головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Критерії вибору об’єкта оподаткування

Незбутня А.А., к.т.н Проскуряков К.І.

     Розвиток національної податкової системи завжди був однією із важливих завдань деражави, протягом тривалого періоду часто вносяться зміни та попраки до податкового законодавства з метою покращення економічного становища держави, розвитку бізнесу, покращенню інвестиційного клімату та ряду інших завдань, які стоять перед урядом країни. Без податків неможливо увяти нормальне функціонування будь-якої держави. А саму суть податку неможливо розділити з поняттям об’єкта оподаткування. Існують різні види об’єктів оподаткування, законодавство не дає чіткого і вичерпного їх переліку, адже з розвитком економіки, сфери бізнесу, НТП, внесенню змін до податкового законодавства, що є дуже актуальним у теперішній період, та від ряду інших аспектів, об’єкти оподаткування можуть змінюватись, доповнюватись чи виникати зовсім нові, аналогам яких раніше не існувало, види об’єктів оподаткування.

     Метою даної роботи є розгляд і характеристика податку та критеріїв вибору об’єкта оподаткування.

     Питання та проблеми оподаткування та вибору об’єкта оподаткування досліджувалося такими вченими, як І. Х. Озеров, А. I. Берлач, М. П. Кучерявенко, В. Б. Марченко, та ін. У кожного із вчених був описаний свій погляд та запропоновані свої підходи до даного питання.

     Податок має широкий спектр регулюючого впливу на різні сфери економіки (Рис.1), що часто їй шкодить, викликає супротив як у суб’єктів господарювання, так і у більшості членів суспільства, не стимулює платників податків до виконання їх податкових зобов’язань, призводить до тінізації значного сектору економіки та взагалом погіршує соціально-економічний стан країни.

   Наповнення бюджету       Економії ресурсів       Підприємницької діяльності

Подпись: Інвестиційної
активностіСоціалізації
економіки

Стимулювання
пошуку нових продуктів
виробництва
Автофигура: Податок як регулятор
  

   Запровадження                                                   

    нових систем

     управління

   господарством

  Пошуку ефективних

     організаційних

         утворень

     Впровадження                            Генерації

  заходів екобезпеки                   нових наукових

                                                              ідей

Рис. 1 Сфери, на які спрямовується регулювальна дія непрямого податку.

     Податки – це не тільки економічний важіль, за допомогою якого реалізується функція соціального збалансування, забезпечується перерозподільчий мінімум і підтримка діяльності суспільних інститутів, а й елемент стимулюючого впливу держави на бажані чи небажані явища і ефекти в соціально-економічній сфері. Тому особливо важливим елементом забезпечення ефективної податкової політики є правильний підхід до вибору об’єкта оподаткування [4].

      Об’єктом оподаткування може бути дохід, або його частина,  додана вартість, вартість товарів, робіт чи послуг, використання природних ресурсів тощо. Важливим є зазначення того, що один об’єкт не може виступати об’єктом оподаткування по кількох податках одного виду, але це не забороняє вико­ристовувати об’єкт при оподаткуванні податками різного виду. Тому один об’єкт (наприклад прибуток) може використовува­тися як об’єкт оподаткування у кількох випадках. Прикладом цього є: використання доходу як об’єкта при загальнодержавних подат­ках не є перешкодою для введення податку з таких самих об’єктів на місцевому рівні. Існує певна невизначеність в питанні законо­давчого регулювання поняття «об’єкт оподаткування». Згідно із Податкових кодексом України об’єктами оподаткуван­ня виділяють: прибуток (доходи), додану вартість продукції, вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митну чи її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об’єкти оподаткування (ст. 6). Таким чином, об’єктом є переважно такий предмет, з приводу якого необхідна сплата податку, наприклад, отриманий дохі, володіння якимось предметом, споживання певних предметів. Саме в такий спосіб закріплюється об’єкт оподаткування законодавством України (ст. 6 ПКУ) [1].

     Більшість економістів і фінансистів XIX століття вважали податковим об’єктом тільки чистий прибуток платника. Вони виходили з того, що рівність обов’язку нести податкову повинність полягає в рівності матеріального важеля цієї повинності, а рівність останньої полягає у відповідності податку коштам платника. І. Х. Озеров у своїх працях виклав свої критерії вибору об’єкта оподаткування, під об’єктом оподаткування він розуміє «факти чи предмети, внаслідок наявності яких податок сплачується, наприклад земля, промисел, особа…». Згідно поглядів Озерова об’єктом оподаткування можуть бути:

1) особистість;

2) предмети споживання;

3) окремі джерела доходу;

4) загальний дохід;

5) майно платника;

6) моменти переходу майна.

