головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості залучення фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами

Танклевська Н.С.

Успішне функціонування аграрних підприємств безпосередньо пов’язане із забезпеченістю фінансовими ресурсами, їх мобільністю та маневреністю. Динамічність зовнішнього середовища, необхідність задоволення внутрішніх потреб, направлених на реалізацію завдань та досягнення цілей діяльності сільськогосподарських підприємств вимагають адекватного й налагодженого механізму залучення фінансових ресурсів.

Найбільш простими і зрозумілими способами залучення і використання фінансових ресурсів для аграрних підприємств є випуск облігацій та банківське кредитування. Крім кредитів і випуску облігацій, підприємства можуть залучати для виробничих потреб засоби інших юридичних осіб у вигляді позик, сплачуючи за це певний відсоток. Так, підприємства можуть користуватися комерційним (товарним) кредитом при здійсненні розрахунків за куплену продукцію, надані їм послуги чи виконані для них роботи. Безоплатним для підприємства є використання і такого джерела позичкового капіталу, як кредиторська заборгованість по заробітній платі, за товари і послуги, за розрахунками з бюджетом, за страхування тощо. Ці елементи позичкового капіталу мають бути повернуті підприємством, але поки воно ними володіє до терміну їх погашення (а нерідко і за межами цього терміну), то вказаними коштами таке підприємство розпоряджається на свій розсуд [1]. Ми абсолютно погоджуємось із твердженням дослідника, оскільки використання таким чином позичкового капіталу надає наступні види переваг: зменшення бази оподаткування; скорочення платежів до бюджету завдяки відношенню процентів за кредит до складу валових витрат; коливання розміру позичкового капіталу (суми для повернення) залежно від темпу інфляції.

Використовуючи дані порталу «Аграрний сектор України», що є основою загальнонаціональної дистанційної інформаційно-дорадчої системи в галузях сільськогосподарського виробництва та у сфері аграрної науки і освіти, ми вважаємо за доцільне пристосувати дієві принципи організації фінансової роботи аграрних підприємницьких структур до функціонування базового механізму формування фінансових ресурсів. Таким чином, обираючи джерела фінансування, форми, напрями використання фінансових ресурсів, потрібно акцентувати увагу на наступних принципах: жорстка централізація фінансових ресурсів, яка забезпечує швидку маневреність фінансових ресурсів, їх концентрацію на основних напрямках виробничо-фінансової діяльності; фінансове планування, що визначає на перспективу всі надходження засобів і основні напрямки їх витрат; формування великих фінансових резервів, які забезпечать стійку роботу суб’єкта господарювання в умовах можливих коливань ринкової кон’юнктури; безумовне виконання фінансових зобов’язань перед партнерами [1].

Дослідник Р. Сушко зазначає, що у докризовий період найбільш популярним механізмом залучення коштів серед провідних вітчизняних підприємств було здійснення первинного публічного розміщення акцій (IPO) на зарубіжних фондових біржах [3]. ІРО ( з англ. Initial Public Offering) – одна із форм залучення додаткового фінансування шляхом пропозиції цінних паперів емітента для реалізації широкому колу інвесторів, які мають доступ до біржового ринку. Основними перевагами використання IPO аграрними підприємствами є: неповерненість довгострокових фінансових ресурсів; придбання капіталізації; покращення фінансового стану підприємства; залучення інвестицій в майбутньому на вигідних умовах; поглиблення процесу диверсифікації; поліпшення кредитного рейтингу, репутації та іміджу підприємства; забезпечення ліквідності активів; відсутність боргового тягаря; мотивація та збереження персоналу [1, с. 97-98].

Підприємець, дослідник інвестицій в аграрний бізнес М. Орлов зазначає, що інвестори найперше під час прийняття рішення про вкладення інвестицій у розвиток сільськогосподарського підприємства звертають увагу на такі юридичні аспекти, як правомірність оренди землі та використання агроінфраструктури, оформлення права власності на корпоративні права й обмеження повноважень менеджменту, ведення податкової звітності та потенціальна можливість податкових спорів тощо [2].

Таким чином, недосконалість нормативно – правової бази, не зовсім сприятливий інвестиційний клімат та власне специфіка аграрного виробництва зумовлюють труднощі при виборі інструментів фінансування. Процес залучення і використання фінансових ресурсів аграрними підприємствами є достатньо тривалим, вимагає першочергово виваженого рішення щодо конкретності обраної стратегії, цілей та спектру завдань для їх досягнення.

Процес залучення і використання фінансових ресурсів аграрними підприємствами є достатньо тривалим, вимагає першочергово виваженого рішення щодо конкретності обраної стратегії, цілей та спектру завдань для їх досягнення. Базові принципи, якими потрібно керуватися на шляху до ефективного використання фінансових ресурсів: жорстка централізація фінансових ресурсів; фінансове планування; формування великих фінансових резервів; безумовне виконання фінансових зобов’язань.

Література:

1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: [Підручник]. – 2-ге вид., доп. і перероблене. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

2. Орлов М. Аграрні інвестиції: все в руках агробізнесу / М. Орлов // Агробізнес сьогодні: Матеріали V Міжнародної конференції «Аграрні інвестиції – МТР 2012. INPUTS». – 2012. – № 23 (246); [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agro-business.com.ua/

3. Сушко Р. Залучення фінансових ресурсів / Р. Сушко // Видавничий дім «Україна Бізнес». – 2011; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbizn.com/


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.