головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Вплив соціально-економічних умов на стан здоров

Пилипчук І.П., Сисюк Л.П.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я формування якості здоров’я людей та їх природний розвиток залежать від сукупності різних умов, причин, факторів, серед яких 37% складають соціально-економічні, 21% – забруднення атмосферного повітря, 19% – медичні і біологічні чинники, 13% – склад питної води і 10 % – інші чинники [4]. Серед численних факторів, що визначають здоров’я людини як соціально-економічну категорію, провідне місце належить здоровому способу життя, так як він не припускає високих витрат і дає очевидний ефект у довгостроковій перспективі.

Здоров’я населення вперше була показана в документі, який був опублікований в Канаді в 1974 році та відомий як «Звіт Лалонда». У звіті аргументовано доводилося, що незважаючи на все більш зростаючі витрати на медицину, традиційна система охорони здоров’я не дає бажаного економічного ефекту, що здоров’я є віддзеркаленням способу життя, який веде людина. Надалі, перспектива поліпшення здоров’я населення в соціально-економічному ракурсі розглядалася і в працях вітчизняних учених Арженовского А., Левіна М., Андрієнко Ю., Нємцова А., Фенько О. та ін., в яких доводилося, що формування здорового способу життя населення більш ефективно і економічно вигідно, ніж витрати на лікування наслідків нездорового способу життя.

Метою статті є визначення та аналіз соціально-економічних факторів, що впливають на здоров’я і здоровий спосіб життя. В якості методу дослідження використано аналіз залежних і незалежних змінних, що характеризують деякі сторони способу життя людини.

Залежними змінними в даному аспекті дослідження є:

а) споживання алкоголю, куріння, ожиріння як факторів неправильного харчування і низької фізичної активності;

б) споживання овочів і фруктів як елемента здорового харчування.

В якості незалежних змінних – показники, що відображають доходи населення, освіту, фазу економічного циклу, індекс гендерної рівності, співвідношення середніх заробітків жінок і чоловіків.

Куріння, як залежна змінна, є одним зі основних чинників ризику, які сприяють розвиткові хронічних захворювань бронхолегеневої системи. Розглядаючи куріння серед чоловічого населення, можна зробити висновок, що, як і в багатших країнах, так і у країнах з високою нерівністю в доходах, чоловіче населення в цілому менше схильне до паління. Спостерігається і такий взаємозв’язок: чим менше частка населення молодше чотирнадцяти років, тим більше частка курців чоловіків. Це можна пояснити свідомою відмовою від куріння в сім’ях з дітьми.

З чоловічим курінням позитивно пов’язаний індекс освіти. Виявлений і його суттєвий зв’язок з жіночим курінням: в країнах із відносною рівністю доходів чоловіків і жінок і високим рівнем освіти частка курящих жінок більше. Слід зазначити, що гендерна рівність характерна для розвинених країн з високими показниками ВВП на душу населення, проте палінню жінок сприяє не стільки багатство країни, скільки їх економічна рівність з чоловіками, тобто жінки переймають «чоловічу» модель поведінки [2].

Оцінки за даними 73 країн, що базуються на інформації показника населення старше п’ятнадцяти років, які страждають на ожиріння, показали зворотний зв’язок між часткою населення із зайвою вагою і величиною подушного ВВП. Для характеристики правильного харчування в міжнародній статистиці звичайно зіставляються два подушних показника: споживання фруктів і овочів і споживання цукру. Ці показники по розвиненим країнам збираються на регулярній основі і доступні в базі даних ОЕСР. У більшості цих країн спостерігається тенденція зростання споживання як овочів і фруктів, так і цукру.

 В якості показника неправильного харчування і недостатньої фізичної активності використовують частку населення, що має надлишкову вагу або страждає ожирінням, тобто населення, у якого індекс маси тіла перевищує відповідно значення 25 і 30. В Україні в 2013 р. частка населення з надмірною вагою становила близько 40%, причому частка жінок цієї категорії перевищувала відповідний показник більшості інших країн, проте у всьому світі спостерігається зростання частки населення з надмірною вагою.

