головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Конкурентоспроможність

 • Cкладнощі підвищення конкурентоспроможності банків на фінансовому ринку
 • Cтратегія підприємства як основна перевага в конкурентній боротьбі
 • SWOТ-аналіз як метод оцінки конкурентоспроможності регіону
 • Адаптація бізнес-моделі вітчизняних авіакомпаній до європейського конкурентного середовища, як один з необхідних заходів в процесі інтеграції України та ЄС в сфері авіації
 • Адаптація підприємства до конкурентного середовища
 • Актуальні проблеми конкурентноздатності вітчизняних підприємств
 • Актуальні проблеми конкурентоспроможності національної економіки. Людський фактор
 • Аналіз виробничого потенціалу як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства
 • Аналіз галузевої конкурентоспроможності України на тлі світової кризи
 • Аналіз динаміки показників концентрації на банківському ринку України як чинника інтенсивності конкурентної боротьби
 • Аналіз конкурентних стратегій за класифікаційними ознаками
 • Аналіз конкурентної боротьби підприємства
 • Аналіз конкурентної позиції ЗАТ «Першого Українського Міжнародного банку» в сучасних умовах розвитку банківської системи.
 • Аналіз конкурентоспроможності банківської системи України
 • Аналіз конкурентоспроможності витрат великотоварних аграрних підприємств
 • Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства, як інструмент підвищення його прибутковості
 • Аналіз конкурентоспроможності підприємства
 • Аналіз конкурентоспроможності підприємства
 • Аналіз конкурентоспроможності страхового ринку України в умовах трансформації
 • Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора
 • Аналіз конкуренції в галузі та його умовні компоненти
 • Аналіз конкуренції на зовнішньому ринку
 • Аналіз маркетингових оцінок конкурентоспроможності діяльності туроператорів
 • Аналіз методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства
 • Аналіз методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств
 • Аналіз міжнародної конкурентоспроможності авіаційної галузі України
 • Аналіз підходів до розуміння конкурентоспроможності підприємства
 • Аналіз ринку як необхідна умова підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг
 • Аналіз стратегій підвищення конкурентоспроможності глобальних компаній
 • Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності торгового підприємства
 • Аналітичні методи оцінки конкурентоспроможності торгового підприємства
 • Антимонопольна політика і розвиток конкуренції в України
 • Антимонопольне регулювання, конкуренція та ринкова монополія
 • Аспекти конкурентоспроможності національної економіки та чинники, що на неї впливають
 • Аспекти підвищення рівня конкурентоспроможності України за умов кризових явищ в економіці
 • Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання
 • Банківський нагляд в Україні в умовах конкуренції міжнародних фінансових ринків
 • Бенчмаркинг як метод підвищення і забезпечення конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх ринках
 • Бенчмаркінг як засіб аналізу конкурентоспроможності підприємства
 • Бенчмаркінг як елемент підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Бенчмаркінг як метод конкурентного аналізу
 • Бенчмаркінг як метод управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Бенчмаркінг як метод управління конкурентоспроможністю підприємством
 • Бенчмаркінг як інструмент підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємств
 • Бенчмаркінг як інструмент формування і підвищення конкурентоспроможності малих підприємств
 • Бізнес-клімат в Україні та його вплив на конкурентоспроможність підприємств
 • Біржові торги як конкурентний спосіб укладання біржових угод на товарній
 • Важкодоступні технології як основа конкурентоздатності
 • Важливі аспекти ефективності управління трудовими ресурсами та їх вплив на підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Важливість іноземних інвестицій та конкурентоспроможність українських товарів
 • Вдалий маркетинг – успішна запорука в управлінні конкурентоспроможністю
 • Вдосконалення системи управління конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства
 • Вдосконалення товарної політики в конкурентному середовищі підприємства
 • Вдосконалення інвестиційної стратегії як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
 • Вдосконалення інтегральної методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства
 • Взаємозв’язок конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості України
 • Взаємозв’язок понять «ефективність функціонування підприємства» та «конкурентоспроможність»
 • Вибір конкурентних стратегій підприємства
 • Вибір конкурентної стратегії підприємства
 • Види конкурентоспроможності: наукові підходи та специфіка ресторанного бізнесу
 • Види та джерела формування конкурентних переваг підприємств в умовах ЗЕД
 • Визначення конкурентних переваг підприємств бурякоцукрового підкомплексу АПК України
 • Визначення конкурентних переваг, як основа для формування конкурентної стратегії
 • Визначення конкурентних позицій банку на прикладі Жовтоводського відділення ВАТ „Ощадбанк”
 • Визначення конкурентного становища МПП «Алекс» на ринку мінеральних вод
 • Визначення конкурентноспроможності продукції підприємства
 • Визначення конкурентноспроможності продукції підприємства
 • Визначення конкурентної ціни на складнотехнічну продукцію
 • Визначення конкурентоспроможності ПРАТ «Київмлин»
 • Визначення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах
 • Визначення конкурентоспроможності підприємства економістами Німеччини
 • Визначення концепції сутність конкурентоспроможності регіонів
 • Визначення напрямів забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємства
 • Визначення оптимальної бізнес-стратегії підприємства з урахуванням ринкової конкуренції
 • Визначення та обґрунтування складу критеріїв та факторів конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг
 • Використання аутсорсингу як інструменту забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
 • Використання банківського маркетингу для підвищення конкурентоспроможності банка
 • Використання концепції маркетингу в підготовці конкурентоспроможних менеджерів
 • Використання принципів маркетингу для підвищення конкурентоздатності підприємств туристичної галузі
 • Використання інформаційної логістики як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємств
 • Виміри конкурентоспроможності рекламного бізнесу
 • Виникнення і розвиток банківської конкуренції
 • Виробнича стратегія підприємства – передумова створення його конкурентних переваг
 • Виробничий потенціал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства
 • Висока конкурентоспроможність підприємства як фактор успішного виходу на зовнішні ринки
 • Висока якість продукції – запорука конкурентоспроможності підприємства
 • Внутрішньогосподарський контроль як фактор підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
 • Вплив впровадження екологічно чистого виробництва на конкурентоспроможність підприємства
 • Вплив держави на конкурентоспроможність підприємств
 • Вплив життєвого циклу та ціни товару на динаміку збуту на ринках недосконалої конкуренції
 • Вплив зовнішнього середовища на конкурентоспроможність аграрних підприємств
 • Вплив мотиваційного фактора на конкурентоспроможність підприємства
 • Вплив стратегії диференціації продукції на рівень конкурентоспроможності підприємства
 • Вплив сучасних технологій на співвідношення факторів міжнародної конкурентоспроможності
 • Вплив трудового потенціалу на конкурентоспроможність оператора телекомунікацій
 • Вплив факторів на рівень конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Вплив інновацій на підвищення конкурентоспроможності малого підприємництва в Україні
 • Вплив інтеграційних процесів на конкурентноспроможність економіки України.
