головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Зайнятість на підприємствах малого бізнесу: проблеми та перспективи

Хотькіна О. Р., доцент

Зяткевич О.О., викладач

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

У зв’язку з постійним розвитком потреб людини і суспільства, з науково-технічним прогресом зростають кількісні та якісні параметри ефективної зайнятості.

Розглядаючи найбільш суттєві економічні показники, які характеризують окремі сторони зайнятості на підприємствах малого бізнесу регіону, особливу увагу, на наш погляд, слід приділити наступним:

- середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах,

- середньорічна кількість найманих працівників на малих підприємствах в розрахунку на 1 підприємство,

- обсяг реалізованої продукції у % до загального обсягу реалізації підприємств. кількість малих підприємств;

- кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення.

Ефективно обрана зайнятість відображає стан кількісної і якісної збалансованості між потребою населення в роботі і робочими місцями, за якої створюються сприятливі умови для соціально-економічного прогресу і дотримуються інтереси як окремих працівників, так і суспільства в цілому.

Однією з соціально – економічних проблем в умовах ринкової трансформації економіки України є формування національного ринку праці. В зв’язку з економічною кризою має місце зростанням рівня та тривалості безробіття, розвиток вимушеної неповної та неформальної зайнятості, нелегальної трудової міграції тощо.

В Україні існують величезні можливості для підвищення рівня зайнятості – розвиток приватного підприємництва, малого бізнесу, сфери послуг, фермерства, всієї ринкової інфраструктури.

Підприємства малого бізнесу дають можливість на ринку праці створити додаткові робочі місця та подолати проблему прихованого безробіття, а завдяки послабленню майнової диференціації та підвищенню життєвого рівня населення пом’якшується соціальна напруга в суспільстві [1].

Мале підприємництво має особливе значення у трансформуванні економіки України, оскільки воно стимулює конкуренцію, структурну перебудову економіки, сприяє поступовому створенню чисельного класу підприємців – власників «середнього класу», який є у країні гарантом політичної стабільності та демократичного розвитку суспільства, тому матеріальні, фінансові й організаційні зусилля держави мають бути спрямовані на прискорення розвитку малого та середнього бізнесу.

В умовах гострої обмеженості державних коштів для підтримки малого підприємництва, можна запропонувати наступну стратегію:

- заходи інвестиційної та податкової політики, спрямовані на раціональне розміщення продуктивних сил, заохочення підприємництва, створення малих підприємств і застосування гнучких режимів праці, інші заходи, які сприяють збереженню і розвитку системи робочих місць;

- забезпечення прав і інтересів працівників, вдосконалення законодавства про зайнятість населення і працю; прогнозування змін якості і розподілу робочої сили;

- організацію професійної орієнтації та підготовки кадрів відповідної кваліфікації.

З метою створення нових робочих місць на підприємствах малого бізнесу в Черкаському регіоні необхідно здійснювати пряму фінансово-кредитну допомогу на формування фонду з надання гарантій за кредитами для суб’єктів малого і середнього підприємництва; сприяти поширенню практики пільгового страхування ризиків підприємницької діяльності суб’єктам малого і середнього бізнесу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бедринець М.Д. Oцінка фінанcoвoї діяльнocті малих підприємcтв // Наукoві праці НДФІ: Наукoвий збірник. – К., 2002. – №4. – C.51-59.

2. Головне управління статистики у Черкаській області // Статистичний щорічник Черкаської області за 2007 рік. – Черкаси, 2007.

3. Проблеми реалізації науково-творчого потенціалу молоді: пошуки, перспективи: Збірник матеріалів IX регіональної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців 2007р. – Павлоград: ЗПЕУ,2007.

Теґи: ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.