головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Аудит

 • Автоматизація аудиту в Україні: підходи і програмне забезпечення
 • Адаптація системи контролю якості аудиторських послуг до сучасних умов господарювання
 • Актуальні питання аудиту похідних фінансових інструментів
 • Актуальні проблеми аудиту статутного капіталу акціонерних товариств
 • Актуалізація проблем розвитку аудиту в Україні
 • Аналіз впливу внутрішнього аудиту на підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств
 • Аналіз основних видів ризиків аудиторської діяльності в Україні
 • Аналіз основних видів ризиків аудиторської діяльності в Україні
 • Аналіз оцінки суттєвості помилок в аудиті
 • Аналіз планування аудиту фінансових результатів
 • Аналіз проблеми незалежності аудиту в Україні
 • Аналіз та аудит, організація обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємства
 • Аналіз і аудит розрахунків з оплати праці
 • Аналіз і аудит розрахунків з оплати праці
 • Аналітичні методи у системі аудиту ефективності кредитних операцій АКБ
 • Аналітичні процедури в аудиті фінансових показників підприємства
 • Аналітичні процедури в комп’ютерному аудиті: особливості застосування та вимоги до програмного забезпечення
 • Антикризове планування, внутрішній та санаційний аудит
 • Аспекти розвитку внутрішнього аудиту в системі фінансового контролю
 • Аспекти розвитку внутрішнього аудиту в системі фінансового контролю.
 • Аспекти сучасного трактування змісту аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
 • Аудит в Україні : проблеми та перспективи
 • Аудит активів підприємства: аудит операцій з коштами в касі
 • Аудит амортизації основних засобів: податковий аспект
 • Аудит баланса: методика и особенности проведения
 • Аудит бухгалтерської (фінансової) звітності
 • Аудит в Україні: проблеми та напрямки розвитку
 • Аудит в Україні: проблеми та шляхи вирішення
 • Аудит в Україні: становлення та розвиток
 • Аудит в умовах диверсифікації
 • Аудит в умовах ринкових відносин: система норм аудиту в Україні
 • Аудит виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів
 • Аудит виробництва і реалізації продукції підприємства
 • Аудит виявлення помилок при складанні форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів »
 • Аудит власного капіталу
 • Аудит власного капіталу та шляхи його вдосконалення
 • Аудит внутрішнього PR в системі персонал-маркетингу підприємств
 • Аудит господарських операцій: аудит системи бухгалтерського обліку
 • Аудит господарських операцій: аудит фінансового стану суб`єктів господарювання
 • Аудит господарських операцій: шляхи вдосконалення аудиту
 • Аудит грошових коштів: методика та організація
 • Аудит діяльності підприємства
 • Аудит ефективності бюджетних програм підтримки сільськогосподарських підприємств
 • Аудит ефективності в системі державного фінансового контролю з урахуванням зарубіжного досвіду
 • Аудит ефективності використання бюджетних коштів та необхідність його застосування
 • Аудит ефективності використання бюджетних програм як одна з форм фінансового контролю
 • Аудит ефективності використання бюджетних програм як одна з форм фінансового контролю
 • Аудит ефективності державних програм
 • Аудит ефективності державних підприємств
 • Аудит ефективності державних цільових програм
 • Аудит ефективності державних цільових програми в Україні
 • Аудит ефективності системи управління запасами
 • Аудит ефективності системи управління запасами підприємства
 • Аудит ефективності та умови його розвитку в Україні
 • Аудит ефективності та умови його розвитку в Україні
 • Аудит ефективності у державному фінансову контролі зарубіжних країн
 • Аудит ефективності як засіб адаптації фінансового контролю до економічних змін
 • Аудит ефективності як засіб адаптації фінансового контролю до економічних змін
 • Аудит ефективності як засіб адаптації фінансового контролю до економічних змін
 • Аудит ефективності як складова програмно-цільового методу формування бюджету
 • Аудит ефективності, як основний засіб підвищення продуктивності використання ресурсів держави
 • Аудит запасів в молокопереробці: особливості методики
 • Аудит запасів на великих промислових підприємствах та шляхи його удосконалення
 • Аудит зовнішньоекономічної діяльності
 • Аудит лізингових операцій
 • Аудит нарахування та виплати заробітної плати
 • Аудит нематеріальних активів: об’єкти та методи
 • Аудит операцій в іноземній валюті в банківських установах
 • Аудит операцій на рахунках у банку
 • Аудит поточних біологічних активів тваринництва
 • Аудит розрахунків з оплати праці за критеріями оцінки фінансової звітності
 • Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками
 • Аудит розрахунків підприємства
 • Аудит розрахунків підприємства з податку на прибуток
 • Аудит руху основних засобів на сільськогосподарських підприємствах
 • Аудит формування та використання коштів на оплату праці з використанням інформаційних технологій
 • Аудит фінансових результатів підприємства
 • Аудит фінансових результатів діяльності підприємства
 • Аудит фінансових результатів як найвідповідальніший вид аудиторської перевірки
 • Аудит фінансових інвестицій
 • Аудит фінансової звітності в умовах розвитку інформаційних технологій
 • Аудит фінансової звітності, як метод отримання достовірної інформації про фінансовий стан підприємства
 • Аудит фінансової звітності: проблеми та шляхи його удосконалення
 • Аудит як важлива галузь науки та практики
 • Аудит як незалежна форма фінансово-господарського контролю
 • Аудит як інноваційна форма державного фінансового контролю
 • Аудит якості: призначення і види
 • Аудит інвестиційної діяльності: проблеми і перспективи розвитку
 • Аудит інформаційних систем
 • Аудит, його суть та необхідність в ринкових умовах
 • Аудит: етапи розвитку та їх характеристика
 • Аудит: класифікація ризику у бізнесі
 • Аудит: норми та стандарти, міжнародні принципи
 • Аудит: предмет, об’єкти та метод
 • Аудит: суть та значення, розвиток, мета та завдання, види, предмет, об’єкти
 • Аудит: суть, історичні аспекти та становлення в Україні
 • Аудит: інститут довіри та відповідальності
 • Аудитор: завдання та вимоги, робочі документи
 • Аудитор: організація роботи, етика, планування роботи
 • Аудиторська вибірка в практичній діяльності аудиторських фірм
 • Аудиторська діяльність в Україні
 • Аудиторська діяльність в Україні – особливості розвитку
 • Аудиторська діяльність в Україні – проблеми становлення та розвитку
 • Аудиторська діяльність в аграрному секторі агропромислового комплексу
 • Аудиторська діяльність крізь європейську призму контролю якості