 • Вплив інтернет-маркетингу на підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Відтворювально-оптимізаційна парадигма забезпечення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень
 • Вільні економічні зони як ефективний інструмент підвищення конкурентоспроможності країни
 • Віртуальні підприємства: сутність, проблеми та конкурентні переваги ведення бізнесу
 • Вітчизняні підприємства та проблеми їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку
 • Глобалізація як стимул підвищення конкурентоспроможності економіки України
 • Гнучкий розвиток машинобудівних підприємств на основі розробки конкурентоспроможної продукції
 • Дематеріалізація як чинник підвищення конкурентоспроможності виробництва
 • Державне регулювання ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва
 • Державне регулювання конкурентних відносин регіонів держави
 • Державне регулювання конкурентоспроможності банківської системи України
 • Державні регулятори конкуренції в банківській сфері у різних країнах світу
 • Державні субсидії як перепона розвитку конкурентоспроможності країни
 • Детермінанти і парадигми конкурентоспроможності рекламного бізнесу
 • Деякі аспекти взаємозалежності антимонопольно-конкурентної і структурної економічної політики в Україні
 • Деякі аспекти взаємозалежності антимонопольно-конкурентної і структурної економічної політики в Україні
 • Деякі аспекти формування конкурентоспроможності продукту
 • Диверсифікованість діяльності підприємств в умовах конкурентного середовища
 • Динаміка й товарна структура експорту підприємств Сумської області, адаптованих до конкуренції
 • До питання визначення факторів конкурентоспроможності міста
 • Донецький вугільний басейн як конкурентоспроможна одиниця вугільної промисловості України
 • Дослідження впливу продуктивності праці на конкурентоспроможність малих підприємств агробізнесу
 • Дослідження впливу продуктивності праці на конкурентоспроможність малих підприємств агробізнесу
 • Дослідження конкурентоспроможності торгівельного підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Дослідження конкурентоспроможності торгівельного підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Дослідження конкурентів як чинника маркетингового середовища
 • Дослідження методичних підходів оцінки конкурентоспроможності підприємства
 • Дослідження механізму забезпечення економічної безпеки банку в контексті протидії недобросовістної конкуренції
 • Дослідження міжнародної конкурентоспроможності зернової галузі України
 • Дослідження міжнародної конкурентоспроможності кольорової металургії України
 • Дослідження основних конкурентів підприємства ВАТ „Кременчукм’ясо”
 • Дослідження основних методичних підходів оцінки конкурентоспроможності підприємства
 • Дослідження стратегічної спрямованості конкурентного потенціалу підприємства
 • Діагностика конкурентних переваг на основі досліджень зовнішнього середовища організації
 • Діагностика конкурентного середовища на світовому ринку чорних металів
 • Єдиний алгоритм оцінювання конкурентоспроможності промислової продукції
 • Екологізація виробництва як чинник підвищення конкурентоспроможності економіки
 • Екологічна спрямованість інноваційного розвитку конкурентоспроможної економіки
 • Екологічний імідж підприємства як фактор його конкурентоздатності
 • Економіка підприємств: стратегія конкурентних переваг
 • Економічна ефективність діяльності та основні шляхи її підвищення в умовах ринкової конкуренції та кризи
 • Економічна конкуренція та її форми
 • Економічна конкуренція: досконала та недосконала
 • Економічна конкуренція: суть та функції
 • Економічна конкуренція: суть і функції
 • Економічна конкуренція: форми
 • Економічна стратегія підприємств в умовах конкурентного середовища
 • Економічна характеристика чинників, що впливають на конкурентоспроможність підприємства
 • Економічне стимулювання операцій міжнародного лізингу – запорука підвищення конкурентоспроможності економіки України
 • Економічне шпигунство як сучасний метод конкурентної боротьби
 • Економічний зміст категорії конкуренція. Недобросовісна конкуренція
 • Економічний аналіз та монополістична конкуренція
 • Економічний потенціал підприємства, як невід’ємна складова конкурентоспроможності
 • Економічний потенціал і конкурентні позиції у контексті розвитку сільського господарства
 • Економічно-обгрунтована собівартість як основа формування конкурентоспроможних тарифів на вантажні залізничні перевезення
 • Елементи комплексної системи заходів оцінки конкурентоспроможності товару на зовнішньому ринку
 • Ефект масштабу та недосконала конкуренція в міжнародній торгівлі
 • Ефективне управління діяльністю торгівельного підприємства в умова конкуренції
 • Ефективне управління конкурентними перевагами підприємства
 • Ефективне управління конкурентними перевагами підприємства
 • Ефективність інноваційної діяльності підприємства як ключовий елемент конкурентоспроможності вітчизняної економіки
 • Забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарського підприємства шляхом маркетингової реструктуризації
 • Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки шляхом інноваційного розвитку
 • Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в Україні
 • Забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних ринкових умовах
 • Забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості
 • Забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі удосконалення системи управління якістю
 • Забезпечення конкурентоспроможності транснаціональними корпораціями банківського сектору економіки України
 • Забезпечення рівня конкурентоспроможності підприємств України
 • Забезпеченість країни енергоресурсами як визначний фактор в сучасній теорії конкурентоспроможності
 • Забезпеченість країни енергоресурсами як один із визначальних факторів в досягненні конкурентоспроможності
 • Загальна схема оцінки рівня конкурентоспроможності товару-виробу
 • Загальні принципи оцінки конкурентоспроможності продукції
 • Залежність конкурентоспроможності національної економіки від інтеграційних процесів
 • Запровадження адаптаційних процесів на підприємстві у конкурентному середовищі
 • Запровадження інформаційних систем та технологій як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств
 • Засади дослідження конкурентоспроможності рекламного бізнесу
 • Застосування методів конкурентної розвідки на підприємствах України для підвищення їх стратегічної конкурентоспроможності
 • Застосування стратегії інтеграції для підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства
 • Захист від недобросовісних конкурентних дій: ринок лікарських засобів
 • Захист від проявів недобросовісної конкуренції
 • Захист конкуренції. Монополія як антипод конкуренції
 • Зберігання продукції рослинництва як спосіб підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського підприємства
 • Зміст етапів процесу стратегічного управління конкурентоспроможністю експортного потенціалу
 • Значення маркетингової політики у підвищенні конкурентоспроможності підприємства
 • Значення фермерських господарств у підвищенні конкурентоспроможності аграрного виробництва
 • Значення якості продукції в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
 • Значення інтегрованих маркетингових комунікацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
 • Імідж підприємства як елемент конкурентоспроможності
 • Імідж підприємства як фактор його конкурентоспроможності
 • Інвестиційна діяльність в забезпеченні конкурентоспроможності донецького регіону
 • Інвестиційне конкурентне середовище діяльності будівельних підприємств
 • Інвестиційно-Інноваційна діяльність та її вплив на конкурентоспроможність національних підприємств
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність та її вплив на конкурентоспроможність підприємств
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність як умова підвищення конкурентоспроможності підприємств
 • Інвестиційно-інноваційний чинник фінансової стабільності та конкурентоспроможності підприємств металургійного комплексу України
 • Інвестиції інноваційного спрямування як об’єктивна умова підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Інвестування в людський капітал як необхідний чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Інвестування в людський капітал як необхідний чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Інноваційна активність в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки
 • Інноваційна діяльність підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності
 • Інноваційна діяльність як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудування
 • Інноваційна політика в формуванні конкурентоспроможності регіону
 • Інноваційний розвиток як основа конкурентних переваг транснаціональних корпорацій
 • Інноваційний розвиток як основна складова конкурентоспроможності готельного бізнесу
 • Інноваційний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції
 • Інноваційний фактор конкурентоспроможності продукції
 • Інноваційний фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств України
 • Інноваційних процесів у забезпеченні конкурентоспроможності регіону
 • Інноваційні технології в підвищенні конкурентоспроможності
 • Інноваційні чинники впливу на конкурентоспроможність продукції регіонів
 • Інновації як умова формування конкурентних переваг підприємства
 • Інновації, як запорука конкурентоспроможності та стійкості економіки країни
 • Інституційні умови формування міжнародних конкурентних переваг економіки України
 • Інституціональні фактори створення конкурентних переваг людських ресурсів
 • Інструментарій маркетингу: застосування у конкурентній боротьбі
 • Інструменти адаптивного управління конкурентними перевагами підприємства
 • Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України
 • Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його конкурентоспроможності
 • Інтернет-банкінг як засіб підвищення конкурентоспроможності банків
 • Інформатизація як фактор конкурентоспроможності підприємств
 • Інформаційна війна як інструмент конкурентної боротьби фахівців з паблік рилейшнз
 • Інформаційна логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності підриємств
 • Інформаційно-інноваційні чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі
 • Кадрова політика як складова конкурентоспроможності підприємства
 • Кадрова політика, як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
 • Категорія „конкурентоспроможність” в контексті її теоретичної сутності
 • Каузальне використання методологічно-інформаційного інструментарію управлінського (внутрішньогосподарського) обліку в оцінці конкурентоспроможності продукції (товару) фірми-продуцента (інформаційне забезпечення)
 • Класифікація видів банківської конкуренції
 • Класифікація видів конкуренції
 • Кластерний підхід – шлях до забезпечення конкурентоспроможності регіону
 • Ключові моменти оцінки конкурентоспроможності підприємств
 • Комерційна діяльність як основний показник конкурентоспроможності підприємства
 • Комерційна логістика як складова конкурентоспроможності підприємства
 • Комерційна логістика як фактор забезпечення конкурентоспромажності торговельного підприємства
 • Комерційна таємниця в умовах загострення конкуренції на ринку
 • Комерційні банки: виявлення конкурентів і відносини з ними
 • Комплексна система стратегічного управління конкурентоспроможністю підпиємства
 • Конкурентна боротьба в Україні: особливості методів
 • Конкурентна боротьба: умови виникнення та закони
 • Конкурентна позиція АТ ЛУКОІЛ на світовому ринку
 • Конкурентна розвідка як ефективний інструмент ведення бізнесу
 • Конкурентна стратегія як фактор досягнення успіху бізнесу
 • Конкурентне середовище на ринку праці
 • Конкурентноздатність вітчизняних підприємств зі вступом до СОТ
 • Конкурентноздатність підприємницької галузі України
 • Конкурентноздатність підприємств масложирової галузі України
 • Конкурентноздатність підприємств масложирової галузі України
 • Конкурентноздатність підприємства та ринкова модель
 • Конкурентноздатність товару як вирішальний фактор його комерційного успіху
 • Конкурентноспроможність України в готельному господарстві
 • Конкурентні переваги персоналу як основа підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Конкурентні переваги санаторно-курортних послуг туреччини над кримом
 • Конкурентні переваги вищих навчальних закладів в ринкових умовах господарювання
 • Конкурентні переваги як основа ефективної діяльності фірми
 • Конкурентні переваги як складова стратегії економічного розвитку підприємства інтернет – провайдингу
 • Конкурентні переваги, як основа подальшого економічного зростання підприємства на світовому ринку
 • Конкурентні сили що діють в горілчаній галузі на сучасному етапі
 • Конкурентні стратегії в системі конкурентних переваг: теорія управління конкурентоспроможністю
 • Конкурентні стратегії підприємства на ринку його діяльності
 • Конкурентні стратегії ресторанних мереж
 • Конкурентні стратегії як складова формування конкурентоспроможності підприємства
 • Конкурентоздатність екологічно-безпечної продукції в АПК
 • Конкурентоздатність підприємства: суть та значення
 • Конкурентоздатність підприємства: суть та значення
 • Конкурентоздатність як складова потенціалу
 • Конкурентоспроможність санаторно-курортних послуг автономної республіки крим
 • Конкурентоспроможність – запорука стабільності підприємств
 • Конкурентоспроможність – запорука стабільності підприємств
 • Конкурентоспроможність України в умовах євроінтеграції
 • Конкурентоспроможність України на міжнародному ринку нафтопродуктів
 • Конкурентоспроможність України на світовому ринку
 • Конкурентоспроможність України у готельно-ресторанній справі
 • Конкурентоспроможність авіаційної промисловості України на світовому ринку
 • Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогосподарської продукції на європейському продовольчому ринку
 • Конкурентоспроможність економки та економічна безпека України
 • Конкурентоспроможність економки та економічна безпека України
 • Конкурентоспроможність експорту продукції АПК
 • Конкурентоспроможність зерна України на світовому ринку
 • Конкурентоспроможність зерна України на світовому ринку
 • Конкурентоспроможність кваліфікованої робочої сили – основна вимога ринку праці
 • Конкурентоспроможність країни: індекс глобальної конкурентоспроможності малих країн Західної Європи
 • Конкурентоспроможність малих підприємств
 • Конкурентоспроможність молоді на ринку праці
 • Конкурентоспроможність національної економіки
 • Конкурентоспроможність національної економіки України
 • Конкурентоспроможність національної економіки України, перешкоди та їх подолання
 • Конкурентоспроможність національної економіки та держави в цілому
 • Конкурентоспроможність персоналу та її вплив на формування нематеріальних активів підприємства
 • Конкурентоспроможність потенціалу підприємства
 • Конкурентоспроможність потенціалу підприємства в ринкових умовах господарювання
 • Конкурентоспроможність продукції аграрної підприємств
 • Конкурентоспроможність продукції підприємства і резерви її підвищення
 • Конкурентоспроможність продукції підприємства та маркетингові заходи щодо її підвищення
 • Конкурентоспроможність продукції українських підприємств
 • Конкурентоспроможність продукції як основна ціль виробничого менеджменту
 • Конкурентоспроможність продукції, як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Конкурентоспроможність підприємств
 • Конкурентоспроможність підприємств України в умовах ринку
 • Конкурентоспроможність підприємств машинобудування
 • Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг України
 • Конкурентоспроможність підприємств чорної металургії України
 • Конкурентоспроможність підприємств як важлива складова ринкової економіки
 • Конкурентоспроможність підприємств як складова його потенціалу
 • Конкурентоспроможність підприємства
 • Конкурентоспроможність підприємства на міжнародному ринку та напрями її забезпечення
 • Конкурентоспроможність підприємства на міжнародному ринку та напрями її забезпечення
 • Конкурентоспроможність підприємства на основі ресурсного потенціалу
 • Конкурентоспроможність підприємства та методи її оцінювання
 • Конкурентоспроможність підприємства та основні напрямки її підвищення
 • Конкурентоспроможність підприємства та оцінка конкурентоспроможності
 • Конкурентоспроможність підприємства та принципи її забезпечення в сучасних умовах
 • Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на ней впливають
 • Конкурентоспроможність підприємства – засіб його ефективної діяльності
 • Конкурентоспроможність підприємства –як засіб його ефективної діяльності
 • Конкурентоспроможність підприємства, та шляхи її підвищення
 • Конкурентоспроможність підприємства. Оцінка конкурентоспроможності
