головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Регіони

 • SWOТ-аналіз як метод оцінки конкурентоспроможності регіону
 • АТЕС – як приклад регіональної економічної інтеграції
 • Активізація інвестиційної діяльності в Україні у аспекті узгодження її регіональної політики із домінуючими глобалізаційними процесами та євроінтеграційними прагненнями держави
 • Актуальні питання фінансового забезпечення регіонального розвитку
 • Актуалізація розвитку міжнародних звязків регіонів в умовах глобалізації
 • Альтернативні джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств на регіональному рівні
 • Аналіз ринку будівництва: національні та регіональні особливості
 • Аналіз виконання Регіональної програми розвитку малого підприємництва в Чернівецькій області
 • Аналіз впровадження цільових програм на регіональному рівні
 • Аналіз мотивації за результатами діяльності в регіоні
 • Аналіз обсягів капітальних інвестицій в регіональній інвестиційній діяльності
 • Аналіз перспективності регіонального ринку питної води hod (на прикладі Дніпропетровської області)
 • Аналіз реального інвестування регіону (на прикладі черкаської області)
 • Аналіз інвестиційної привабливості Донецького регіону у стані сучасної інфляції
 • Антикризове управління підприємствами регіону
 • Асиметричність розвитку фінансово-кредитної системи України у регіональному розрізі
 • Асиметрія у залученні прямих іноземних інвестицій в економіку українських регіонів
 • Аспекти регіональної структурної політики ЄС
 • Аутопойезис регіону як соціально-економічної системи в умовах світової фінансово-економічної кризи
 • Важливість регіонального консенсусу для розвитку економіки
 • Важливість інноваційного підходу до питання інформатизації регіонів України
 • Валютні системи: світова, міжнародна (регіональна) та національна
 • Вдосконалення механізму регулювання фінансової самодостатності регіонів
 • Вдосконалення управління регіональною політикою соціального розвитку населення в умовах стратегічного курсу на досягнення європейських стандартів життя
 • Видатки місцевих бюджетів: їх сутність і роль у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону
 • Визначення груп підприємств машинобудування Харківського регіону за станом кризи на підприємстві, за допомогою використання моделей банкрутства
 • Визначення кластерної моделі регіонального розвитку: методологічні підходи
 • Визначення концепції сутність конкурентоспроможності регіонів
 • Визначення пріоритетів державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем
 • Визначення факторів розвитку наукового потенціалу регіону (на прикладі донецької області)
 • Визначення якості інвестицій як основи формування змісту стратегії інвестування та її еколого-економічне обґрунтування для аграрного сектору регіону
 • Використання переваг прикордонного розташування регіонів
 • Використання природно-ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектору регіону
 • Виокремлення кластерів і визначення їх меж в економіці регіону
 • Вища освіта як чинник економічного розвитку регіону
 • Вплив бюджетної підтримки на фінансові потоки державних аграрних підприємств регіону
 • Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів України
 • Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток регіонів України
 • Вплив регіональних чинників на статистику формування, використання та розвитку людського капіталу
 • Вплив соціально-демографічних індикаторів на забезпечення продовольчої складової економічної безпеки регіону
 • Вплив євроінтеграційних процесів на розвиток підприємництва в прикордонному регіоні
 • Відбір показників, що характеризують соціально-економічний розвиток регіонів в умовах кризи
 • Відмивання грошей: транснаціональний характер і регіональні особливості
 • Відтворення трудового потенціалу регіону: медико-біологічний аспект
 • Глобалізаційні чинники регіонального розвитку
 • Господарська діяльність у регіоні: вплив системи оподаткування
 • Девальвація цінностей як потужний гальмуючий фактор прогресивних трансформацій регіональних освітніх систем
 • Державна інноваційна політика як основа формування економічної безпеки промислового підприємства на регіональному рівні
 • Державне регулювання аграрної сфери регіону в контексті формування його продовольчої безпеки
 • Державне регулювання конкурентних відносин регіонів держави
 • Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
 • Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
 • Державне регулювання інвестиційних процесів регіону
 • Державне стимулювання розвитку сільських територій як передумова забезпечення продовольчої безпеки держави та її регіонів
 • Державне управління інвестиційною діяльністю України на регіональному рівні
 • Деякі ринкові перетворення в хлібопекарській промисловості одеського регіону
 • Джерела формування бюджетного потенціалу регіону
 • Диспропорційний характер регіонального розвитку
 • До питання розвитку молокотоварного ринку в регіоні
 • Дослідження кон’юнктурних змін регіональних ринків чорних металів
 • Дослідження регіональних диспропорцій соціально-економічного розвитку в Україні
 • Дослідження стану та особливостей кредитного забезпечення регіонального розвитку
 • Дослідження стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі України та донецького регіону
 • Дослідження формування кількісної складової трудоресурсного потенціалу в регіоні
 • Дослідження шляхів активізації бюджетної політики для забезпечення ефективного розвитку регіонів
 • Дослідження інвестиційних проектів підприємств Вінницького регіону
 • Доходи місцевих бюджетів як основа соціально-економічного розвитку регіону
 • Діагностика регіональних асиметрій сталого розвитку України
 • Європейський досвід реалізації регіональної бюджетної політики та можливості його використання в Україні
 • Єврорегіон «Нижній Дунай» як форма транскордонного співробітництва України
 • Єврорегіон “Верхній Прут” на шляху до ЄС
 • Єврорегіон “Чорне море” як прояв транскордонного співробітництва України і ЄС
 • Єврорегіони в процесі економічної глобалізації
 • Еволюція понять «регіон»
 • Еколого-Економічні проблеми збереження та раціонального використання водних ресурсів карпатського регіону
 • Економічна безпека регіону
 • Економічна безпека регіону: глобалізаційний вимір
 • Економічна безпека регіону: засади формування
 • Економічна сутність поняття «проблемний регіон»
 • Економічні аспекти формування інвестиційного простору регіону
 • Економічні особливості споживання енергії ресурсів в сільськогосподарському виробництві регіонів України
 • Експлікація поняття „регіон” в умовах глобалізації
 • Ендогенний потенціал регіону: сутність та структурна будова
 • Ефективна політика розвитку галузей АПК АР Крим як додатковий фактор економічного зростання регіону
 • Ефективне управління регіональним житлово-комунальним комплексом
 • Життєвий рівень населення України та шляхи його підвищення. Регіональний аспект.