 • Аудиторська діяльність як джерело криміналістично-значимої інформації у боротьбі з економічними злочинами
 • Аудиторська діяльність: різновиди, значення та організація
 • Аудиторська експертиза інвестиційних проектів
 • Аудиторська перевірка як один із способів попередження економічних правопорушень
 • Аудиторська перевірка як спосіб попередження економічних правопорушень
 • Аудиторська перевірка як інструмент контролю складання фінансової звітності підприємства
 • Аудиторська перевірка: методи, ознаки та критерії
 • Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних
 • Аудиторський висновок та аудиторський звіт
 • Аудиторський контроль: зміст та функції
 • Аудиторський контроль: класифікація організаційних форм
 • Аудиторський контроль: об’єкти та параметри
 • Аудиторський контроль: принципи
 • Аудиторський ризик в реаліях сьогодення
 • Аудиторський ризик при використанні комп’ютерних інформаційних систем
 • Аудиторський ризик та його роль у аудиторській діяльності
 • Аудиторський ризик та правила його оцінювання
 • Аудиторський ризик і методика його визначення
 • Аудиторський ризик: поняття, критерії та привила оцінювання
 • Аудиторський ризик: сутнісний аналіз
 • Аудиторські докази та аудиторський ризик
 • Аудиторські докази: структура та вимоги, класифікація, джерела та методи
 • Аудиторські докази: сутність, класифікація та значимість
 • Аудиторські послуги в Україні: реалії сьогодення та перспективи розвитку
 • Аудиторські послуги та критерії їх оцінки в контексті контролю якості
 • Аудиторські послуги: концептуальні засади тлумачення
 • Аудиторські ризики, їх особливості та дослідження
 • Аудиторські робочі документи: поняття, класифікація, зміст та форма
 • Аудиторські служби: організаційні функції та фірми
 • Безперервний аудит як нова контрольна методологія
 • Безперервний аудит як нова контрольна методологія
 • Бенчмаркінг як метод внутрішнього аудиту
 • Бухгалтерський облік: аудит активів підприємства
 • Бухгалтерський облік: аудит комерційних банків
 • Бухгалтерський облік: аудит пасивів підприємства
 • Бухгалтерський облік: аудиторські послуги
 • Бухгалтерський облік: аудиторські свідчення
 • Бухгалтерський облік: методика проведення аудиту
 • Важливість внутрішнього аудиту для підприємств України
 • Важливість застосування логістичного аудиту в логістичній системі підприємства
 • Вдосконалення аудиту оплати праці
 • Вдосконалення процесу внутрішньобанківського аудиту
 • Вектори розвитку податкового аудиту в Україні
 • Взаємозв’язок суттєвості та аудиторського ризику
 • Вибіркові дослідження в аудиторських перевірках: методичні прийоми, їх переваги і недоліки
 • Види аудиту активів підприємства
 • Види аудиту та його відмінність від ревізії
 • Визначення аудиторського ризику в процесі аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
 • Визначення пріоритетних напрямків вдосконалення аудиторської діяльності в Україні
 • Використання аналітичних процедур в аудиті
 • Використання бази знань в аудиті та їхня інформаційна підтримка
 • Використання принципу суттєвості в сучасному аудиті
 • Використання інформаційних систем в податковому аудиті та проблеми його становлення
 • Використання інформаційних систем в податковому аудиті та проблеми його становлення
 • Використання інформаційних систем і технологій в обліку й аудиті
 • Використання інформаційних технологій в навчальному процесі при підготовці фахівців напряму підготовки «облік і аудит»
 • Вимоги кодексу етики дотримання принципів професійної етики аудиторів
 • Виникнення та розвиток аудиту в системі фінансово-економічного контролю
 • Виявлення та розслідування шахрайств як завдання внутрішнього аудиту
 • Внутрішньофірмовий контроль якості аудиторських послуг
 • Внутрішній аудит виробничих запасів та необхідність його проведення
 • Внутрішній аудит оцінки ефективності системи управлінського обліку
 • Внутрішній аудит в Україні
 • Внутрішній аудит в Україні
 • Внутрішній аудит в Україні:проблеми та шляхи їх усунення
 • Внутрішній аудит в комерційному банку в контексті внутрішнього аудиту депозитних операцій
 • Внутрішній аудит в органах державного сектору України в контексті реформування системи внутрішнього фінансового контролю
 • Внутрішній аудит в центральному банку України
 • Внутрішній аудит дебіторської заборгованості на ПАТ «Запорізькому хлібозаводі №5»
 • Внутрішній аудит касових операцій
 • Внутрішній аудит компанії як складова корпоративного менеджменту
 • Внутрішній аудит на підприємствах України : проблеми та перстпективи розвитку
 • Внутрішній аудит підприємств: проблеми впровадження та напрями вирішення
 • Внутрішній аудит та особливості його організації на підприємстві
 • Внутрішній аудит у банківських установах
 • Внутрішній аудит як одна з систем внутрішнього контролю банку
 • Внутрішній аудит як система забезпечення ефективного управління підприємством
 • Внутрішній аудит як система забезпечення ефективного управління підприємством
 • Внутрішній аудит як складова системи ефективного управління підприємством
 • Внутрішній аудит як складова системи управління підприємством
 • Внутрішній аудит як складова системи управління підприємством
 • Внутрішній аудит як форма контролю в сучасних умовах господарювання
 • Внутрішній аудит і контроль операцій комерційних банків України
 • Внутрішній аудит – запорука ефективного управління підприємством
 • Внутрішній аудит – як форма самоконтролю діяльності акціонерного товариства
 • Внутрішній аудит, як невід’ємна складова успішного розвитку підприємств
 • Внутрішній аудит: мета, завдання та функції його
 • Внутрішній аудит: проблеми та перспективи розвитку в Україні
 • Внутрішній аудит: проблеми та перспективи розвитку в Україні
 • Внутрішній аудит: сутність, завдання і функції
 • Внутрішній аудит: суть, організація, об’єкти та суб’єкти
 • Внутрішній контроль та внутрішній аудит, схожість та відмінність
 • Внутрішній контроль як фактор зниження аудиторських ризиків
 • Вплив екологічного аудиту на формування позитивного іміджу підприємства
 • Впровадження аудиту в Україні
 • Впровадження системи внутрішнього аудиту на підприємствах України
 • Впровадження системи контролю якості необхідна умова для стабілізації ринку аудиторських послуг
 • Відміності судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту
 • Відповідальність аудитора та аудиторських фірм в Україні
 • Генезис контролю якості аудиту в Україні
 • Головні аспекти контролю якості аудиторських послуг
 • Грошові кошти як об’єкт аудиту
 • Державний аудит в Україні: становлення та розвиток
 • Державний аудит ефективності адміністрування податків
 • Державний аудит ефективності як складова державного фінансового контролю