Частка населення з нормальною вагою підвищується в міру вирівнювання середніх заробітків жінок і чоловіків. Це означає, що трудова активність жінок і відносне зростання їх доходів, з одного боку, сприяють здоровому способу життя: збільшується частка населення з нормальною вагою, з іншого, позначаються на ньому негативно: збільшується частка курців. Андрієнко Ю.В. і Нємцов А.В. провели дослідження індивідуального попиту на алкоголь. В результаті чого вони зробили висновок, що алкоголь, якщо розглядати його в термінах економічної теорії, являє собою нормальне благо, споживання якого зростає зі зростанням доходів. При цьому в країнах, де більш активно споживаються спиртні напої, відносно велика і частка витрат на охорону здоров’я [1].

Виявляється зв’язок між рівнем споживання спиртних напоїв і часткою жінок у чисельності населення країни, що пояснюється ранньою смертністю чоловіків. У країнах з більш високим ступенем рівності доходів жінок і чоловіків алкоголь споживається більш інтенсивно саме за рахунок більш активного його вживання жіночою частиною населення. Як і куріння, споживання алкоголю, з одного боку, може негативно позначатися на репродуктивності здоров’я, а з іншого боку – супроводжує зростання доходів і освіти, які в сучасних економіках йдуть рука об руку з падінням народжуваності [6].

Тим часом, за даними ВООЗ, за останнє десятиліття в розвинених європейських державах міцний алкоголь поступово витісняється слабким, а в традиційно «пивних» країнах пиво заміщається вином [5]. В Україні, однак, суттєве зростання споживання пива практично не скорочує споживання міцних напоїв, у підсумку сумарне споживання алкоголю в країні тільки зростає. Виявлений негативний зв’язок рівня споживання спиртних напоїв і рівня безробіття служить доказом того, що в кризових умовах люди змушені вести більш здоровий спосіб життя.

До соціально-економічних чинників, що також визначають здоровий спосіб життя як соціальний феномен відносяться: виразний зв’язок між способом життя і демографічною структурою населення, вплив на здоровий спосіб життя надає урбанізація: відзначається її роль у зниженні фізичної активності людини і зростання кількості людей з надмірною вагою.

Рівень охорони здоров’я, соціально-економічний розвиток країни, якість життя і добробут усього населення тісно пов’язані між собою. Поліпшити умови праці, зберегти здоров’я людей не тільки можна, а й економічно вигідно. Отже, інтелектуальний і економічний внесок у розв’язання цих проблем – не тягар витрат, а вигідне вкладання коштів і зусиль, оскільки високий рівень здоров’я працівників – фактор стійкого соціально-економічного розвитку суспільства. Крім того, стан здоров’я працездатного населення визначає репродуктивне здоров’я сім’ї та суспільства [3].

Як висновок, слід відзначити, що вплив економічної складової на загальний стан здоров’я та спосіб життя молоді, безумовно, є визначальним. Фінансовий стан більшості сімей й незначні особисті доходи молодих людей значно обмежують їхні можливості щодо доброякісного харчування, занять спортом, культурного та змістовного дозвілля, оздоровлення, виділення батьками достатнього часу для спілкування з дітьми.

Список використаних джерел:

1. Андриенко Ю.В., Немцов А.В. Оценка индивидуального спроса на алкоголь. М., 2005., 49 c.

2. Арженовский С. Социально-экономические детерминанты курения в современной России / С. Арженовский // М. – 2005. – 20 c.

3. Зубар Н.М. Основи фізфології та гігієни харчування: Підручник / Н.М. Зубар. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.

4. Кісельов А.Ф. Соціально-економічні та екологічні аспекти громадського здоров’я населення Миколаївщини / А.Ф. Кісельов, В.О Зюзін, О.І. Цебржинський, А.О. Руденко, В.С. Єрмілов, Т.М. Зінченко // Екологія . – 2012. – № 167. – С.103-106.

5. Колосницына М.Г., Макродетерминанты здорового образа жизни / М.Г. Колосницына, М.Т. Ситдиков // 2012. – № 2. – C. – 27-37.

6. Тарасова В.В. Взаємовідносини суспільства і довкілля в регіональних соціально-економічних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.business-inform.net.


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.