 • Забезпечення синергетичного ефекту в процесі розвитку суспільства, регіонів і організаційних формувань
 • Забезпечення стратегічного інноваційного розвитку: взаємодія виробництва, освіти та регіональних органів влади
 • Забезпечення інвестиційної активності прикордонних регіонів України
 • Забезпеченість господарств Херсонського регіону сільськогосподарською технікою
 • Закономірності оплати праці на сучасному ІТ-ринку України: регіональний аспект
 • Залучення інвестицій в економіку регіону
 • Зарубіжний досвід підвищення ефективності регіонального управіління шляхом кластерної діяльності
 • Зарубіжний досвід підвищення ефективності регіонального управіління шляхом кластерної діяльності
 • Застосування бенчмаркінгових технологій в процесі організації глобальної логістичної системи в рамках транскордонного регіону
 • Застосування кластерної моделі розвитку регіональних агропромислових комплексів
 • Збалансованість інноваційного розвитку й соціальної стійкості регіональної економічної системи
 • Збільшення зв’язності суспільства на рівні регіонів
 • Значимість оцінки соціальної напруженості в контексті постановки задачі управління безпекою розвитку регіону
 • Зростання доходів місцевих бюджетів – шлях до економічної самостійності регіонів
 • Івентивний туризм як актуальна сфера економічної активності в регіоні та його класифікація
 • Інвестиційна діяльність в забезпеченні конкурентоспроможності донецького регіону
 • Інвестиційна діяльність та основні напрями інвестиційної політики в регіоні (на прикладі Чернівецької області)
 • Інвестиційна політика регіонів: її сутність і роль в сучасних умовах господарювання
 • Інвестиційна привабливість Вінницького регіону
 • Інвестиційна привабливість та шляхи вдосконалення інвестиційного потенціалу регіонів України
 • Інвестиційна та інноваційна привабливість українських регіонів
 • Інвестиційний клімат агропромислового комплексу Карпатського регіону
 • Інвестиційний клімат туристичного регіону
 • Інвестиційний інструмент реалізації стратегії розвитку регіональних туристичних дестинацій
 • Інвестиційні апріорії розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах депресивного регіону
 • Інноваційна діяльність в регіонах України: проблеми та напрямки її поліпшення
 • Інноваційна компонента в розвитку регіонального соціально-економічного розвитку
 • Інноваційна політика в формуванні конкурентоспроможності регіону
 • Інноваційна політика у рамках регіональних партнерських відносин бізнесу і влади
 • Інноваційна складова регіонального економічного розвитку
 • Інноваційний потенціал регіону: суть, функції та структура
 • Інноваційний потенціал створення регіональних і міжрегіональних кластерів в Україні
 • Інноваційний розвиток України на регіональному рівні
 • Інноваційний розвиток системи охорони здоров’я у складі регіонального соціального комплексу
 • Інноваційний шлях розвитку регіону: кадрова політика і потенціал
 • Інноваційних процесів у забезпеченні конкурентоспроможності регіону
 • Інноваційні аспекти системи економічного розвитку регіону
 • Інноваційні процеси в промисловості регіонів
 • Інноваційні чинники впливу на конкурентоспроможність продукції регіонів
 • Інновації як фактор регіонального розвитку
 • Іноземні інвестиції у соціально-економічного розвитку регіонів України
 • Інституційне забезпечення державної регіональної політики
 • Інституційні та інвестиційні умови забезпечення стратегічного інноваційного розвитку підприємств регіону
 • Інструменти енергоефективності економічного регіону
 • Інтегральна оцінка конкурентоспроможності регіонів України
 • Інтеграційні процеси як рушійні сили економічного розвитку регіонів
 • Інтеграційні процеси як рушійні сили економічного розвитку регіонів
 • Інтелектуальний потенціал і відродження промислового виробництва регіону
 • Кадровий потенціал туристичної галузі України та напрями його удосконалення у регіонах
 • Капіталізація як критерій досягнення ефективності управління кредитним потенціалом регіону
 • Класифікація факторів формування якості життя населення регіону
 • Класифікація фінансових потоків аграрних підприємств АПК регіону
 • Кластери як форма організації функціональних регіональних господарських мереж
 • Кластерий підхід як засіб підвищення ефективності державної регіональної політики в аграрному регіоні
 • Кластерна політика як ефективний інструмент регіонального розвитку
 • Кластерний підхід – шлях до забезпечення конкурентоспроможності регіону
 • Ключові аспекти розробки та впровадження регіонального центру інноваційно-технічного регулювання
 • Комплексна оцінка залучення міжнародних інвестицій у Вінницькій області та процес зростання економіки регіону
 • Конкретизація і вимірювання стратегічних цілей розвитку регіону
 • Конкурентоспроможність сільського господарства черкаського регіону в контексті забезпечення продовольчої безпеки
 • Концепція розвитку як інструмент стратегічного управління регіоном
 • Концепція управління житлово-комунальним комплексом регіону
 • Країни чорноморського регіону: економічний стан після розпаду радянського союзу
 • Кредитне забезпечення регіонального розвитку: напрями модернізації
 • Критерії оцінки соціально-економічного розвитку регіону
 • Людський розвиток в Україні: соціальне вирівнювання регіонів
 • Майбутні напрями регіональної політики ЄС
 • Маркетинговий підхід до оцінки інвестиційної привабливості регіону
 • Математична модель управління інвестиційними процесами на рівні регіону
 • Методи оцінювання інвестиційної привабливості регіону