 • Державний аудит як перспективна форма контролю
 • Державний аудит як форма державного фінансового контролю в Україні
 • Державний внутрішній аудит як самостійна форма контролю
 • Державний фінансовий аудит та комерційний аудит в Україні: сутність і відмінності
 • Державний фінансовий аудит формування та виконання місцевих бюджетів
 • Державний фінансовий аудит як пріоритетний напрям удосконалення вітчизняної системи контролю
 • Державний фінансовий аудит як пріоритетний напрям удосконалення вітчизняної системи фінансового контролю
 • Державний фінансовий аудит як форма фінансового контролю
 • Деякі аспекти аудиту фінансового стану підприємства
 • Деякі аспекти внутрішнього аудиту як інструменту контролю діяльності підприємства
 • Деякі аспекти розвитку правового механізму внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю
 • Деякі аспекти удосконалення внутрішнього аудиту реалізації готової продукції
 • Деякі аспекти удосконалення магістерських програм спеціальності «Облік і аудит» в рамках Болонського процесу
 • Дидактичні цілі виробничої практики зі спеціальності «Облік і аудит»
 • Дистанційний аудит як складова внутрішнього аудиту банку
 • Дистанційний аудит – необхідна складова внутрішнього аудиту банку
 • Дистанційний аудит, як складова внутрішнього аудиту в банку
 • До питання визначення суті програми аудиту
 • До питання сертифікації аудиторів України
 • До питання щодо планування аудиту
 • До питання щодо професійної етики аудиторів
 • До питання щодо професійної етики аудиторів
 • Документальне оформлення аудиторської перевірки
 • Документація в аудиті: підготовка та застосування
 • Документація як джерело інформації при формуванні доказів в аудиті
 • Документування аудиторських доказів
 • Документування роботи служби внутрішнього аудиту
 • Досвід формування системи екологічного аудиту в Україні та за кордоном
 • Дослідження аналізу і аудиту грошових коштів
 • Дослідження методичних аспетів обліку, аудиту і аналізу розрахунків оплати праці на підприємствах
 • Дослідження окремих питань проведення незалежного аудиту комерційних банків
 • Дослідження причин захоплення іноземними аудиторськими компаніями вітчизняного ринку аудиторських послуг
 • Дослідження стану бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту адміністративних витрат підприємства
 • Дослідження історичної компоненти в теорії аудиту
 • Діяльність аудиторських та консалтингових компаній в Україні
 • Діяльність бюджетної установи як об’єкта державного фінансового аудиту
 • Діяльність підприємства. Аудит загальних фінансових результатів
 • Європеїзація аудиту в Україні: проблеми та перспективи
 • Еволюція розвитку аудиту в Україні
 • Екологічний аудит в Україні
 • Екологічний аудит в Україні та цілі його проведення
 • Екологічний аудит як гарант безпеки життєдіяльності громадян
 • Екологічний аудит: сутність та напрямки розвитку
 • Екологічний аудит: сучасний стан та необхідність розвитку в Україні
 • Економічні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Етапи організації внутрішнього аудиту НБУ
 • Етапи організації внутрішнього аудиту НБУ
 • Етапи планування аудиту та їх характеристика
 • Етапи проведення аудиту необоротних активів на підприємствах судноремонтної галузі
 • Етапи проведення внутрішнього аудиту діагностики кризового стану підприємства
 • Ефективність аудиту доходів шляхом деталізації
 • Ефективність проведення податкового аудиту в Україні
 • Завдання внутрішнього аудиту з виявлення та розслідування шахрайств
 • Загальні принципи аудиту
 • Задачі управління в аналізі та аудиті фінансового стану підприємства
 • Задачі управління в аналізі та аудиті фінансового стану підприємства
 • Законодавче регулювання митного постаудиту відповідно до норм нового митного кодексу України
 • Законодавчо-нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні
 • Застосування програми «1с:бухгалтерія» в ході проведення аудиту реалізації готової продукції на підприємствах
 • Застосування аналітичних процедур в аудиті
 • Застосування аналітичних процедур при отриманні аудиторських доказів щодо операцій виробничого циклу для завдання з надання впевненості
 • Застосування вибіркового методу в аудиті
 • Застосування маркетингового аудиту в управлінні потенціалом підприємства
 • Застосування методів аналізу в аудиті фінансового стану підприємства
 • Застосування міжнародного стандарту аудиту 250 «Врахування законів та нормативних актів при аудиторській перевірці фінансових звітів» в Україні
 • Застосування принципів внутрішнього аудиту в роботі органів пенсійного фонду України
 • Здійснення внутрішнього аудиту на підприємстві
 • Зміст і роль аудиторських процедур у системі незалежного фінансового контролю
 • Значення аналітичних процедур в аудиті фінансової звітності підприємств
 • Значення аудиту достовірності фінансової звітності підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Значення аудиту у регулюванні міжнародних економічних процесів
 • Значення аудиту, як форми економічного контролю, та перспективи його розвитку в Україні
 • Значення внутрішнього аудиту для підприємства
 • Значення внутрішнього аудиту для управління необоротними активами судноремонтних підприємств
 • Значення контрольних точок при аудиторській перевірці процесу реалізації продукції
 • Значення та завдання аудиту дебіторської заборгованості на підприємстві
 • Значення і передумови виникнення аудиту ефективності
 • Значення і передумови виникнення аудиту ефективності
 • Значення, проблеми та можливі варіанти вдосконалення проведення аудиту розрахунків з оплати праці та з органами соціального страхування на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Інвентаризація як інструмент аудиту основних засобів на підприємстві
 • Інспектування та організація внутрішнього аудиту в банку
 • Інформаційна база аудиту фінансових результатів підприємства
 • Інформаційна база аудиту фінансових результатів підприємства
 • Інформаційне забезпечення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства
 • Інформаційні ризики в аудиторській діяльності та заходи щодо їх мінімізації
 • Інформаційні ризики в аудиторській діяльності та заходи щодо їх мінімізації
 • Інформаційні технології в аудиті та проблеми їх впровадження
 • Історичні аспекти становлення і розвитку аудиту в світі
 • Історія розвитку аудиту в світі та характеристика тенденцій, що впливають на нього
 • Історія розвитку аудиту та його сучасність
 • Класифікація видів аудиту
 • Ключові аспекти аудиту факторингових операцій банків
 • Комп’ютерні технології при аудиті – необхідна чи зайва складова?