 • Конкурентоспроможність підприємства: сутність та підходи щодо її оцінювання
 • Конкурентоспроможність підприємства: сутність, проблеми оцінки та шляхи підвищення
 • Конкурентоспроможність підприємства: сучасні методи оцінки
 • Конкурентоспроможність підприємства: чинники та шляхи підвищення
 • Конкурентоспроможність роздрібного торгівельного підприємства
 • Конкурентоспроможність суб’єкта господарювання: сутність, чинники та критерії оцінки
 • Конкурентоспроможність сучасних підприємств
 • Конкурентоспроможність сільського господарства черкаського регіону в контексті забезпечення продовольчої безпеки
 • Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції України
 • Конкурентоспроможність та якість продукції підприємства
 • Конкурентоспроможність телекомунікаційного оператора в сучасних умовах господарювання
 • Конкурентоспроможність торговельного підприємства
 • Конкурентоспроможність торговельного підприємства та методи їх оцінки
 • Конкурентоспроможність українських підприємств в сучасних умовах глобалізації
 • Конкурентоспроможність українських підприємств на зовнішньому ринку
 • Конкурентоспроможність українських товарів та важливість іноземних інвестицій для України
 • Конкурентоспроможність управлінської праці як чинник ефективності роботи підприємств готельного бізнесу (пгб) в сучасних умовах
 • Конкурентоспроможність як стратегічна ціль підприємства
 • Конкурентоспроможність як умова успішного функціонування підприємства на ринку
 • Конкурентоспроможність як фактор стабільного розвитку економіки України
 • Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства
 • Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах
 • Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства, як основна умова зовнішньоекономічної діяльності
 • Конкурентоспроможість машинобудівної продукції України на зовнішніх ринках
 • Конкуренті переваги у діяльності підрозділу в транснаціональної корпорації на зарубіжних ринках
 • Конкуренція – найважливіший фактор ринкової економіки
 • Конкуренція в готельному бізнесі
 • Конкуренція на ринку залізничного транспорту
 • Конкуренція на ринку освітніх послуг
 • Конкуренція як економічна категорія
 • Конкуренція як категорія ринкової економіки. Сутність конкуренції
 • Конкуренція як рушійна сила розвитку ринку
 • Конкуренція і конкурентоспроможність, в ринковій економіці та пропозиції щодо їх вдосконалення
 • Конкуренція і монополія. Види і типи конкуренції
 • Конкуренція – найважливіший фактор ринкової економіки
 • Конкуренція: функції конкуренції та її підтримка
 • Концентрації зерновиробництва як фактор підвищення конкурентоспроможності
 • Концепція сучасного управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
 • Короткий огляд факторів та шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства та продукції
 • Корпоративна культура підприємства – один із факторів його конкурентноздатності
 • Кредитна спілка та банк: непримиримі конкуренти чи альтернативні проекти
 • Культура як фактор сучасної міжнародної конкурентоспроможості
 • Логістика круїзного туризму як джерело конкурентної переваги
 • Лізинг – інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств
 • Макроекономічні чинники формування конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці України
 • Маркетинг — основна складова в управлінні конкурентоспроможністю підприємства та продукції
 • Маркетингова діяльність в системі формування конкурентоспроможності підприємства
 • Маркетингова оцінка конкурентоспроможності та визначення шляхів її підвищення
 • Маркетинговий аналіз стратегій конкурентів
 • Маркетинговий підхід до підвищення конкурентоспроможності банківських установ
 • Маркетингові дослідження конкурентів на туристичному ринку
 • Маркетингові заходи щодо підвищення конкурентної позиції мережі магазинів взуття
 • Маркетингові та інноваційні стратегії як рушійні сили конкурентоздатності підприємства
 • Маркетингові та інноваційні стратегії як рушійні сили конкурентоздатності підприємства
 • Матричний аналіз конкурентних позицій основних учасників ринку продажу легкових автомобілів в Україні
 • Метод оцінювання конкурентоспроможності підприємств,які виробляють високотехнологічну продукцію
 • Методи забезпечення рівня конкурентноспроможності якісного обслуговування споживачів на підприємствах готельного господарства
 • Методи оцінки конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств
 • Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств
 • Методи оцінки конкурентоспроможності підприємтсва
 • Методи оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання
 • Методи оцінки та управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Методи оцінювання конкурентоспроможномті підприємств в сучасних умовах
 • Методи підвищення конкурентоздатності підприємства та ключові фактори його успіху
 • Методика аналізу конкурентоспроможності послуг стільникового зв’язку
 • Методичні основи стратегічного планування маркетингової діяльності як резерву підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Методичні основи формування конкурентоспроможних тарифів на перевезення вантажів залізницями України
 • Методичні підходи до визначення міжнародної конкурентоспроможності підприємства
 • Методологічно-інформаційний інструментарій підсистеми «бюджетування» у забезпеченні інноваційного розвитку підприємств: з позиції зміцнення їх конкурентних позицій
 • Методологічні аспекти визначення конкурентоспроможності країни
 • Методологія визначення конкурентоспроможності на ринку праці
 • Методологія забезпечення конкурентних переваг залізничного транспорту на ринку вантажних перевезень
 • Механизм управления конкурентоспособностью предприятия
 • Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства
 • Механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства
 • Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Механізми конкурентної боротьби ВАТ „Кременчукм’ясо” в умовах жорсткої конкуренції
 • Модель конкурентної рівноваги
 • Моделювання конкурентоспроможності підприємства на ринку
 • Моделі оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства
 • Моделі оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства
 • Модернизация железнодорожного транспорта с учетом инновационной активности – важный шаг к конкурентоспособности
 • Монополістична конкуренція, її характеристика, переваги та недоліки
 • Монополія як форма недосконалої конкуренції та її роль в інноваційному розвитку національного господарства
 • Монополія і конкуренція: поняття, функції і види
 • Монополії і конкуренція. Перегляд неокласичної теорії ринку
 • Моральний аспект застосування чорного піару – як засобу усунення конкурентів
 • Мотивація персоналу підприємств легкої промисловості Вінниччини, як умова підвищення їх конкурентоспроможності
 • Мотивація праці як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Мотивація як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства
 • Міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних підприємств
 • Міжнародна конкурентоспроможність продукції: сучасні методологічні питання аналізу
 • Міжнародна конкурентоспроможність підприємства
 • Міжнародна конкурентоспроможність українських підприємств на світовому ринку
 • Міжнародна конкурентоспроможність українських підприємств на світовому ринку
 • Міжнародні рейтинги конкурентоспроможності як засіб об’єктивної оцінки конкурентоспроможності національної економіки
 • Місце України в глобальному конкурентному середовищі
 • Місце прогнозування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
 • Місце стратегії збуту в процесі забезпечення конкурентоспроможності вуглевидобувного підприємства
 • Найважливіші конкурентні позиції сільського господарства у взаємодії регіонів України
 • Напрями підвищення конкурентоспроможності української продукції
 • Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств зернового підкомплексу
 • Напрями підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємств України
 • Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки
 • Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
 • Напрями і програми підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства
 • Напрямки підвищення конкурентоздатності економіки України
 • Напрямки підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках
 • Напрямки підвищення конкурентоспроможності АТ «Мотор Січ»
 • Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України.