Оподаткування повинно бути пов’язане з таким процесом, в якому виражається господарська активність.

Серед об’єктів оподаткування громадян можна виділити:

1) дохід;

2) споживання (акцизи на підакцизні товари);

3) майно (у тому числі земля, нерухомість, предмети розкоші);

4) ввіз і вивіз товарів за кордон (митні збори) [2].

     Щоб запобігти негативним наслідкам при прийнятті рішення про введення податку, потрібно дотримуватись принципів вибору об’єкта оподаткування (Рис.2).

Подпись: 4. Своєчасність введення податку.

5. Реальність досягнення цілей.

6. Взаємоузгодженість цілей, які можуть бути досягнуті.

Подпись: 1. Комплексність проблем, що вирішуються.

2. Адресність спрямування надходжень від оподаткування.

3. Ефективність податку.

Выноска со стрелками влево/вправо: Принципи вибору об’єкта оподаткування

     Рис. 2  Принципи, на яких базується рішення щодо вибору об’єкта    оподаткування.

     Існують дві ключові змінні щодо підходів до опдаткування – одна з них стосується необхідних змін у регулюванні інвестиційних ресурсів, інша – інновацій техногенного порядку, інформатизації соціально-економічної сфери податкової бази з одного боку та механізму оподаткування – з другого  боку. Введення податку на продукцію суттєво впливає на виробників і споживачів. Наявність такого податкового тягара негативно впливає на добробут суспільства, спонукаючи до дії органів державної влади щодо мінімізації розміру цих витрат, що дасть змогу зменшити надмірний податковий тягар без зміни податкових надходжень. Споживачі будуть платити вищу ціну при умові підвищення споживчих якостей товару, таких як нижче енергоспoживання, підвищення споживчих якостей, екологічна чистота товару. У даному випадку можна говорити про збереження чи зниження питомих витрат споживача при отриманні певного блага. Підвищення податкових ставок на товар буде спонукати виробників до інноваційно-інвестиційної діяльності, пов’язаної з підвищення споживчих якостей товару, що в цілому призведе до збільшення бюджетних надходжень, зменшення питомих витрат споживачів, покращення екологічної ситуації, підвищення якісних показників товару [5].

     Враховуючи вищевикладений матеріал доцільним буде викладення послідовності дій щодо прийняття рішення про вибір об’єкта оподаткування.

Етапи вибору об’єкта оподаткування

1. Визначення кола продуктів, які не відносяться до предметів першої необхідності, значні за обсягом споживання та мають низьку еластичність попиту.

2. Визначення проблем, що виникають у зв’язку з виробництвом та споживанням визначеного кола продуктів ( із залученням експертів, фахівців).

3. Визначення можливих шляхів вирішення проблем і прогнозні розрахунки обсягів ресурсів, по кожному із визначенням кола продукту та можливих термінів реалізації.

4. Розрахунок ефетивності введення податку на визначені продукти.

5. Організація широкої інформованості суспільства про наміри запровадження податку, громадські обговорення, аналіз пропозицій.

6. Підготовка нормативного акту та подання його на розгляд у відповідний орган влади.

Держава, з погляду обґрунтованості, доцільності, вигідності, ефективності того чи іншого податку може вносити свої корективи щодо об’єкта оподаткування, керуючись тим чи іншим критерієм вносячи поправки до Податкового кодексу.

     Висновки. Об’єкт оподаткування визначається основним елементом будь-якого податку. Існує багато видів об’єктів оподаткування: дохід, або його частина,  додана вартість, вартість товарів, робіт чи послуг, майно, використання природних ресурсів тощо. Таким чином, об’єктом є переважно такий предмет, з приводу якого необхідна сплата податку, наприклад, отриманий дохід, володіння якимось предметом, споживання певних предметів. Держава керуючись своїми пріорітетними цілями, прагненням сформувати ефективну податкову політику, беручи до уваги економічну, політичну, соціальну ситуацію в країні, з погляду доцільності, ефективності того чи іншого об’єкта оподаткування виносить свої корективи, вдіміняє певні податки чи вводить нові, керуючись критеріями вибору того чи іншого об’єкта оподаткування.

Література:

1. Податковий кодекс України.

2. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2012. — 160.

3. Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування. – К., 2011.

4. Новицький В.Є. Податкове регулювання в системі інструментів соціально-економічного розвитку: питання методології // Фінанси України.-2007.-№10.

5. Соколовська А.М. Методологічні та методичні аспекти визначення податкового навантаження на працю, капітал і споживання // Фінанси України.-2008.-№1.


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.