 • Комп’ютеризований аудит поточних зобов’язань
 • Контроль за формуванням та використанням коштів на оплату праці з використанням комп’ютерних технологій в аудиті
 • Контроль якості аудиторських послуг
 • Контроль якості аудиторських послуг в Україні
 • Контроль якості аудиторських послуг в Україні
 • Контроль якості аудиторських послуг в Україні та проблеми його проведення
 • Контроль якості аудиторських послуг в Україні: стан та перспективи
 • Контроль якості аудиторських послуг: реалії та сподівання
 • Контроль якості аудиту: вітчизняна та зарубіжна практика
 • Контроль якості аудиту: реалії та шляхи розвитку
 • Контроль якості аудиту: реалії та шляхи розвитку
 • Контроль якості за міжнародними стандартами аудиту
 • Контроль якості роботи аудиторів
 • Контрольно-аудиторський процес та його зміст
 • Контрольно-аудиторські процедури документальних методичних прийомів
 • Контрольно-аудиторські процедури та методичні прийоми: суть та зміст
 • Конфіденційність в аудиті
 • Концептуальна модель побудови аудиту безпеки підприємства
 • Концептуальні основи модернізації інституційного забезпечення державного аудиту бюджетних програм
 • Концептуальні основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні
 • Концептуальні питання проведення якісного внутрішнього аудиту на підприємствах
 • Концепція аудиту підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі
 • Концепція аудиту підприємства, яке знаходиться у фінансовій кризі
 • Концепція організації запровадження та розвитку державного аудиту ефективності використання бюджетних коштів в Україні
 • Концепція організації запровадження та розвитку державного аудиту ефективності використання бюджетних коштів в Україні
 • Концепція організації запровадження та розвитку державного аудиту ефективності використання бюджетних коштів в Україні
 • Логістичний аудит як фактор ефективної діяльності підприємств
 • Логістичний аудит як фактор ефективної діяльності підприємства
 • Логістичний аудит: проблеми та перспективи розвитку в Україні
 • Логічний аналіз правомірності існування терміну «податковий аудит»
 • Маркетинг у сфері соціальних медіа – новий канал комунікації із споживачем та інструмент дослідження уподобань аудиторії
 • Маркетинговий аудит і особливості його проведення
 • Маркетинговий аудит: сутність, складові та особливості проведення
 • Мета аудиторської перевірки
 • Мета, завдання, методичні прийоми та процедури аудиту розрахунків за товарними операціями
 • Метод аудиторського контролю як сукупність методичних прийомів контролю
 • Методи аудиту в комп’ютерному середовищі
 • Методи та організація аудиту розрахунків з податку на прибуток
 • Методи та прийоми дослідження, які використовуються під час аудиту цінних паперів
 • Методи та прийоми дослідження, які застосовуються під час аудиту цінних паперів
 • Методи і прийоми економічного аналізу в аудиті
 • Методика аудита финансового состояния организации
 • Методика аудиту МШП
 • Методика аудиту активів відповідно до вимог міжнародних стандартів аудиту
 • Методика аудиту виробничих запасів
 • Методика аудиту дебіторської заборгованості
 • Методика аудиту доходів підприємств
 • Методика аудиту нематеріальних активів
 • Методика аудиту нематеріальних активів підприємства
 • Методика аудиту операцій з основними засобами підприємств
 • Методика аудиту основних засобів
 • Методика аудиту основних засобів
 • Методика аудиту основних засобів
 • Методика аудиту фінансової звітності
 • Методика аудиту фінансової звітності
 • Методика аудиту фінансової звітності та її недоліки
 • Методика визначення аудиторського ризику згідно з МСА
 • Методика внутрішнього аудиту товарних операцій
 • Методика проведення аналізу та аудиту дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи удосконалення її стягнення
 • Методика проведення аудиту фінансової звітності та шляхи її вдосконалення
 • Методика проведення внутрішнього аудиту основних засобів
 • Методика та організація обліку, аналізу та аудиту поточних зобов’язань підприємства
 • Методичний аспект аудиту основних засобів промислових підприємств
 • Методичні аспекти аудиту власного капіталу
 • Методичні аспекти аудиту фінансової звітності та шляхи його удосконалення
 • Методичні рекомендації до проведення аудиту статей Балансу
 • Методологічні аспекти аудиту витрат операційної діяльності підприємства
 • Методологічні проблеми аудиту операцій продажу і розрахунків з покупцями та замовниками
 • Методологічні підходи до здійснення процесу внутрішнього аудиту.
