головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Управління фінансовими ресурсами приватного підприємства

Шелест О.Л., Бахтін О.В.

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Діяльність підприємства будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості в умовах ринкової економіки безпосередньо залежить від фінансового капіталу.

Фінансовий капітал в економічній системі держави можна розглядати як сукупність власних, позикових і залучених джерел фінансових ресурсів, необхідних підприємствам і економіці з метою забезпечення нормального процесу відтворення. Джерелами формування та використання фінансового капіталу є фінансові ресурси, що виникли в процесі вартісного розподілу, створеного суспільного продукту в масштабі країни. Внаслідок процесу розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту виділяються відповідні грошові фонди, які за своєю суттю є джерелами фінансових ресурсів, що беруть участь у формуванні та використанні фінансового капіталу.

Потреба у фінансовому капіталі в нових умовах господарювання неухильно зростає як на рівні суб’єктів господарювання, так і усієї економічної системи держави.

У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляються та виражають свою внутрішню суть через такі функції:

- формування фінансових ресурсів в процесі виробничо-господарської діяльності;

- розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення операційної виробничої та інвестиційної діяльності, для виконання своїх зобов’язань перед бюджетом, банками, господарюючими суб’єктами;

- контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів в процесі відтворення.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається під час формування статутного фонду, а також в процесі розподілу грошових надходжень в результаті повернення авансованих коштів в основні й оборотні фонди, використання доходів на формування резервного капіталу, на споживання і накопичення. У зв’язку з цим поняття “формування” і “розподіл” доцільно розглядати як єдиний процес у суспільному виробництві.

У ході дослідження були використані методи та прийоми фінансового аналізу, які традиційно поділяють на такі: аналізи вертикальний, горизонтальний та відносних показників (коефіцієнтів).

Вертикальний аналіз полягає у визначенні у відсотках структури досліджуваного об’єкта, наприклад структури активів, пасивів, прибутку від звичайної діяльності, операційних витрат тощо.

За допомогою вертикального аналізу порівнюються відносні показники підприємства, що істотно різняться за абсолютними показниками обсягів виробництва і залучених фінансових ресурсів. Вертикальний аналіз зменшує вплив на вартісні показники інфляційного фактора.

Горизонтальний аналіз має на меті дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів приросту).

Метод фінансових коефіцієнтів полягає в обчисленні різних відносних показників, що засновані на існуванні співвідношення між окремими статтями звітності і мають визначений економічний зміст. У аналізі відносних показників на основі фінансової звітності можна розраховувати понад 200 відносних аналітичних показників. Користь кожного конкретного коефіцієнта суворо визначена метою аналізу.

За допомогою цих методів були проаналізовані та виявлені зміни в динаміці та структурі фінансового капіталу приватного підприємства „Скайлайф”, а також визначені основні напрямки ефективного використання фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання. Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних та закордонних вчених, законодавчі та нормативні акти України, звітні документи підприємства, що досліджуються.

Управління фінансовими ресурсами підприємства тісно пов’язано із сукупністю рішень, що приймаються його керівництвом з формування і підтримки оптимальної структури цих ресурсів (як активів підприємства, так і джерел їх фінансування). Ціна капіталу залежить від його структури й існує оптимальна структура капіталу. Залежно від структури капіталу вартість кожного з його джерел змінюється.

Пріоритетним напрямком роботи досліджуваного підприємства, що дозволяє підвищити ефективність використання його фінансових та інших ресурсів, забезпечує конкурентноздатність підприємства на ринку є освоєння нових видів продукції. Таким чином, основною стратегічною ціллю підприємства є подальша розробка нових проектів і освоєння виробництва нових виробів.

Наукова новизна полягає в розробці рекомендацій з удосконалення управління фінансовими ресурсами на досліджуваному підприємстві.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що реалізація висновків і пропозицій, розроблених в ході дослідження, здатна сприяти своєчасному прийняттю оптимальних рішень щодо управління фінансовими ресурсами приватного підприємства „Скайлайф” для підвищення ефективності їх використання.

Рекомендації щодо підвищення ефективності формування фінансових ресурсів ПП „Скайлайф” будуть застосовані в його фінансово-господарській діяльності.

Теґи: , ,


Залишити коментар

Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.