 • Напрямки підвищення рівня конкурентоспроможності економіки України.
 • Напрямки формування конкурентної стратегії в банках
 • Національна інноваційна система та розвиток конкурентного середовища в Україні
 • Недобросовісна конкуренція та монополістичні зловживання: спільні та відмінні риси
 • Необхідність визначення та утримання конкурентних переваг сільськогосподаськими підприємствами
 • Необхідність визначення та утримання конкурентних переваг сільськогосподаськими підприємствами
 • Необхідність використання бенчмаркінгу як інструменту підвищення конкурентоспроможності АПК в Україні
 • Необхідність застосування інноваційних методів управління конкурентоспроможністю промислових підприємств України
 • Необхідність побудови конкурентоспроможної національної економіки України в умовах глобалізації
 • Необхідність побудови конкурентоспроможної національної економіки України в умовах глобалізації
 • Необхідність побудови конкурентоспроможної національної економіки в умовах глобалізації
 • Необхідність побудови конкурентоспроможної національної економіки в умовах глобалізації
 • Необхідність підвищення конкурентоспроможності рекламного бізнесу в умовах глобалізації
 • Нецінова конкуренція як економічний фактор
 • О управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах ринкової економіки
 • Обгрунтування необхідності управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Обгрунтування та розробка маркетингової конкурентної стратегії підприємства
 • Оборотні активи як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Об’єктивна необхідність забезпечення конкурентоспроможності рекламного бізнесу
 • Огляд різних методик оцінки конкурентоспроможності підприємств
 • Окремі проблеми конкуренції в економічному середовищі України
 • Організаційна культура банківської установи як інструмент конкурентоспроможності на банківському ринку
 • Організаційно – економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності агропромислових формувань
 • Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва
 • Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності підприємств рибогосподарського комплексу
 • Організаційно-правові аспекти протидії недобросовісної конкуренції
 • Організація конкуренції, ринку та підприємництва
 • Організація роботи торговельних підприємств в умовах конкуренції
 • Організація управління конкурентоспроможністю інноваційного товару
 • Освіта як фактор забезпечення розвитку конкурентоспроможного трудового потенціалу України
 • Основи аналізу конкуренції
 • Основи управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Основні аспекти визначення конкурентоспроможності транспортних підприємств
 • Основні аспекти впливу конкурентної розвідки на недобросовісну конкуренцію
 • Основні аспекти розвитку конкурентного середовища на ринку меблів України
 • Основні види банківської конкуренції
 • Основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу
 • Основні методи і форми конкурентної боротьби
 • Основні напрями покращення конкурентних позицій АТЗТ «Херсонська кондитерська фабрика» на ринку
 • Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку
 • Основні напрямки конкурентної стратегії транснаціональних банків
 • Основні проблеми та напрямки сприяння розвитку добросовісної конкуренції в Україні
 • Основні підходи до визначення змісту економічної категорії “конкуренція”
 • Основні підходи до визначення поняття «конкурентний потенціал» підприємства
 • Основні підходи щодо класифікації конкурентних переваг, що виникають на ринку банківської конкуренції
 • Основні фактори конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Основоположні характеристики конкурентоспроможності підприємств туріндустрії
 • Особливості встановлення ринкової рівноваги в умовах досконалої конкуренції
 • Особливості еволюції поглядів на конкуренцію
 • Особливості емпіричного дослідження конкурентоспроможності продукції в контексті насиченості ринку
 • Особливості забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства
 • Особливості конкурентоспроможності підприємств будівельної галузі у Чернівецькій області
 • Особливості конкуренції на зовнішньому ринку
 • Особливості методологічно-інформаційного інструментарію управлінського обліку та його роль в отриманні маркетингової інформації про конкурентів
 • Особливості політики формування конкурентного середовища у підприємницькій діяльності
 • Особливості поняття міжнародної конкурентоспроможності підприємства
 • Особливості регулювання цін на товари та їх модифікація для підвищення конкурентоспроможності
 • Особливості сучасної моделі розвитку корпорацій, орієнтованих на підвищення конкурентоспроможності
 • Особливості управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах формування ринкової економіки
 • Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств АР Крим
 • Особливості формування конкурентоспроможної переваги підприємств
 • Особливості формування конкурентних регіональних кластерів
 • Особливості формування конкурентних стратегій підприємств в сучасному динамічному середовищі
 • Оцінка розвитку конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу
 • Оцінка впливу інновацій на конкурентоспроможність підприємства на прикладі ДП «Вінницятрансприлад»
 • Оцінка конкурентних переваг медичних установ на ринку лабораторної діагностики
 • Оцінка конкурентного середовища підприємства
 • Оцінка конкурентноспроможністі підприємства
 • Оцінка конкурентоспроможності хутрово-хутряних товарів
 • Оцінка конкурентоспроможності Німечини
 • Оцінка конкурентоспроможності продукції: підходи та методи
 • Оцінка конкурентоспроможності підприємств в умовах економічної кризи
 • Оцінка конкурентоспроможності підприємства
 • Оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку мінеральних вод
 • Оцінка конкурентоспроможності підприємства та шляхи її підвищення
 • Оцінка конкурентоспроможності регіону в контексті постановки задачі управління безпекою сталого розвитку
 • Оцінка конкурентоспроможності торгівельного підприємства на ринку
 • Оцінка конкурентоспроможності українських товарів
 • Оцінка конкурентоспроможності харчового підприємства за методом, що базується на теорії ефективної конкуренції
 • Оцінка міжнародної конкурентностійкості ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»
 • Оцінка міжнародної конкурентоспроможності кабельної продукції на світовому ринку (на прикладі ПАТ «Одескабель»)
 • Оцінка результатів і підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах міжнародної конкуренції (на прикладі ПАТ “Укртелеком”)
 • Оцінка стану конкурентоспроможності туристичних підприємств України
 • Оцінка стратегічного конкурентного потенціалу підприємства
 • Оцінка та вдосконалення конкурентоспроможності соняшнику на ринку України
 • Оцінка якості та конкурентоспроможності глобусів, що виробляються підприємством ДНВП «Пошук»
 • Патентно-Ліцензійна політика як чинник інноваційної активності та забезпечення конкурентоспроможності підприємств
 • Переваги реінжинірінгових заходів при забезпеченні конкурентоспроможності підприємницьких структур в кризові періоди
 • Передумови забезпечення конкурентоспроможності підприємств торгівлі України в умовах економічної кризи
 • Передумови становлення конкурентоспроможності регіонів України
 • Персонал як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства
 • Перспективи розвитку конкуренції в Україні
 • Питання професійної компетентності персоналу, як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Побудова систем продажу і боротьби за споживачів в умовах жорсткої конкуренції
 • Податкова конкуренція в умовах регіональної інтеграції
 • Податкова конкуренція як явище міжнародної економічної конкуренції
 • Показники розвитку зовнішньої торгівлі інноваціями в умовах загострення конкурентної боротьби
 • Показники якості сервісу як складова визначення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки
 • Покращення фінансового стану підприємства як фактор забезпечення його конкурентоспроможності
 • Поліграфічна галузь: оцінка сил конкуренції та перспективи розвитку
 • Поняття банківської конкуренції на Україні
 • Поняття конкурентного права як науки
 • Поняття та види конкурентоспроможності
 • Поняття, сутність та основні шляхи збільшення конкурентоспроможності
 • Попит підприємств на трудові ресурси – «перша сходинка» успіху та конкурентоспроможності господарюючого суб’єкта (на прикладі Чернівецької області)
 • Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності підприємства та продукції
 • Порівняльний аналіз методичних підходів до оцінки міжнародної конкурентоспроможності держави
 • Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні
 • Принципи застосування конкурентних маркетингових стратегій торговельних підприємств споживчої кооперації
 • Про деякі підходи до визначення сутності конкурентоспроможності підприємств
 • Проблема управлiння конкурентоспроможністю пiдприємства
 • Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств виноградно – виноробної галузі України
 • Проблеми використання стратегічного планування в управлінні підвищенням конкурентоспроможності підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Проблеми використання стратегічного планування в управлінні підвищенням конкурентоспроможності підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України