 • Методологічні та організаційні аспекти стану та перспектив розвитку аудиту в Україні
 • Методологія та організація професійного аудиту в Україні. Стан та перспективи розвитку
 • Модель проведення аудиту маркетингу: основні задачі та підходи до їх вирішення
 • Моделювання методики аудиту інформації про формування фінансових результатів : сутісний аналіз
 • Місце внутрішнього аудиту в організації діяльності підприємства
 • Місце внутрішнього аудиту в системі управління підприємством
 • Місце внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю
 • Місце внутрішнього аудиту в системі контролю
 • Місце інформаційного забезпечення у процесі аудиту
 • Напрями підвищення ефективності якості аудиторських послуг та контролю за цим процесом в Україні
 • Напрями підвищення якості аудиторських послуг та контроль за цим процесом в Україні
 • Напрямки аудиту розрахунків з оплати праці
 • Напрямки вдосконалення системи внутрішнього аудиту в банках
 • Напрямки удосконалення аудиту операцій з оплати праці
 • Напрямки удосконалення ринку аудиторських послуг в Україні
 • Наукова думка щодо трактування аудиторського ризику
 • Національна система аудиту: стан та перспективи розвитку
 • Національні нормативи аудиту та міжнародні стандарти
 • Недоліки та переваги здійснення аудиту в Україні
 • Недоліки та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні
 • Недостатність кваліфікованих кадрів як проблема організації внутрішнього аудиту на підприємствах
 • Незалежний аудит: становлення і розвиток
 • Необхідність аудиту ефективності
 • Необхідність автоматизації аудиту, в умовах функціонування міжнародних вимог
 • Необхідність аудиту в умовах ринкової економіки
 • Необхідність аудиту в умовах ринкової економіки
 • Необхідність аудиту фінансових інвестицій в процесі управління
 • Необхідність введення обов’язкового страхування аудиторської діяльності
 • Необхідність введення обов’язкового страхування аудиторської діяльності
 • Необхідність введення обов’язкового страхування аудиторської діяльності
 • Необхідність введення обов’язкового страхування аудиторської діяльності
 • Необхідність використання due diligence при проведенні санаційного аудиту
 • Необхідність внутрішнього аудиту у сільськогосподарських підприємствах
 • Необхідність запровадження внутрішнього аудиту в системі державного внутрішнього контролю
 • Необхідність розвитку внутрішнього аудиту в Україні
 • Необхідність системи внутрішнього аудиту та форми створення служби внутрішнього аудиту на підприємствах України
 • Необхідність створення внутрішнього аудиту як суб’єкта внутрішньогосподарського контролю
 • Необхідність та перспективи розвитку автоматизованого аудиту в Україні
 • Нормативно-законодавчі аспекти обліку та аудиту грошових коштів
 • Нормативно-правове забезпечення аудиту та його організація
 • Норми аудиту: міжнародний та національний стандарти
 • О внутрішній аудит кредитних операцій банку
 • Облік та аудит витрат на ремонт основних засобів
 • Облік та аудит доходів та витрат
 • Облік та аудит процесу постачання
 • Облік і аудит валютних операцій комерційних банків
 • Облік і аудит грошових коштів
 • Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів
 • Облік, аналіз та аудит статутного та додаткового капіталу
 • Облікова політика підприємства як об’єкт аудиторської перевірки
 • Обґрунтування необхідності аудиту в банківських установах
 • Обґрунтування необхідності удосконалення системи контролю якості аудиту в Україні
 • Обґрунтування ролі внутрішнього аудиту у системі управління підприємствами машинобудівного комплексу
 • Об’єктивна необхідність професіональної компетентності аудиторів
 • Огляд ситуації на ринку аудиторських послуг в Україні
 • Оплата праці в бюджетних установах: аудит розрахунків
 • Організаційно-методологічні аспекти аналізу і аудиту прибутку і рентабельності підприємств
 • Організаційні підходи щодо проведення аудиту резервів підприємства
 • Організація аудиту незавершеного виробництва на промисловому підприємстві
 • Організація внутрішнього аудиту в бюджетних установах
 • Організація внутрішнього аудиту в банку
 • Організація внутрішнього аудиту в банку та його інспектування
 • Організація внутрішнього аудиту на підприємствах аграрного сектору економіки України.
 • Організація внутрішнього аудиту на підприємствах в Україні
 • Організація внутрішнього аудиту на підприємстві
 • Організація внутрішнього аудиту на підприємстві
 • Організація внутрішнього аудиту на підприємстві
 • Організація внутрішнього аудиту обліку та реалізації готової продукції на підприємстві
 • Організація внутрішнього аудиту обліку та реалізації готової продукції на підприємстві
 • Організація внутрішнього аудиту як складова підвищення ефективності управління підприємством
 • Організація внутрішнього аудиту як чинник підвищення ефективності управління підприємством
 • Організація внутрішнього аудиту як чинник підвищення ефективності управління підприємством
 • Організація зовнішнього аудиту страхових компаній
 • Організація контролю якості аудиторських послуг
 • Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємства
 • Організація обліку, аналізу та аудиту фінансових результатів
 • Організація проведення аудиту виробничих запасів
 • Організація проведення аудиту на підприємстві
 • Організація проведення внутрішнього аудиту
 • Організація та методика аудиту грошових коштів
 • Організація та методика аудиту касових операцій в банку
 • Організація та методика обліку, аналізу і аудиту амортизації необоротних активів
 • Організація і методика аудиту фінансових інвестицій
 • Організація і методика обліку, аналізу і аудиту прибутку та його оподаткування
 • Організація і методика проведення аудиторської діяльності в Україні
 • Основи обліку і аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві
 • Основні аспекти аудиту праці та її оплати
 • Основні аспекти аудиту праці та її оплати
 • Основні аспекти контролю якості аудиторських послуг
 • Основні аспекти та особливості проведення аудиту зовнішньоекономічної діяльності
 • Основні види ризиків аудиторської діяльності в Україні
 • Основні засади та перспективи вдосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в банку
 • Основні критерії вибору аудитора (аудиторської фірми)
 • Основні напрями розвитку аудиторської діяльності в Україні
 • Основні проблеми обліку та внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості
 • Основні проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні
 • Основні проблеми та напрями удосконалення ринку аудиторських послуг
 • Основні проблеми та шляхи вдосконалення якості аудиторських послуг в Україні
 • Основні функції та завдання служби внутрішнього аудиту комерційного банку
 • Особенности проведения аудита кредитных операций
 • Особливості гармонізації законодавства України про аудиторську діяльність з вимогами ЄС
 • Особливості обліку і аудиту діяльності підприємств малого бізнесу в Україні
 • Особливості аудиту грошових активів на підприємстві та шляхи його вдосконалення
 • Особливості аудиту ефективності в зарубіжних країнах та в Україні
 • Особливості аудиту кризових підприємств
 • Особливості аудиту малих підприємств
 • Особливості аудиту оепрацій в іноземній валюті в банківських установах
 • Особливості аудиту реалізації продукції
 • Особливості аудиту собівартості сільськогосподарської продукції
 • Особливості аудиту фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
 • Особливості аудиту фінансового стану компанії, акції якої обертаються на фондовому ринку
 • Особливості аудиту фінансового стану підприємства
 • Особливості аудиту фінансової звітності
 • Особливості аудиту фінансової звітності промислових підприємств
 • Особливості аудиту фінансової звітності підприємства
 • Особливості аудиту фінансової звітності підприємства
 • Особливості ведення транспортного аудиту
 • Особливості внутрішнього аудиту
 • Особливості внутрішнього аудиту в Україні
 • Особливості внутрішнього аудиту в системі економічного контролю
 • Особливості внутрішнього аудиту на підприємствах України
 • Особливості внутрішнього аудиту інвестиційної діяльності підприємства
 • Особливості запровадження внутрішнього аудиту на підприємствах
 • Особливості запровадження внутрішнього аудиту на підприємствах
 • Особливості застосування інформаційно-аудиторської логістики в процесі внутрішнього аудиту