 • Методика оцінювання регіонального аграрного сектору на основі інтегральних показників
 • Методика проведення діагностики соціально-економічного розвитку на регіональному рівні
 • Методика прогнозування продовольчого попиту на регіональному рівні
 • Методичне забезпечення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України
 • Методичне забезпечення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України
 • Методичне забезпечення стратегічного планування в регіонах України
 • Методичний підхід до розробки антикризової стратегії груп підприємств машинобудування Харківського регіону
 • Методичний інструментарій управління стійким соціально-економічним розвитком регіонів
 • Методичні підходи до аналізу та оцінки механізму забезпечення міжрегіонального співробітництва
 • Методичні підходи до формування регіональних програм державної підтримки малого підприємництва
 • Методологічне забезпечення визначення стану просторової асиметрії розміщення продуктивних сил регіону
 • Методологічні аспекти дослідження доходів і видатків сільського населення регіону
 • Методологічні підходи щодо особливостей реформування і розвитку житлово-комунального господарства регіону
 • Методологія аналізу інноваційного потенціалу регіону
 • Методологія визначення ступеню впливу малого бізнесу на формування іміджу бренду міста, як напрям регулювання регіонального розвитку
 • Методологія дослідження кон’юнктури регіонального ринку продовольчих товарів
 • Метрополізація як об’єкт досліджень регіональної економіки
 • Метрополійні функції регіональних центрів: сутність, методи оцінювання та перспективи розвитку
 • Механізм державного регулювання залучення інвестицій в регіон
 • Механізм державного регулювання збалансованого розвитку регіонів
 • Механізм реалізації регіональної економічної політики України
 • Механізми активізації державної регіональної політики в Україні
 • Механізми активізації державної регіональної політики в Україні
 • Митна логістика: компонентно-регіональна структура
 • Модель інформаційно-аналітичного супроводу діяльності регіональних органів державного управління
 • Моделювання регіонального кластерного розвитку сільського господарства
 • Моделі аналізу соціальної напруженості та протестного потенціалу в територіальних системах регіону
 • Модернізація регіональної політики в ЄС та нові «можливості» для України
 • Можливості використання інформаційних технологій в організаційній та управлінській роботі об’єктів соціально-інфраструктурних центрів регіону
 • Можливості та перспективи розвитку єврорегіону «Верхній Прут»
 • Моніторинг проблем використання водних ресурсів у контексті вирішення економіко-екологічних проблем розвитку підприємництва: регіональний аспект
 • Міжбюджетні відносини в Україні і регіональний розвиток: проблеми та перспективи
 • Міжбюджетні відносини в Україні і регіональний розвиток: проблеми та перспективи
 • Міжбюджетні відносини як фактор економічного розвитку регіонів України
 • Міжнародне транскордонне співробітництво України: на прикладі «Єврорегіону «Буг»
 • Місто як складова територіально-господарської системи регіону
 • Місце та роль бюджетного потенціалу у соціально-економічному розвитку регіону
 • Місцеве самоврядування в регіоні: розвиток економіко-організаційних основ
 • Місцеві запозичення як основа позикоспроможності регіону
 • Місцеві податки як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону
 • Найважливіші конкурентні позиції сільського господарства у взаємодії регіонів України
 • Напрями формування бюджетного потенціалу регіону
 • Напрями формування бюджетного потенціалу регіону
 • Напрями формування моделі управління соціальним розвитком на регіональному рівні
 • Напрямки вдосконалення регіональної політики держави
 • Напрямки гармонізації відносин єврорегіонів України з міжнародними і європейськими транспортними організаціями
 • Напрямки підвищення рівня фінансової самодостатності регіонів України
 • Напрямки реформування регіональної політики Харківської області на основі swot-аналізу
 • Науковий аналіз розвитку соціальної сфери на регіональному рівні
 • Науково-технічний потенціал регіону: сутність і структура
 • Національна модель формування регіональної соціальної економіки та політики
 • Необхідність державного регулювання розвитку регіону
 • Необхідність міжбюджетних трансфертів для розвитку регіонів України
 • Необхідність оцінки економічного потенціалу регіону для створення та розвитку неіндустріальних кластерних об’єднань
 • Необхідність оцінки економічного потенціалу Запорізького регіону
 • Необхідність розробки стратегій розвитку регіонів в сучасних умовах
 • Необхідність створення центру трансферу технологій у Полтавському регіоні
 • Необхідність формування стратегії регіонального розвитку
 • Нерівномірність фінансового розвитку регіонів та шляхи подолання дисбалансів
 • Нерівність регіонів, місце перерозподільних і стабілізаційних інструментів в бюджетній системі держави
 • Обґрунтування доцільності застосування кластерного аналізу з метою кластеризації регіонів в аспекті соціальних умов функціонування особистих господарств
 • Обґрунтування стратегічних пріоритетних напрямів розвитку дисциплінарних відносин в регіоні
 • Огляд методів оцінки інвестиційної привабливості та інвестиційного клімату регіонів
 • Окремі аспекти розробки стратегії підвищення якості життя населення регіону
 • Оптимізація каналів реалізації плодово-ягідної продукції в регіоні
 • Організаційно-економічний механізм природокористування в регіоні.
