головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Теоретичні основи формування фінансової стратегії розвитку суднобудування

Пащенко О.В.

Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об’єктивні економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов ринкової економіки. Тому виникає об’єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства, а отже і на необхідність її розробки. Як складова частина загальної стратегії  економічного розвитку, вона має узгоджуватися з  цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію галузі суднобудування. Зміна ситуації на макрорівні та на  фінансовому  ринку  спричиняє коригування як фінансової, так і загальної стратегії розвитку суднобудівної галузі.

Фінансова стратегія – довготривалий курс фінансової політики, що розрахований на перспективу і передбачає рішення великомасштабних завдань, визначених економічною і соціальною стратегією, і стосується важливих великих змін фінансового механізму, пропорцій розподілу фінансових ресурсів [5]. Формування фінансової стратегії галузі – виважений крок на шляху до визначення успішності її подальшої реалізації та виявлення рушійних сил, що забезпечуватимуть надійність та гарантуватимуть якість прийнятих управлінських рішень, орієнтиром яких є місія функціонування галузі та єдність пріоритетів діяльності підприємств у ній. Спланувати й забезпечити дієвість бажаного механізму фінансової стратегії галузі на практиці можливо лише за умови врахування існуючих підходів щодо її формування. Зазначені підходи – фундаментальна складова, вираження всебічного й багатоаспектного аналізу фінансової стратегії галузі через пізнання внутрішньої сутності, необхідності й значення досліджуваної стратегії.

Обрати підхід до формування фінансової стратегії галузі означає прийняти виважене управлінське рішення. На думку Ф.І. Хмеля, дане рішення слід трактувати як вольовий акт втручання суб’єкта управління в діяльність об’єкта управління для виходу із певної виробничо-господарської чи іншої ситуації [4]. Під управлінським рішенням часто розуміють вибір альтернативи, соціальний вибір, що організовує і спрямовує в певне русло діяльність трудового колективу та виконує роль засобу, який сприяє досягненню поставленої мети. Крім того його визначають як важливу функцію менеджменту і творчу операцію в технології управлінських робіт. Потребу у розробленні, прийнятті та реалізації певного управлінського рішення зумовлюють: необхідність взаємного оптимального поточного функціонування та подальшого розвитку керуючої та керованої підсистем галузі; – динамічність процесів та вплив зовнішнього середовища, що супроводжуються відхиленням фактичних параметрів діяльності від запланованих [5, с. 306-311].

Розглянутий нами спектр концептуальних підходів щодо формування фінансової стратегії галузі особливої уваги заслуговує діалектичний і метафізичний підходи. Діалектичний підхід визнає характерну особливість досліджуваних явищ і подій – їхню постійну плинність і змінність. В.С. Марцин та колектив авторів навчального посібника «Основи наукових досліджень» наголошують, що саме даний підхід визначає шляхи будь-якого наукового дослідження. Він дозволяє дослідити всі явища у взаємозв’язку, взаємообумовленості та історичному розвитку [2]. Діалектика – метод пізнання, здатність ставити питання і давати відповіді на них [5].

Ознакою серйозного наукового підходу, стверджує професор В.Д. Базилевич, завжди було звернення до «метафізики» як найсуттєвішого способу проникнення в зміст об’єкту дослідження. Її предметом є істина сущого як у його загальному, так і у вищому вимірах. «Метафізика економіки» висуває принципово нові підходи до побудови картини економічної реальності, забезпечує активне включення інтелектуальних зусиль суб’єкта в об’єктивні процеси. Саме тому автор розглядає можливість трактувати економіку як предмет метафізики, оскільки «…її природа сповнена метафізичних смислів» [1, с. 64]. До визначення В.Д. Базилевича автори юридичної бібліотеки онлайн додають: з позиції метафізики всі явища є такими, якими вони є зараз, вони мають певну форму, якісні властивості [2].

З точки зору соціального підходу, формування фінансової стратегії суднобудування – явище соціальне, результат природної закономірності. На думку дослідника О.О. Підкуйка, даний підхід базується на тому, що головною метою розвитку є людина, її потреби та інтереси [3, с. 5-6]. Таким чином, вибір фінансової стратегії галузі – соціальна потреба, необхідність для розвитку суспільства, задоволення працюючого персоналу, мотиваційний фактор, що задає напрямок й курс діяльності галузі.

У процесі проведеного наукового дослідження встановлено, що підставою для правильної побудови фінансової стратегії галузі суднобудування є вміле оперування сукупності загально філософських підходів і концепцій, які визначають характерну манеру мислення, усвідомлення та інтерпретацію процесу формування фінансової стратегії.

Література:

1. Базилевич В.Д. Метафізика економіки: [Наукові повідомлення] / В.Д. Базилевич // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2006. – С. 64-65.

2. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: [Навч. посіб.] / В.С. Марцин, Н.Г. Міценко, О.А. Даниленко. – Львів.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128 с.

3. Підкуйко О.О. Формування моделі розвитку територіальної громади на основі сучасних підходів: теоретичні та практичні аспекти / О.О. Підкуйко // Державне будівництво. – 2011. – №1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

4. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: [Підручник] / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2005. – 608 с.


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.