 • Особливості здійснення аудиту в банківських установах
 • Особливості здійснення аудиту результатів діяльності підприємств поштового зв’язку
 • Особливості здійснення та проведення аудиту на малих підприємствах відповідно до міжнародних стандартів аудиту
 • Особливості контролю якості аудиторських послуг в Україні
 • Особливості маркетиногового аудиту макросередовища підприємства
 • Особливості методики і організації комп’ютерного аудиту фінансових інвестицій
 • Особливості надання різних видів аудиторських висновків
 • Особливості надання супутніх послуг аудиторськими фірмами
 • Особливості організації аудиту дебіторської заборгованості на підприємстві
 • Особливості організації аудиту розрахунків за працівниками з оплати праці
 • Особливості проведення внутрішнього аудиту акціонерних товариств
 • Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі
 • Особливості проведення аудиту в середовищі електронної обробки даних
 • Особливості проведення аудиту зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості проведення внутрішнього аудиту акціонерних товариств
 • Особливості проведення внутрішнього аудиту на підприємствах
 • Особливості проведення екологічного аудиту
 • Особливості проведення санаційного аудиту на підприємстві
 • Особливості процесу аудиту в умовах автоматизації
 • Особливості реалізації внутрішнього державного аудиту в Україні
 • Особливості рекламних роликів та їх цільова аудиторія
 • Особливості ринку аудиторських послуг в Україні
 • Особливості розвитку аудиту в Німеччині та основні вимоги до професії аудитора
 • Особливості сертифікації аудиторів в Україні
 • Особливості становлення аудиту в Україні та потенційні напрямки його розвитку
 • Особливості створення служби внутрішнього аудиту на підприємстві
 • Особливості та методика аудиту дебіторської заборгованості
 • Особливості та напрями здійснення державного фінансового аудиту в Україні
 • Особливості технології аудиту кредитних операцій банку
 • Оцінка аудиторського ризику в умовах економічної нестабільності
 • Оцінка ризику в аудиторській діяльності
 • Оцінка системи внутрішнього контролю під час аудиту витрат на оплату праці
 • Оцінка суттєвості помилок в аудиті
 • Оцінка суттєвості помилок під час організації аудиту
 • Оцінка якості аудиторських послуг
 • Оцінювання якості аудиторських послуг зі сторони замовника
 • Оцінювання якості надання аудиторських послуг в Україні
 • Парадігма внутрішнього аудиту в середовищі внутрішнього контролю
 • Переваги та недоліки внутрішнього аудиту на сільськогосподарському підприємстві
 • Переваги фінансового аудиту над ревізією
 • Перевірка на міцність або міжнародні стандарти аудиту в Україні
 • Передумови виникнення та впровадження аудиту ефективності в систему державно-фінансового контролю
 • Передумови виникнення і значення аудиту ефективності використання бюджетних коштів
 • Передумови та основні аспекти розвитку аудиту в Україні
 • Передумови та основні аспекти розвитку аудиту в Україні
 • Перспективи впровадження інформаційних технологій в аудиті
 • Перспективи організації та розвитку внутрішнього аудиту в Україні
 • Перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Перспективи розвитку аудиту державних фінансів
 • Перспективи розвитку внутрішнього аудиту
 • Перспективи розвитку державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ
 • Перспективи розвитку екологічного аудиту в Україні
 • Перспективи становлення екологічного аудиту в Україні
 • Перспективи та проблеми розвитку аудиту в Україні
 • Перспективи та проблеми розвитку внутрішнього аудиту на підприємствах України
 • Перспективи та проблеми розвитку внутрішнього аудиту на підприємствах України
 • Питання адаптації національного законодавства про аудиторську діяльність до вимог ЄС
 • Питання забезпечення контролю якості аудиторських послуг
 • Питання забезпечення контролю якості аудиторських послуг
 • Питання стандартизації аудиту в Україні
 • Питання якості аудиторських послуг в Україні
 • Планування внутрішніх перевірок в аудиті
 • Планування аудиторських робіт
 • Повідомлення результатів аудиторської перевірки
 • Податковий аудит: використання комп’ютерних технологій
 • Податковий аудит: фінансовий облік
 • Помилки та шахрайство в аудиті
 • Помилки та шахрайство в аудиті
 • Помилки та шахрайство при аудиті
 • Помилки і шахрайства в сфері аудиту
 • Помилки, шахрайство та дії внутрішніх аудиторів при їх виявленні
 • Порявняльна характеристика незалежного і державного аудиту. паралель аудиторського ризику в них
 • Порівняльна характеристика внутрішньогосподарського контролю та внутрішнього аудиту
 • Порівняння внутрішнього аудиту та внутрішньогосподарського контролю
 • Постаудит як контрольна ланка за якісним протіканням інвестиційного проекту
 • Постулати аудиту як прояв логічної складової теорії аудиту
 • Поточні зобов’язаня комерційного банку та значення їх обліку, аналізу та внутрішнього аудиту
 • Правовий статус та професійна етика аудиторів і аудиторських фірм
 • Правові основи проведення аудиту
 • Правові основи проведення аудиту
 • Предмет аудиту як основа визначення його сутності
 • Принцип незалежності в аудиторській діяльності
 • Принципи внутрішнього аудиту як концептуальна основа діяльності банку
 • Принципи планування аудиторської перевірки
 • Принципові відмінності аудиту фінансової звітності та операційного аудиту як виду завдань з надання впевненості
 • Причини і наслідки модифікації аудиторських висновків
 • Проблема незалежності аудиторів в Україні
 • Проблематика розвитку екологічного аудиту в Україні
 • Проблеми автоматизації аудиторської діяльності в Україні
 • Проблеми автоматизації аудиту
 • Проблеми автоматизації аудиту
 • Проблеми автоматизованого програмного забезпечення аудиту
 • Проблеми аудиторської діяльності в Україні та пропозиції щодо її вдосконалення
 • Проблеми аудиторської діяльності в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми аудиту великих платників податків
 • Проблеми аудиту грошових коштів і їх рішення
 • Проблеми аудиту ефективності та шляхи їх вирішення
 • Проблеми аудиту простроченої заборгованості за кредитами фізичних осіб
 • Проблеми аудиту розрахунків з оплати праці сучасних умовах господарюання та шляхи їх вирішення
 • Проблеми аудиту фінансової звітності
 • Проблеми аудиту фінансової звітності субєктів малого підприємництва
 • Проблеми аудиту інвестиційної діяльності
 • Проблеми вибору аудиторської фірми для підприємств
 • Проблеми визначення помилок та порушень в аудиті запасів
 • Проблеми використання комп’ютерів при проведенні аудиту
 • Проблеми використання міжнародних стандартів аудиту в Україні
 • Проблеми встановлення внутрішнього аудиту в Україні
 • Проблеми державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ
 • Проблеми забезпечення якості аудиторських послуг в Україні
 • Проблеми запровадження аудиту ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки
 • Проблеми комп’ютерного аудиту в Україні
 • Проблеми контролю якості аудиторських послуг в Україні
 • Проблеми на шляху розвитку вітчизняного аудиту та способи їх вирішення
 • Проблеми нормативно – правового регулювання екологічного аудиту в Україні
 • Проблеми обліку та аудиту податку з доходів фізичних осіб та шляхи їх вирішення
 • Проблеми обліку і аудиту доходів підприємства та шляхи їх вирішення
 • Проблеми обліку, аналізу і аудиту формування та виплати заробітної плати
 • Проблеми організації внутрішнього аудиту на вітчизняних підприємствах та шляхи їх вирішення
 • Проблеми організації внутрішнього аудиту на підприємствах України
 • Проблеми організації та розвитку внутрішнього аудиту
 • Проблеми правового регулювання аудиторської діяльності в Україні
 • Проблеми проведення аудиторських процедур в Україні
 • Проблеми розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні
 • Проблеми розвитку внутрішнього аудиту в Україні
 • Проблеми розвитку внутрішнього аудиту на підприємствах України
 • Проблеми розвитку внутрішнього аудиту на підприємствах України в сучасних умовах господарювання
 • Проблеми розвитку національної системи аудиту
 • Проблеми систематизації обліку та аудиту в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблеми становлення державного аудиту в Україні
 • Проблеми становлення і розвитку національної системи аудиту в Україні.
