічних інновацій. Ці розробки є об’єктами інтелектуальної власності. Облік цих об’єктів призводить до появи на балансі підприємства нових нематеріальних активів або витрат майбутніх періодів. Нематеріальні активи виникають за рахунок капіталізації витрат на виконувані НДДКР і патентування отриманих результатів, придбання виняткових ліцензій на нові технології виробництва продукції і так далі. У разі, якщо правова охорона отриманих результатів не забезпечена або підприємство придбаває невиняткові ліцензії, то на балансі підприємства виникають витрати майбутніх періодів.

Процес створення, освоєння і використання технологічних інновацій досить тривалий. Тому при інтегральній оцінці впливу виробничої диверсифікації на кінцеві результати діяльності підприємства використовуються не стільки приватні критерії, засновані на фінансових оцінках, скільки узагальнюючі критерії, засновані на розрахунку інвестиційних показників, в першу чергу чистого дисконтованого доходу і ряду інших параметрів.

Теґи: , ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.