 • Основи стратегії сталого розвитку старопромислових регіонів
 • Основні аспекти державної та регіональної підтримки малого підприємництва
 • Основні аспекти регіонального фінансового планування
 • Основні аспекти статистичного забезпечення аналізу інвестиційної привабливості на регіональному рівні
 • Основні завдання та стратегічні цілі регіональних цільових програм
 • Основні напрями розвитку кредитно-фінансової інфраструктури аграрного ринку Південного регіону
 • Основні напрями розвитку кредитно-фінансової інфраструктури аграрного ринку Південного регіону
 • Основні напрямки розвитку регіону у вирішенні соціально-економічних завданнь
 • Основні напрямки у сфері управління інноваційним розвитком регіону
 • Основні напрямки щодо розв’язання соціально-економічних проблем підприємницької діяльності регіону
 • Основні положення механізму державного стимулювання стратегічного цілепокладання регіонів
 • Основні принципи регіональної економічної політики держави
 • Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі
 • Основні проблеми і перспективи розвитку регіонів України на сучасному етапі
 • Основні підходи до вивчення соціального розвитку промисловості регіонів
 • Основні складові оцінки інвестиційних процесів в регіоні
 • Основні структурні елементи стратегії розвитку зовнішньоекономічного комплексу регіону
 • Основні шляхи розвитку міжнародних регіональних інтеграційних утворень
 • Особливоcті якості життя населення в регіонах України
 • Особливості активізації промислово-інноваційної діяльності (на прикладі Карпатського регіону)
 • Особливості вдосконалення механізму управління фінансовими ресурсами регіону
 • Особливості відтворення соціально-економічного потенціалу регіону
 • Особливості державного менеджменту ЗЕД причорноморського регіону
 • Особливості залучення іноземних інвестицій в регіон
 • Особливості реалізації інвестиційних проектів в регіоні
 • Особливості регіонального розвитку України
 • Особливості регіонального розвитку людського капіталу
 • Особливості регіональної соціальної політики
 • Особливості становлення та функціонування регіонального ринку праці
 • Особливості створення та функціонування регіональних інвестиційних проектів
 • Особливості управління системою інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності регіонів України
 • Особливості формування конкурентних регіональних кластерів
 • Особливості формування регіональної економічної
 • Особливості функціонування ринку нерухомості на регіональному рівні
 • Особливості фінансового забезпечення інвестиційного розвитку карпатського регіону
 • Оцінка виробництва цукросировини і цукру в Полтавському регіоні
 • Оцінка загроз економічній безпеці регіону
 • Оцінка конкурентоспроможності регіону в контексті постановки задачі управління безпекою сталого розвитку
 • Оцінка рівня розвитку фінансового потенціалу регіону
 • Оцінка тенденцій та особливостей регіональних ринків праці
 • Оцінка інвестиційних процесів в регіонах України
 • Оцінка інвестиційного потенціалу регіонів України як фактор підвищення вартості підприємства
 • Оцінка інвестиційного потенціалу регіонів України як фактор підвищення вартості підприємства
 • Оцінка інвестиційної привабливості регіонів
 • Передумови становлення конкурентоспроможності регіонів України
 • Перехід від класичної децентралізації до регіонодецентралізації в Україні
 • Перспективи активізації регіонального ринку страхових послуг Львівщини
 • Перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку харквського регіону
 • Перспективи розвитку винних готелів в південному регіоні України
 • Перспективи розвитку транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України як дзеркала її регіональної політики
 • Перспективи розвитку інвестиційного процесу на регіональному рівні
 • Перспективи розвитку інфраструктури аграрного ринку Південного регіону
 • Перспективні напрями вдосконалення ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності в регіональних господарських системах України
 • Перспективні напрями розвитку підприємництва на сільських територіях Карпатського регіону
 • Побудова моделі хлібопекарського кластера у Харківському регіоні
 • Побудова структурної схеми елементів регіональної соціальної інфраструктури
 • Податкова конкуренція в умовах регіональної інтеграції
 • Податкова політика і соціально-економічний розвиток регіонів
 • Податкова реформа як ресурс фінансової незалежності регіонів
 • Податкова система Росії: реформування, місцеві та регіональні податки
 • Податкове стимулювання як інструмент фінансового забезпечення регіонів
 • Податковий потенціал регіонів як об’єкт моделювання.