 • Проблеми страхування професійної відповідальності аудиторів
 • Проблеми та недоліки діяльності служб внутрішнього аудиту в органах державного сектору економіки України
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в сучасних умовах
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні на сучасному етапі
 • Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту на підприємствах України
 • Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку аудиторських послуг в умовах світової фінансової кризи
 • Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного ринку аудиторських послуг в умовах світової фінансової кризи
 • Проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ
 • Проблеми та перспективи розвитку страхування аудиторських ризиків в Україні
 • Проблеми та шляхи вдосконалення аудиторської діяльності в Україні
 • Проблеми та шляхи вдосконалення аудиту в Україні
 • Проблеми та шляхи вдосконалення аудиту в Україні
 • Проблеми успішного розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми і перспективи внутрішнього аудиту в Україні
 • Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні
 • Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту на підприємствах в Україні
 • Проблеми і перспективи розвитку ініціативного аудиту в Україні
 • Проблемні аспекти екологічного аудиту в Україні
 • Проблемні питання розвитку аудиту в Україні
 • Проблемні сторони автоматизації аудиту в Україні та шляхи їх вирішення
 • Проблемність вітчизняного аудиту
 • Проведення аудиту – запорука стабільної діяльності підприємства
 • Проведення аудиту витрат підприємств торгівлі
 • Професійна етика аудиторів
 • Професійна етика як сукупність норм поведінки аудитора
 • Професійна компетентність як складова професійної етики аудитора
 • Професійний аудит в Україні
 • Процедури аудиту: визначення та види
 • Процедури виявлення помилок та обману при проведенні аудиту
 • Підприємства громадського харчування: внутрішній аудит витрат
 • Развитие внутреннего аудита в белорусском секторе бизнеса
 • Раціоналізація інформаційного забезпечення кожної стадії аудиту
 • Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення.
 • Реалізація принципу незалежності аудитора: проблеми та шляхи вирішення.
 • Реалії та перспективи розвитку якісних аудиторських послуг в Україні
 • Ревізія та аудит стану організації облікової політики
 • Регламентне забезпечення внутрішнього аудиту: проблеми та шляхи удосконалення
 • Результати аудиту: поняття та узагальнення
 • Ризики у внутрішньому аудиті банків України
 • Ризики у внутрішньому аудиті банків Україні.
 • Ринок аудиторських послуг в Україні
 • Ринок аудиторських послуг в умовах інтеграційних процесів України
 • Робочі документи аудитора: сутність, мета, вимоги
 • Робочі документи аудитора: сутність, мета, вимоги
 • Робочі документи аудитора: сутність, поняття, проблематика
 • Розвиток аудиту в Україні: проблеми та перспективи, сутність, мета та завдання
 • Розвиток аудиту в Україні: проблеми та песпективи
 • Розвиток механізмів саморегулювання в аудиті
 • Розвиток нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні
 • Розвиток ринку аудиторських послуг в Україні
 • Розмежування функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в банках України
 • Розробка та впровадження автоматизованої системи обліку, аналізу та внутрішнього аудиту в загальну інформаційну систему підприємства
 • Роль аудита в преодолении финансового кризиса
 • Роль аудиторських ризиків у процесі підготовки аудиторського висновку
 • Роль аудиту у подоланні і подальшому не допущенні фінансової кризи.
 • Роль аудиту інвестиційної діяльності в управлінні сучасним підприємством
 • Роль внутрішнього аудиту в управлінні кредитним портфелем комерційного банку
 • Роль зовнішнього аудиту в забезпеченні стабільності функціонування банківської системи України
 • Роль маркетингового аудиту в діяльності підприємства
 • Роль та завдання податкового аудиту в сільськогосподарських підприємствах
 • Роль та значення уніфікації методики аудиту
 • Роль і значення аудиторської палати України в організації та розвитку аудиторської діяльності
 • Роль і проблеми аудиту в Україні
 • Санаційний аудит: методи, програми, висновки, джерела фінансування
 • Світова історія розвитку аудиту
 • Сертифікація аудиторської діяльності.
 • Система внутрішнього аудиту банку: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Система фінансово-господарського контролю: виникнення та розвиток аудиту
 • Службове відрядження. Аудит та облік зовнішньоекономічних операцій
 • Специфіка мотиваційного аудиту підприємств
 • Специфічні особливості проведення інноваційно – орієнтованого аудиту
 • Стадії аудиту: організаційна, дослідницька та стадія узагальнення, заключна
 • Стан аудиторської діяльності в західному регіоні України: проблеми та перспективи розвитку
 • Стан бухобліку, аналізу та аудиту фінансових інвестицій підприємства
 • Становлення та перспективи розвитку інституціональних складових системи контролю якості аудиторських послуг
 • Становлення та розвиток податкового аудиту в Україні в сучасних умовах
 • Становлення інституціональних складових розвитку системи контролю якості аудиту в Україні
 • Створення служби внутрішнього аудиту на сільськогосподарських підприємствах
 • Страхування аудиторських ризиків і відповідальності
 • Страхування професійної відповідальності аудиторів
 • Структуризація аудиторського ризику
 • Суб’Єкт проступку адміністративної відповідальності за порушення ведення податкового обліку та надання аудиторських висновків
 • Сутність внутрішнього аудиту, його проблемні аспекти розвитку в Україні та шляхи їх вирішення
 • Сутність державного фінансового аудиту та контролю, їх розмежування
 • Сутність та аудит доходів і витрат комерційних банків
 • Сутність та необхідність широкого запровадження екологічного аудиту в Україні
 • Сутність та передумови запровадження аудиту ефективності в Україні
 • Сутність та функції внутрішнього аудиту
 • Сутність інформації в аудиторській діяльності
 • Суть внутрішнього аудиту та його організація на підприємстві
 • Суть і значення аудиту
 • Суть і перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Суть, особливості та відмінності ревізії, аудиту та судово – бухгалтерської експертизи
 • Сучасний аудит – кому він потрібен?
