головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Фінансовий менеджмент в системі управління фінансами підприємства

К.е.н. Педенко М.М.

Харківський соціально-економічний інститут

Підприємство це складна система, створена на основі розподілу праці для досягнення певних цілей. Так як підприємство є відкритою системою, то для її збереження і розвитку потрібна координація внутрішніх можливостей з потребами і змінами зовнішнього середовища. Все це створює виникнення специфічної виробничої діяльності – управлінської праці, котра з’єднує робочу силу з засобами праці для випуску продукції (надання послуг).

Менеджмент необхідно розглядати як систему, як процес планування, організації, мотивації і контролю діяльності підприємства. Менеджмент – суб’єктивний процес, але він буде успішним тільки тоді, коли враховує об’єктивні закономірності розвитку підприємства. Традиційно основними ланками менеджменту вважають виробництво, маркетинг і фінанси. Метою статті є визначити особливості і задачі фінансового менеджменту в системі управління фінансами підприємства (корпорації). З практичної точки зору фінансовий менеджмент – це мистецтво управління фінансами підприємств і корпорацій, тобто грошовими відносинами, зв’язаними з утворенням і витратами капіталу, доходу і грошових фондів. Він використовує широкий набір методів, накопичених світовою ринковою економікою (наприклад, діагностика фінансової діяльності підприємств, бюджетування доходів і витрат, антикризове управління підприємством і т. ін.). Але на відміну від західного, вітчизняний менеджмент розвивається в умовах нестабільної економіки, що характеризується падінням виробництва, високою інфляцією, кризою неплатежів, великим податковим навантаженням на виробників, а також високим комерційним ризиком.

В умовах швидкої зміни зовнішніх і внутрішніх умов господарювання ті управлінські рішення, які раніше забезпечували підприємству фінансовий успіх, сьогодні можуть привести до зворотного результату. Тому мистецтво управління фінансами підприємства вимагає своєчасних корективів його фінансової політики, безперервного пошуку нових методичних підходів обґрунтування управлінських рішень (нелінійні способи нарахування амортизації по основних засобах, фінансовий лізинг, проектне фінансування довгострокових інвестицій і т. ін.).

Особливості фінансового менеджменту в ринковій економіці:

- його гнучкість, тобто врахування кон’юнктури ринку;

- орієнтація управління фінансами підприємства на ринок;

- врахування при прийнятті фінансових рішень фактору ризику;

- використання бюджетування як основи оперативного управління фінансами.

Фінансовий менеджмент зв’язаний з грошовими відносинами по формуванню власного і позикового капіталу, задіяного у виробничу і комерційну діяльність компанії. До такого капіталу відносяться:

- нерозподілений прибуток;

- амортизаційні відрахування;

- доходи від випуску емісійних цінних паперів;

- кредити банків;

- інші грошові ресурси (кредити і позики юридичних осіб, окрім банків) і т.д.

Задачі фінансового менеджменту:

- забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів, необхідних для виробничого і науково-технічного розвитку підприємства;

- досягнення ефективного використання наявного обсягу фінансових ресурсів на найважливіших напрямках господарської діяльності;

- оптимізація грошових потоків;

- максимізація прибутку в умовах допустимого рівня комерційного ризику;

- забезпечення мінімуму комерційного ризику при заданому обсягу прибутку;

- досягнення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства в процесі його розвитку.

Головною задачею фінансового менеджменту є досягнення максимального доходу по акціям власників при збереженні достатньої фінансової стійкості акціонерного товариства.

Фінансовий менеджмент зв’язаний:

1) з загальним доходом акціонерного товариства, що припадає на одну акцію, і з ціною акції;

2) з ризиком втрат через несприятливу фактичну кон’юнктуру ринку.

Виходячи із цілей максимізації прибутку, акціонерне товариство мусить застосовувати дії, що забезпечують достатній рівень доходів. Тому при наявності альтернативи доцільно приймати ті рішення, які приведуть до підвищення курсу акцій або до збільшення виплачуваного дивіденду. Прибуток і ризик впливають на ціну акції прямо протилежним чином, тобто більш високий прибуток сприяє росту дивідендів і веде до росту попиту на акції на фондовому ринку, і навпаки, підвищення ризику веде до зниження ціни акції. Тому прибуток і ризик є дві ключові ланки фінансового менеджменту. Співвідношення цих змінних в кожний момент визначає конкретні рішення фінансового менеджера акціонерного товариства.

Таким чином, фінансовий менеджмент повинен вирішити протиріччя, що виникає між цілями акціонерного товариства і фінансовими можливостями їх досягнення.

Література:

1. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. М.: Финансы и статистика, 2001.

2. Шим Д.К., Сигел Д.Г. Финансовый менеджмент / Пер. с англ. М.: Филинъ, 1996.

Теґи: , ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.