 • Податкові важелі соціально-економічного розвитку регіону
 • Податок на нерухомість: теорія та шляхи запровадження на регіональному рівні
 • Показники регіонального людського розвитку як інструмент оцінки ефективності соціально-економічної політики
 • Послідовність розробки стратегії розвитку регіональних туристичних дестинацій
 • Послідовність розробки стратегії розвитку регіональних туристичних дестинацій
 • Потенціал Вінницького регіону для вкладення інвестицій іноземними суб’єктами
 • Представництво державного підприємства «Стратегія регіонального розвитку» у Донецькій області, Україна
 • Прикордонні регіони та вибір пріоритетів регіональної політики
 • Принцип розвитку старопромислових регіонів України в сучасних умовах
 • Принципи розробки про-підприємницької політики як пріоритету соціально-економічного розвитку регіону
 • Принципи сталого розвитку транскордонного регіону
 • Природно-ресурсний потенціал як фактор розвитку економіки регіону
 • Про засади організації ефективної регіональної системи підготовки кадрів
 • Про стан ринку праці Черкаського регіону
 • Проблема ефективного використання працересурсного потенціалу агропромислових регіонів
 • Проблема регіональної безпеки України на шляху до Північноатлантичного Альянсу
 • Проблеми використання прямих інвестицій у розвитку регіонів
 • Проблеми досліджень регіональних аграрних ринків
 • Проблеми достатності бюджетних коштів на регіональному рівні
 • Проблеми оцінки фінансового забезпечення регіону
 • Проблеми реалізації регіональної бюджетної політики та шляхи їх вирішення
 • Проблеми розвитку Карпатського єврорегіону та шляхи їх вирішення
 • Проблеми розвитку та інтеграції регіонально-господарських систем
 • Проблеми розробки регіональних міжгалузевих балансів з урахуванням екологічної складової
 • Проблеми та напрями удосконалення розвитку і розміщення соціальної інфраструктури регіонів України
 • Проблеми та перспективи комплексного розвитку економіки Карпатського регіону
 • Проблеми та перспективи розвитку невеликих міст північно-західного субрегіону (лисичансько-сєвєродонецької агломерації)
 • Проблеми і перспективи інвестиційного розвитку на регіональному рівні
 • Проблеми інноваційного розвитку регіонів та шляхи їх вирішення
 • Прогнозування виробництва продовольства в регіоні
 • Прогнозування пріоритетних напрямків та основних показників розвитку малих підприємств в регіоні
 • Прогнозування соціально-економічного розвитку регіону: теоретичні аспекти
 • Програми охорони довкілля, як інструмент реалізації регіональної екологічної політики
 • Продовольча безпека регіону: стан та тенденції розвитку
 • Промислова політика, як необхідна передумова розвитку регіонів України
 • Процес євроінтеграції і розвиток регіональних соціальних комплексів в Україні
 • Прямі іноземні інвестиції та їх роль по відношенню до формування валового регіонального продукту на прикладі житомирської області
 • Пріоритети формування фінансового потенціалу регіонів
 • Пріоритетні напрями державного регулювання інноваційно орієнтованого розвитку регіонів
 • Пріоритетні напрями розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонних регіонів
 • Підвищення ефективності використання продуктивних сил в регіонах України
 • Підвищення ефективності державного регулювання ринку соціально значимих послуг регіону в умовах стратегічного курсу на досягнення європейських стандартів життя
 • Підвищення ефективності державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні
 • Підвищення ефективності надання послуг регіональної системи охорони здоров
 • Підвищення ефективності управління вуглевидобувними підприємствами шляхом реалізації найважливіших інструментів господарювання – нагальна проблема вугільних регіонів Донбасу
 • Підвищення ефективності управління регіональною системою охорони здоров
 • Підвищення результативності реалізації регіональних програм розвитку соціальної інфраструктури і пошук оптимальних механізмів оцінки їх ефективності
 • Підходи до моніторингу соціально-економічного розвитку регіону
 • Піраміда ієрархій конкурентних стратегій регіону
 • Ради регіонів у механізмі удосконалення територіального устрою України
 • Реалізація організаційно-економічних механізмів стійкого розвитку регіону
 • Реалізація плодів та ягід у регіоні
 • Реалізація регіональної кадрової політики
 • Реалізація регіональної стратегії розвитку туристичної індустрії в полтавській області
 • Реалізація інвестиційних проектів регіонів: досвід ЄС
 • Регресійне моделювання при прогнозуванні ємності продовольчого ринку регіону
 • Регулювання міжбюджетних відносин у забезпеченні стійкого розвитку регіонів України
 • Регулювання регіонального розвитку
 • Регулювання розвитку соціально-значущих видів діяльності регіональної економіки
 • Регіон як об’єкт дослідження
 • Регіон як рівень соціально-економічного аналізу: світовий та вітчизняний досвід
 • Регіональна діагностика як передумова ефективної регіональної політики
 • Регіональна концепція підвищення конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу Житомирщини
 • Регіональна політика в умовах глобалізації
 • Регіональна політика сприяння розвитку підприємництва
 • Регіональна політика і транскордонне співробітництво
 • Регіональна політика інноваційного розвитку промисловості: іноземний досвід та вітчизняні реалії
 • Регіональна промислова політика: нові орієнтири
 • Регіональна соціальна політика: особливості формування та реалізації