 • Сучасний розвиток аудиту в Україні
 • Сучасний стан системи бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи його розвитку
 • Сучасний стан та особливості розвитку аудиту
 • Сучасний стан та удосконалення державного аудиту як форми державного фінансового контролю бюджетних установ
 • Сучасний стан і проблеми аудиту в Україні
 • Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Сучасні проблеми аудиту в Україні
 • Сучасні проблеми аудиту в Україні та шляхи їх вирішення
 • Сучасні проблеми аудиту оплати праці в Україні
 • Сучасні проблеми аудиту фінансової звітності великих підприємств
 • Сучасні проблеми внутрішнього аудиту та шляхи їх подолання в Україні
 • Сучасні проблеми розвитку аудиту в Україні
 • Сучасні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Сучасні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні
 • Сучасні умови функціонування та розвитку аудиту ефективності
 • Тенденції розвитку ринку аудиторських послуг в Україні
 • Теоретико-Методичні засади організації внутрішнього аудиту собівартості продукції
 • Теоретико-методичні аспекти адаптації системи контролю якості аудиторських послуг до сучасних умов господарювання
 • Теоретичні аспекти аудиту основних засобів
 • Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту
 • Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості
 • Теоретичні аспекти запровадження державного фінансового аудиту в установах пенсійного фонду України
 • Теоретичні аспекти організації аудиту активних кредитних операцій банківських установ
 • Теоретичні засади аудиту кризових підприємств
 • Теоретичні засади контролю якості послуг внутрішнього аудиту в банках
 • Теоретичні засади проведення аудиту основних засобів підприємства
 • Теоретичні засади створення ефективної, цілісної системи податкового аудиту
 • Теоретичні засади створення ефективної, цілісної системи податкового аудиту
 • Теоретичні основи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту товарів на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі
 • Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати праці
 • Теоретичні основи організації аудиту кредитних операцій банківських установ
 • Теоретичні основи провадження державного фінансового аудиту в Україні
 • Теоретичні основи і практичні аспекти організації внутрішнього аудиту у системі управління підприємства
 • Теоретичні основи і практичні аспекти організації внутрішнього аудиту у системі управління підприємства
 • Теоретичні та методичні аспекти обліку аналізу та аудиту амортизації ОЗ
 • Теоретичні та методологічні аспекти аудиту збереження власності та організації матеріальної відповідальності
 • Теоретичні та методологічні аспекти обліку і аналізу та аудиту поточних зобовязань підприємства
 • Теоретичні і методологічні аспекти аудиту фінансових результатів діяльності підприємства
 • Трактування категорії «аудиторський ризик» та питання розробки доцільної класифікації аудиторських ризиків в контексті перевірки фінансової звітності
 • Удосконалення методики аудиту кредиторської заборгованості
 • Удосконалення державного аудиту та контролю у положеннях нового Бюджетного кодексу України (2010 р.)
 • Удосконалення контролю якості аудиторських послуг в Україні
 • Удосконалення контролю якості аудиторських послуг в Україні
 • Удосконалення методики аудиту потенційних позичальників комерційних банків
 • Удосконалення методики проведення внутрішнього аудиту необоротних активів підприємства
 • Удосконалення методів фінансового аналізу в аудиторській сфері
 • Удосконалення організації та методики проведення аудиту оплати праці
 • Удосконалення провадження у справах про порушення порядку ведення податкового обліку та надання аудиторських висновків
 • Узагальнення методики зовнішнього аудиту податків
 • Узагальнення результатів аудиту
 • Українські реалії аудиторської діяльності
 • Управління ризиком аудиторської діяльності
 • Управлінський аудит в системі внутрішнього контролю підприємства
 • Фактори загрози незалежності аудиту та шляхи їх ліквідації
 • Фактори загрози незалежності аудиту та шляхи їх ліквідації
 • Формалізація етапів та процедур державного аудиту ефективності
 • Формалізація розробки стратегії аудиту
 • Формування аудиторського висновку
 • Філософія визначення категорії „якість аудиту” „Якість є тотожна з буттям визначеність,
 • Фінансово-господарський контроль та аудит: вибіркові та суцільні спостереження
 • Фінансово-господарський контроль та аудит: функції
 • Характерні особливості аудиту малих підприємств на сучасному етапі глобалізації
 • Характерні риси що відрізняють судово-бухгалтерську експертизу від ревізії та аудиту
 • Чернівецька область: дослідження стану аудиту
 • Шляхи вдосконалення методики аудиту доходів в умовах національних та міжнародних стандартів
 • Шляхи вдосконалення аудиту обліку доходів за видами діяльності
 • Шляхи вдосконалення аудиту основних засобів
 • Шляхи підвищенння якості внутрішньобанківського аудиту
 • Шляхи удосконалення методів та процедур аудиту.
 • Шляхи удосконалення проведення аудиторської перевірки.
 • Шляхи формування та розвитку взаємодії органів державного фінансового контролю з аудиторськими організаціями
 • Шляхи формування та розвитку взаємодії органів державного фінансового контролю з аудиторськими організаціями
 • Щодо отримання аудиторських доказів в ринкових умовах господарювання
 • Щодо помилок і шахрайства в аудиті
 • Щодо порядку здійснення аудиторської перевірки
 • Якісний аспект інформації у внутрішньому аудиті
 • Якість аудиторських послуг в Україні
 • Якість аудиторських послуг в Україні
 • Якість аудиторських послуг в Україні та перспективи їх підвищення
 • Якість аудиторських послуг в Україні як запорука ефективності та достовірності проведення аудиту
 • Якість аудиторських послуг на даному економічному розвитку країни
 • Якість аудиторських послуг як індикатор сталого розвитку аудиторської діяльності
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.