 • Проблеми енергоощадності українських підприємств як засобу забезпечення конкурентних переваг на внутрішніх на зовнішніх ринках
 • Проблеми зниження конкурентоспроможності продукції АПК та шляхи їх вирішення
 • Проблеми зниження конкурентоспроможності продукції АПК та шляхи їх вирішення
 • Проблеми конкурентоспроможності України: держава і підприємство
 • Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародному ринку
 • Проблеми конкурентоспроможності продукції підприємства
 • Проблеми конкурентоспроможності підприємства і маркетинговий аспект
 • Проблеми конкурентоспроможності товарів та напрямки її підвищення
 • Проблеми національної конкурентоспроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні
 • Проблеми оцінки конкурентоздатності сільскогосподарських підприємств
 • Проблеми підвищення рівня конкурентоспроможності металургійних підприємств України
 • Проблеми підвищення якості продукції для забезпечення її конкурентоспроможності
 • Проблеми створення конкурентного середовища в Україні
 • Проблеми та заходи підвищення конкурентоспроможності України
 • Проблеми та перспективи розвитку українського конкурентного середовища
 • Проблеми трактування дефініції «конкурентоспроможність банку»
 • Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Проблемні питання конкурентоздатності авіаперевізників України
 • Прогнозування конкурентоспроможності підприємства
 • Проектний менеджмент як інструмент підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг
 • Проектні заходи щодо зростання конкурентних переваг в пансіонаті «Актор»
 • Професійні стандарти як механізм забезпечення підвищення якості підготовки конкурентоспроможних працівників
 • Процес розробки конкурентної стратегії підприємства
 • Пріорітетний напрямок розширення асортименту конкурентно спроможного одягу
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості
 • Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України на основі інноваційних факторів
 • Підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
 • Підвищення конкурентоздатності економіки України за рахунок інновацій
 • Підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського підприємства шляхом доробки і зберігання продукції рослинництва
 • Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на вітчизняних та зовнішніх ринках
 • Підвищення конкурентоспроможності банку на українському ринку
 • Підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової нестабільності
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі України на зовнішніх ринках
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобальної економічної кризи
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства на міжнародних ринках
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі бенчмаркінгу
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства та продукції шляхом застосування та впровадження інноваційних інформаційних технологій
 • Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом впровадження маркетингового управління
 • Підвищення конкурентоспроможності українських банків на ринку депозитного обслуговування
 • Підвищення конкурентоспроможності українських компаній в контексті глобалізації
 • Підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств шляхом фандрайзингу
 • Підвищення трудового потенціалу працівників як інструмент забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств
 • Підготовка підприємства до конкуренції в умовах глобалізації та членства України у СОТ на прикладі середньострокових цілей ПП «Кременчукгумотехніка»
 • Підтримка конкурентоспроможності ПМП ВФ “Панда” за допомогою впровадження інновацій
 • Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства
 • Піраміда ієрархій конкурентних стратегій регіону
 • Реалізація відносин ЗЕД підприємств як засіб підвищення конкурентоспроможності
 • Реалізація відтворювально-оптимізаційної парадигми забезпечення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних перевезень
 • Регулювання розвитку конкуренції промислового підприємства
 • Регіональна концепція підвищення конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу Житомирщини
 • Резерви та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Рекамендації з підвищення конкурентоспроможності регіонів
 • Реклама як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Рекламна активність підприємства як напрям підвищення його конкурентоспроможності в сучасних умовах
 • Розвиток брендингу телекомунікаційних послуг в Україні як складова довгострокових конкурентних переваг
 • Розвиток брендингу телекомунікаційних послуг в Україні як складова довгострокових конкурентних переваг
 • Розвиток бренду як засіб підвищення конкурентоспроможності на вітчизняних підприємствах
 • Розвиток зовнішньоекономічних відносин як умова нарощування конкурентних переваг підприємств
 • Розвиток зовнішньої торгівлі послугами України та країн ЄС як важливий індикатор рівня конкурентоспроможності національної економіки
 • Розвиток зовнішньої торгівлі послугами України та країн ЄС як важливий індикатор рівня конкурентоспроможності національної економіки
 • Розвиток конкурентних відносин у теплоенергетиці ЖКГ України
 • Розвиток конкурентних переваг сільськогосподаських підприємств
 • Розвиток конкуренції в умовах глобалізації
 • Розвиток малого бізнесу як основа підвищення конкурентоспроможності України
 • Розвиток персоналу як головний фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Розвиток персоналу як умова підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Розвиток персоналу як фактор конкурентоспроможності працівників та організації
 • Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Розвиток персоналу як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства
 • Розвиток персоналу як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Розвиток підприємництва як чинник забезпечення конкурентоспроможності економіки України
 • Розвиток ринкового господарства країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції
 • Розвиток ринку кондитерських виробів в Україні: конкурентні аспекти
 • Розробка конкурентної стратегії підприємства та її характеристика
 • Розробка нових видів продукції – шлях до зміцнення конкурентних позицій підприємства
 • Розробка операційної стратегії діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Розробка операційної стратегії діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Розробка операційної стратегії діяльності як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції
 • Роль логістики у підвищенні конкурентоспроможності підприємства
 • Роль держави у становленні конкурентного порядку в економіці
 • Роль держави у створенні конкурентного середовища на ринку вантажних перевезень
 • Роль зовнішньоекономічної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Роль зовнішньоекономічної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності підприємства
 • Роль логістичного аутсорсингу у підвищенні конкурентоспроможності підприємства
 • Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності рекреаційних послуг
 • Роль науково-технічного розвитку в підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств
 • Роль об’єктів інтелектуальної власності у конкурентоздатності виробництва
 • Роль партнерства у формуванні конкурентних переваг компаній у сфері інфокомунікацій
 • Роль персоналу у підвищенні конкурентоспроможеності підприємства
 • Роль стандартизації у підвищенні якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції
 • Роль товарної та маркетингової політики у підвищенні конкурентоспроможності підприємства
 • Роль інновацій в підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
 • Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
 • Роль інноваційних перетворень в економічному розвитку України у контексті міжнародної конкуренції
 • Роль інноваційних перетворень в економічному розвитку України у контексті міжнародної конкуренції
 • Роль інноваційної політики в формуванні конкурентоспроможності регіону
 • Роль інтелектуальної власності у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної промисловості
 • Світова конкуренція і глобалізація організації бізнесу
 • Світовий досвід у політиці формування конкурентоспроможного кадрового потенціалу
 • Світовий досвід формування індексу оцінки конкурентоспроможності регіонів
 • Світові концепції управління трудовими ресурсами як складовими чинниками конкурентоспроможності підприємства
 • Система заготівель і зберігання зерна в Україні як чинник формування конкурентоздатності
 • Система менеджменту якості як інструмент забезпечення конкурентних переваг підприємства
 • Система методів оцінки конкурентоспроможності торговельних підприємств на сучасному етапі розвитку ринкових відносин
 • Система показників оцінки конкурентоспроможності продукції, які характеризують ефективність ринку збуту товарів-виробів фірми-продуцента, що грунтуються на інформації управлінського обліку
 • Система управління – як напрямок підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
 • Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Складові конкурентоспроможності внз та визначення методів її оцінки
 • Соціальний чинник конкурентоспроможності Західноєвропейських країн
 • Специфічні особливості сучасної банківської конкуренції
 • Способи підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Способи підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства
 • Стадії конкурентоспроможності українських підприємств
 • Стан та перспективи підвищення конкурентоспроможності національної економіки
 • Стан та перспективи розвитку конкуренції
 • Становлення, формування та сучасний стан законодавства України про захист економічної конкуренції
 • Створення конкурентного ринку праці України в умовах інтеграції у світові економічну систему
 • Стратегічне управління комерційною діяльністю підприємства: оцінка конкурентоспроможності
 • Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств
 • Стратегічне управління продуктивністю праці як один із основних чинників створення конкурентних переваг підприємства
 • Стратегічний аналіз витрат як передумова підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
 • Стратегічні напрями в підвищенні конкурентоспроможності залізниць по вантажних перевезеннях
 • Стратегічні пріоритети конкурентних переваг пивоварної промисловості в умовах зовнішньоекономічної діяльності
 • Стратегія діяльності підприємства як елемент конкурентоспроможності підприємства
 • Стратегія управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства
 • Стратегії організації в умовах конкуренції
 • Стратегії управління трудовими ресурсами на промисловому підприємстві як чинник його конкурентоспроможності
 • Страховий бізнес: оцінка конкурентоздатності послуг
 • Структура банківської конкуренції
 • Структура власності і необхідність конкуренції між банками
 • Сутність конкурентоспроможності підприємства, фактори впливу на неї та шляхи її підвищення
 • Сутність конкуренції та монополії
 • Сутність оцінки потенціалу конкурентів
 • Сутність поняття конкурентоспроможності регіону
 • Сутність та значення стратегії розвитку підприємства в конкурентному середовищі
 • Сутність та значення стратегії розвитку підприємства в конкурентному середовищі.
 • Сутність та роль конкурентної боротьби
 • Сутність та умови забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
 • Сутність та умови забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
 • Сутність управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах зед
 • Суть та значення забезпечення конкурентоспроможності для підприємств на зовнішньому ринку в сучасних умовах
 • Суть та особливості банківської інвестиційної конкуренції
 • Сучасна оцінки конкурентоспроможності підприємства
 • Сучасне трактування поняття «конкуренція»
 • Сучасний стан конкурентоспроможності вугільної продукції в Україні
 • Сучасний стан конкурентоспроможності підприємств та шляхи її підвищення
 • Сучасний стан конкуренції в галузі телекомунікацій в Україні
 • Сучасний стан ринку та конкуренції в Україні
 • Сучасний стан та конкурентоспроможність податкової системи України
 • Сучасний стан та перспективи розвитку конкурентоспроможності української економіки
 • Сучасний стан та проблеми захисту економічної конкуренції в Україні
 • Сучасні аспекти конкурентоспроможності українських товарів
 • Сучасні проблеми та методи оцінки конкурентоспроможності підприємств олійножирової промисловості
 • Сучасні проблеми та перспективи конкурентоспроможності України на мікро- та макрорівнях
 • Сучасні проблеми управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Сучасні фактори конкурентноздатності підприємств легкої промисловості
 • Теоретико-Прикладні аспекти впливу кластерів на конкурентоспроможність національної економіки
 • Теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності підприємств
 • Теоретичне дослідження поняття «конкурентоспроможність продукції»: визначення факторів, критеріїв, показників, шляхів і методів підвищення конкурентоспроможності продукції.
 • Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції
 • Теоретичні аспекти відносин конкуренції в сучасному суспільстві
 • Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств
 • Теоретичні аспекти маркетингового потенціалу як фактору забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Теоретичні аспекти методів оцінки конкурентоспроможності підприємств
 • Теоретичні аспекти оцінки ефективності регіонального розвитку АПК в сучасних конкурентних умовах господарювання
 • Теоретичні аспекти оцінки конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
 • Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства
 • Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможності продукції підприємства
 • Теоретичні аспекти інтегральної оцінки конкурентоспроможності підприємства
 • Теоретичні засади визначення конкурентноспроможністі товару підприємства
 • Теоретичні основи визначення конкурентоздатності продукції
 • Теоретичні основи конкурентоспроможності країни
 • Теоретичні основи конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки
 • Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Теоретичні основи фінансового забезпечення конкурентоспроможності регіонів та галузей національної економіки
 • Теоретичні підходи до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства
 • Теоретичні підходи до формування конкурентної стратегії підприємства
 • Територіальна структура зовнішньоторговельного обороту підприємств Сумської області, адаптованих до конкуренції
 • Технологія та умови впровадження бенчмаркінгу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств
 • Технічна забезпеченість як чинник підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Трактування визначення «конкурентоспроможності підприємства» в умовах ринку
 • Трактування визначення «конкурентоспроможності підприємства» в умовах ринку
 • Транзитний компонент нарощення міжнародної конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації
 • Трудовий менталітет як чинник конкурентоспроможності робочої сили
 • Трудовий потенціал як основна складова конкурентноспроможності підприємства
 • Трудові ресурси як одна з конкурентних переваг підприємства
 • Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства
 • Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства
 • Трудові ресурси як чинник конкурентоспроможності аграрних підприємств
 • Удосконалення визначення рівня конкурентоспроможності послуг звязку
 • Удосконалення організаційної структури підприємств в умовах розвитку конкурентного середовища
 • Узагальнення теоретичних підходів до визначення поняття «конкурентоспроможність продукції»
 • Умови забезпечення інноваційної та конкурентної спроможності економіки України
 • Умови конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та їх недоліки
 • Умови конкуренції банківських послуг на українському ринку
 • Умови та чинники формування конкурентоспроможності регіонів країни
 • Управління витратами на якість продукції як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку
 • Управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку
 • Управління капіталізацією вартості підприємства як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства
 • Управління конкурентоспроможністю на вітчизняних підприємствах
 • Управління конкурентоспроможністю на підприємстві
 • Управління конкурентоспроможністю на торговельному підприємстві
 • Управління конкурентоспроможністю персоналу закладів ресторанного господарства
 • Управління конкурентоспроможністю продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств з позиції процесного підходу
 • Управління конкурентоспроможністю підприємств на зовнішньому ринку
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах глобалізації
 • Управління конкурентоспроможністю та якістю продукції
 • Управління конкурентоспроможністю та якістю продукції
 • Управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства
 • Управління конкурентоспроможністю трудового потенціалу підприємства
 • Управління конкурентоспроможністю українських підприємств при виході на зовнішні ринки
 • Управління ланцюгами поставок як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємств
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
 • Управління резервами підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства
 • Управління ресурсними потоками як джерело підвищення конкурентних переваг підприємств
 • Управління системою освіти як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки
 • Управління формуванням конкурентного потенціалу підприємств
 • Управління формуванням конкурентного потенціалу підприємств
 • Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства
 • Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції підприємства як передумова ефективного розвитку
 • Управління якістю у процесі забезпечення конкурентоспроможності товару
 • Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції на підприємствах України
 • Фактори забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України в контексті підвищення якості життя населення
 • Фактори конкурентноспроможності підприємств
 • Фактори конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці України
 • Фактори конкурентоспроможності ТНК в умовах глобалізації світової економіки
 • Фактори конкурентоспроможності в АПК
 • Фактори низької туристичної конкурентоспроможності України
 • Фактори підвищення конкурентноспроможності регіону в умовах глобалізації
 • Факторинг як засіб ефективного функціонування в конкурентному середовищі
 • Форми економічної конкуренції: цінова та нецінова, сумлінна та несумлінна
 • Формування та розвиток конкурентноспроможного вовно переробного комплексу України.