 • Регіональна стратегія активізації іноземних інвестицій у розвиток інтелектуального виробництва
 • Регіональна структура та професійно-освітній рівень зайнятості сільського населення
 • Регіональна структура інвестування України
 • Регіональна структурна політика та її місце серед складових державної політики
 • Регіональна сфера послуг: сутність і тенденції функціонування
 • Регіональна туристична рента
 • Регіональна цільова програма – як інструмент управління соціально–економічним розвитком регіону
 • Регіональне портфельне інвестування
 • Регіональне програмування як дієвий механізм стимулювання розвитку регіонів
 • Регіональне управління процесами відтворення трудових ресурсів на підприємствах харчової промисловості
 • Регіональний індекс розвитку людського капіталу
 • Регіональний аспект дослідження проблем соціальної сфери
 • Регіональний аспект становлення українського державного управління
 • Регіональний плодоовочевий ринок Чернігівської області: сутність та специфіка формування і розвитку
 • Регіональний податковий потенціал
 • Регіональний потенціал соціальної політики України
 • Регіональний розвиток сільського господарства в сучасних ринкових умовах
 • Регіональний розвиток: роль соціального капіталу
 • Регіональні аспекти протидії фінансово-економічній кризі
 • Регіональні аспекти розвитку галузі туризму в Україні
 • Регіональні аспекти та шляхи удосконалення державного регулювання розвитку туристичної сфери в Україні
 • Регіональні аспекти управління розвитком галузі туризму
 • Регіональні аспекти інвестиційної привабливості України
 • Регіональні особливості етнополітичних процесів в Україні
 • Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки
 • Регіональні особливості розвитку невиробничої сфери економіки
 • Регіональні програми зайнятості
 • Регіональні програми розвитку інноваційної сфери економіки України
 • Регіональні пріоритети розвитку науково-технічного прогресу та інновацій
 • Регіональні тенденції та формування стратегії використання рекреаційного потенціалу Чернігівської області в контексті сталого розвитку
 • Регіональні чинники формування й використання людського капіталу
 • Регіоналізація як один із факторів впливу на економічний розвиток держави
 • Результативність роботи цукрових заводів в регіоні
 • Рекамендації з підвищення конкурентоспроможності регіонів
 • Реформування місцевих бюджетів для ефективного функціонування регіонів
 • Розвиток агропромислового комплексу Житомирської області та роль особистих селянських господарств у формуванні продовольчих ресурсів регіону
 • Розвиток бізнес-освіти в регіоні – основа сталого розвитку підприємств малого бізнесу
 • Розвиток державно-приватного партнерства та інновацій в охороні здоров’я регіону
 • Розвиток людських ресурсів регіонів України: проблеми та стратегічні завдання
 • Розвиток переробної промисловості агропромислового сектору Південного регіону
 • Розвиток підприємств малого бізнесу в Донецькому регіоні на сучасному етапі
 • Розвиток регіональних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності України
 • Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні
 • Розвиток регіональної інноваційної діяльності України
 • Розвиток соціального комплексу Харківського регіону в умовах інтеграційних процесів
 • Розвиток сільських територій: регіональні особливості, шляхи вирішення проблем
 • Розвиток цільових міжнародних проектів в регіоні
 • Розвиток інвестиційних процесів в регіоні
 • Розподіл повноважень між рівнями управління регіональних систем
 • Розрахунок податкового потенціалу регіону
 • Розрахунок інтегрального показника рівня розвитку ринку нерухомості в регіонах України
 • Розробка моделі ефективного управління трудовими ресурсами в сільських регіонах
 • Розробка стратегії сталого розвитку соціального комплексу регіону
 • Розробка стратегії управління використанням трудових ресурсів аграрної сфери регіону
 • Розробка і впровадження в регіонах України соціальних проектів територіальних громад
 • Роль України в системі міждержавних регіональних інтеграційних процесів
 • Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів
 • Роль бюджетів місцевого самоврядування в соціальному та економічному розвитку регіонів
 • Роль громади в соціально-економічному розвитку регіону на прикладі спільного проекту ЄС та програми розвитку ООН «місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
 • Роль екологічного оподаткування в контексті стимулювання сталого розвитку регіону
 • Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку промислового регіону
 • Роль кластерів у формуванні економіки регіону
 • Роль малого підприємництва в економіці держави та регіону
 • Роль місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку регіонів
 • Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів України
 • Роль рекламної та інформаційної та маркетингової діяльності у регіональному розвитку туризму
 • Роль фінансових ресурсів регіонів для розвитку економічної системи держави
 • Роль єврорегіонів в транскордонному співробітництві України
 • Роль інноваційної політики в формуванні конкурентоспроможності регіону
 • Рівень і якість життя населення регіонів та проблеми їх оцінки
 • Рівень і якість життя населення регіонів та проблеми їх оцінки
 • Світовий досвід розвитку бізнесу у прикордонному регіоні
 • Світовий досвід формування індексу оцінки конкурентоспроможності регіонів
 • Система економічної безпеки: регіональний аспект
 • Система критеріїв пріоритетності в соціально-економічному розвитку регіону
 • Системна природа інноваційної діяльності регіону
 • Соціальна безпека регіону – запорука зміцнення соціальної безпеки держави
 • Соціальна безпека регіону як чинник соціальної безпеки країни
 • Соціально-економічна сутність поняття «регіон»
 • Співробітництво в рамках єврорегіонів на заході України: особливості та перспективи
 • Стан аудиторської діяльності в західному регіоні України: проблеми та перспективи розвитку
 • Стан соціальної стійкості регіональної економічної системи як обґрунтування переходу економіки регіону на інноваційний шлях розвитку
 • Стан та перспективи використання біомаси у теплопостачанні регіонів України
 • Стан, проблеми та державна підтримка регіонального іноземного інвестування
 • Стан, проблеми та перспективи розвитку сільських територій Західного регіону України
 • Становлення мережевих структур як інструмент розвитку економіки регіону
 • Становлення регіональної виробничої інфраструктури в умовах світових тенденцій глобалізації
 • Статистичне вивчення і оптимізація автотранспортної діяльності підприємств, областей західного регіону України
 • Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України
 • Створення біосферних заповідників, природних заповідників, націоналиних природних парків та регіональних ландшафтних парків північного Причорномор’я України
 • Створення фінансової бази регіону як підгрунття подолання економічної кризи
 • Створення єврорегіону в Чернівецькій області
 • Стратегічний аналіз розвитку регіону
 • Стратегічний потенціал системи охорони здоров’я у складі соціального комплексу регіону
 • Стратегічні напрями трансформації регіональної еколого-соціально-економічної системи: концептуальні основи
 • Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємств регіону
 • Стратегічні підходи до розвитку торговельної сфери регіону
 • Стратегія «Економ таксі» на регіональному ринку таксомоторних послуг
 • Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону
 • Структура комерційних і державних банків в регіонах України
 • Структура і склад інноваційного науково-освітнього і виробничого комплексу регіону
 • Структура інноваційного потенціалу регіону: засади оптимізації
 • Структурна модель потенціалу простору регіональних агропродовольчих систем
 • Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм як джерело фінансової підтримки регіонального розвитку
 • Сутнісне визначення галузі туризму з позиції регіональної економіки
 • Сутнісні особливості визначення регіону в контексті управління його розвитком
 • Сутність державної регіональної політики України
 • Сутність державної регіональної політики в XXI сторіччі
 • Сутність механізму управління регіональним соціально-економічним розвитком
 • Сутність поняття «управління фінансовими ресурсами регіону»
 • Сутність поняття конкурентоспроможності регіону
 • Сутність соціально-економічного потенціалу регіону
 • Сутність та особливості фінансового забезпечення депресивних територій згідно ЗУ «Про стимулювання розвитку регіонів»
 • Сутність та цілі регіональної структурної політики
 • Сутність і причини виникнення просторової асиметрії розміщення трудових ресурсів регіонів України
 • Сутність інноваційно-відтворювального підходу до управління регіональним економічним розвитком
 • Сутність інфраструктури регіонального споживчого ринку
 • Суть місцевих бюджетів та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіону
 • Сучасний стан та напрями розвитку банківської системи Черкаського регіону
 • Сучасний стан та особливості діяльності банківських установ Харківського регіону
 • Сучасний стан і перспективи розвитку регіональних ринків овочів в Україні
 • Сучасний стан інвестиційних процесів в Україні та Харківському регіоні
 • Сучасний стан інноваційного розвитку регіонів
 • Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості регіону
 • Сучасні проблеми ефективності державного регулювання інвестиційних процесів у регіоні
 • Сучасні проблеми планування розвитку регіонів України
 • Сучасні підходи до формування категорії „інвестиційний потенціал регіону”
 • Сучасні стратегії регіонального розвитку економіки України
 • Сучасні тенденції та перспективи регіонального розвитку виробництва зернових колосових культур
 • Сучасні тенденції та регіональні особливості інноваційної діяльності в Херсонській області
 • Сучасні тенденції іноземного інвестування у сільське господарство регіону
 • Тенденції бюджетного стимулювання соціально-економічного регіонального розвитку
 • Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів
 • Тенденції розвитку регіональних інвестиційних проектів
 • Тенденції розвитку регіонального продовольчого ринку (на прикладі Полісся)
 • Тенденції розвитку соціально-культурної сфери регіонів України
 • Тенденції та проблеми малого бізнесу в регіоні
 • Теоретико-методологічні аспекти управління регіональною економікою
 • Теоретичний огляд зовнішніх зональних та внутрішніх зональних факторів середовища підприємства машинобудівної галузі Харківського регіону
 • Теоретичні аспекти визначення наукового потенціалу регіону
 • Теоретичні аспекти оцінки ефективності регіонального розвитку АПК в сучасних конкурентних умовах господарювання
 • Теоретичні аспекти розвитку регіонального агропромислового виробництва на продовольчому ринку
 • Теоретичні засади формування кредитного потенціалу регіону