 • Формування геопросторових моделей інноваційної конкурентоспроможності країн в сучасному світовому просторі
 • Формування ефективного трудового потенціалу як важливий елемент конкурентоспроможності економіки країни
 • Формування ефективного трудового потенціалу як важливий елемент конкурентоспроможності економіки країни
 • Формування конкурентних переваг внаслідок диверсифікації діяльності підприємства
 • Формування конкурентних переваг вітчизняних підприємств вагонобудування
 • Формування конкурентних переваг сільськогосподарськими підприємствами
 • Формування конкурентних переваг у галузі туризму на регіональному рівні
 • Формування конкурентного середовища на ринку праці
 • Формування конкурентної політики вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання
 • Формування конкурентної політики підприємства автомобілебудування при виході на зовнішні ринки
 • Формування конкурентної стратегії діяльності підприємства
 • Формування конкурентної стратегії підприємства
 • Формування конкурентної стратегії підприємства
 • Формування конкурентної стратегії торговельного підприємства
 • Формування конкурентоспроможного колективу – запорука успіху компанії на ринку
 • Формування конкурентоспроможності аграрних підприємств в сучасних умовах інституційних змін
 • Формування конкурентостійкості торгівельних підприємств
 • Формування людського та інтелектуального капіталу – сучасні фактори конкурентноздатності підприємств
 • Формування матеріально-технічної бази, як основа конкурентоздатного виробництва
 • Формування механізму управління персоналом як фактор конкурентоспроможності підприємств
 • Формування механізму управління персоналом як фактор конкурентоспроможності підприємств
 • Формування моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства за допомогою засобів нечіткої логіки
 • Формування моделі розвитку центру перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою підвищення його конкурентоспроможності у наданні освітніх послуг
 • Формування системи забезпечення конкурентоспроможності малих транспортних підприємств в морській галузі
 • Формування системи забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Формування стратегії конкурентоспроможності підприємства
 • Формування стратегії конкурентоспроможності туристичного підприємства
 • Формування стратегії конкуренції на міжнародних ринках
 • Формування стратегії підприємства в умовах конкуренції
 • Формування стратегії розвитку і конкурентоздатності підприємства
 • Формування стратегії як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Формування стратегії як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • Формування та зміцнення конкурентних переваг підприємства
 • Формування та сучасний стан законодавства України про захист економічної конкуренції
 • Формування трудового потенціалу як важливий елемент конкурентоспроможності людських ресурсів
 • Функції і задачі операційної системи підприємства в умовах конкурентного середовища
 • Фінансова логістика як інструмент підвищення конкурентоспроможності бізнесу автоперевізників
 • Фінансові заходи підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств на світових ринках
 • Ціна як визначальний фактор конкурентноспроможності машинобудівного підприємства
 • Ціна як основний показник конкурентоспроможності машинобудівного підприємства
 • Цінова політика як один з факторів конкурентоспроможності підприємства
 • Чинники впливовості конкурентоспроможності національної економіки
 • Чинники внутрішнього середовища підприємства роздрібної торгівлі як можливість для підвищення конкурентоспроможності
 • Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки
 • Чинники забезпечення ефективної конкуренції в економічній системі України
 • Чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємства
 • Чинники розвитку конкурентоспроможності національної економіки
 • Чинники формування конкурентоспроможності малих підприємств
 • Чинники і напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств
 • Шляхи забезпечення рівня конкурентноспроможності якісного обслуговування споживачів на підприємствах готельного господарства
 • Шляхи здійснення керованого процесу підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської техніки
 • Шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної галузі
 • Шляхи підвищення конкурентоспроможності економічної системи України
 • Шляхи підвищення конкурентоспроможності експортної продукції
 • Шляхи підвищення конкурентоспроможності машинобудівної галузі України
 • Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК України
 • Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання
 • Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства у сучасних умовах
 • Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару ТОВ “Буд-імперіал” на ринку
 • Шляхи підвищення конкурентоспроможності торгового підприємства
 • Шляхи підвищення конкуренції в хлібопекарській галузі
 • Шляхи та напрями формування конкурентоспроможності садівницької продукції
 • Щодо економічного змісту конкурентоздатності продукції
 • Щодо наявності інформації управлінського обліку про конкурентів
 • Щодо питання недобросовісної конкуренції шляхом введення в оману споживачів в сфері пакування продукції
 • Щодо уточнення визначення поняття «конкурентоспроможність підприємства»
 • Якісні характеристики підвищення конкурентоспроможності національної економіки
 • Якість життя чк чинник конкурентоспроможності економіки
 • Якість зерна як необхідна складова конкурентоспроможності підприємства
 • Якість продукції та концепції управління нею як фактор підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
 • Якість продукції як один із найважливіших чинників забезпечення конкурентоспроможності продукції
 • Якість продукції як передумова підвищення конкурентноспроможності підприємства
 • Якість продукції, як необхідна складова конкурентоспроможності підприємства
 • Якість та конкурентоспроможність продукції та послуг: шляхи підвищення
 • Якість як основний фактор конкурентоспроможності підприємства
 • Якість і конкурентоспроможність продукції підприємства
 • “TQM” і “LEAN PRODUCTION” – найкращий засіб забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.