 • Теоретичні основи фінансового забезпечення конкурентоспроможності регіонів та галузей національної економіки
 • Теоретичні передумови інформаційно-аналітичної регіоналістики інноваційного розвитку
 • Теоретичні проблеми дослідження сучасних проблем регіонального розвитку
 • Теоретичні підходи до визначення поняття інноваційного потенціалу регіону
 • Теоретичні та методичні аспекти удосконалення державного регулювання туризму в регіонах
 • Територіальна організація будівельної діяльності в регіоні
 • Територіальний маркетинг як передумова розвитку прикордонних регіонів в умовах світової глобалізації
 • Технопарк як центр регіональної інноваційної системи
 • Транскордонне співробітництво – механізм формування регіональної політики в Україні
 • Транскордонне співробітництво як механізм формування регіональної політики в Україні
 • Транснаціональні корпорації в структурі регіонального інвестиційного ринку
 • Трансформація сутності суспільного відтворення регіону в сучасних умовах
 • Трудовий потенціал регіону: зміст і значення в умовах транзитивної економіки
 • Туризм як головна форма рекреаційної діяльності в економіці регіону
 • Туристична активність на ринку лікувально-оздоровчих послуг одеського регіону
 • Туристична привабливість Карпатського регіону
 • Туристичний кластер у транскордоному регіоні
 • Удосконалення бюджетного механізму формування та використання фінансових ресурсів регіону
 • Удосконалення системи державного регулювання ресурсним потенціалом регіону
 • Удосконалення системи екоменеджменту в рамках регіонального управління
 • Удосконалення управління охороною здоров’я в складі соціального комплексу регіону
 • Удосконалення управління розвитком зайнятості селян з урахуванням регіональних особливостей
 • Удосконалення інформаційного забезпечення роботи зі зверненнями громадян: регіональний рівень
 • Удосконалення інфраструктури регіонального ринку зерна
 • Умови та чинники формування конкурентоспроможності регіонів країни
 • Умови формування та розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу транспортної системи регіону
 • Управління проектами реформування комунального господарства Запорізького регіону на базі органу місцевого самоврядування
 • Управління проектними ризиками при інвестуванні трансформацій інноваційного потенціалу регіону
 • Управлінська концепція стратегічного цілепокладання регіону
 • Участь України у транскордонному співробітництві (на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» )
 • Фактори ефективності інноваційної діяльності в регіоні
 • Фактори підвищення конкурентноспроможності регіону в умовах глобалізації
 • Формування ефективного управління фінансовими потоками аграрних підприємств у регіоні
 • Формування зовнішньоекономічної стратегії розвитку регіону: глобалізаційний аспект
 • Формування конкурентних переваг у галузі туризму на регіональному рівні
 • Формування моделі системи регіонального управління
 • Формування організаційно-економічного механізму впливу на ринок туристичних послуг в регіоні
 • Формування поняття регіон. Пріоритетні напрямки розвитку регіону
 • Формування принципів реалізації державної регіональної політики зайнятості населення
 • Формування регіонального символічного простору: українські реалії та перспективи
 • Формування регіональної інвестиційної політики
 • Формування спільних підприємств як фактор активізації зовнішньоекономічних зв’язків та інвестиційних надходжень у регіоні
 • Формування стратегії розвитку транскордонного співробітництва «Єврорегіон «Буг»»
 • Формування та реалізації спільних пріоритетів підприємств і регіону
 • Формування та розвиток регіональних інноваційних кластерів в Україні
 • Формування типології регіональних економік
 • Формування транскордонного ринку як особливої економічної системи прикордонного регіону
 • Формування і розвиток в АПК регіону ефективної інвестиційної системи
 • Функціональні підсистеми забезпечення бюджетоспроможності регіону
 • Фінансова самостійність й автономія органів місцевого самоврядування регіону
 • Фінансовий механізм сприяння розвитку регіонів
 • Фінансовий моніторинг в системі управління регіоном
 • Фінансовий потенціал реального сектора в контексті забезпечення сталого розвитку регіону: проблеми формування та використання
 • Фінансовий потенціал регіону та проблеми його оцінки
 • Фінансування регіонального людського розвитку
 • Фінансування регіональної політики в ЄС
 • Фіскальна автономія регіонів України: проблеми, доцільність, перспективи
 • Характеристика підходів до визначення категорії «стимулювання малого підприємництва регіону»
 • Цукробурякове виробництво в Полтавському регіоні
 • Цільові функціонали регулювання якості відтворювальних процесів регіонів
 • Чинники та шляхи розвитку транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України в рамках Європейської політики Сусідства та Партнерства
 • Чорноморський єврорегіон: перспективи розвитку транзитного потенціалу
 • Шляхи забезпечення фінансової самостійності регіонів
 • Шляхи оптимізації фінансового механізму державного регулювання економіки регіону
 • Шляхи удосконалення регіональної політики щодо інвестування основних фондів
 • Шляхи удосконалення інформаційних систем органів державної влади на регіональному рівні
 • Щодо нових парадигм і концепцій регіону
 • Щодо розвитку поняття регіону
 • Якісний аналіз впливу соціально-економічного розвитку регіону на податковий потенціал регіону
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.