головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Держава

 • Cтабілізаційний фонд державного бюджету України
 • Cутність державного регулювання економіки
 • АПК України очима держави
 • Автоматизовані інформаційні системи в органах Державної податкової служби
 • Аграрна політика держави й особливості її реалізації в умовах формування ринкової економіки
 • Аграрний сектор України: особливості державної підтримки
 • Аграрний сектор: оцінка рівня державної підтримки
 • Адаптування функцій державного управління у сфері економіки до інноваційного розвитку організацій
 • Адміністративна відповідальність за невиконання приписів посадових осіб органів державного контролю за використанням та охороною земель
 • Адміністративна відповідальність за перекручення або приховування даних державного земельного кадастру
 • Адміністративні акти державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель
 • Активізація інвестиційної діяльності в Україні у аспекті узгодження її регіональної політики із домінуючими глобалізаційними процесами та євроінтеграційними прагненнями держави
 • Активізація інвестиційної діяльності вітчизняних банків – актуальне завдання державного управління
 • Активізація інституціональних перетворень через механізм державно-приватного партнерства
 • Актуальні аспекти державної підтримки малого та середнього бізнесу
 • Актуальні напрямки державного регулювання галузі житлового будівництва національної економіки України
 • Актуальні питання взаємодії правоохоронних органів та державної контрольно – ревізійної служби при виявленні та розслідуванні економічних злочинів
 • Актуальні питання організації політичної єдності суспільства і держави
 • Актуальні питання підготовки державних службовців в умовах оновлення законодавства про державну службу
 • Актуальні питання підготовки кадрового резерву державної служби
 • Актуальні проблеми в роботі органів Державної контрольно-ревізійної служби України
 • Актуальні проблеми господарювання підприємств як головних носіїв розвитку ринкової економіки держави
 • Актуальні проблеми державного боргу України
 • Актуальні проблеми модернізації механізмів державно-приватного партнерства в контексті управління підприємствами підрядного будівництва
 • Актуальні проблеми підвищення ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів
 • Актуальні проблеми та напрями реформування казначейської системи виконання державного бюджету за доходами
 • Актуальні проблеми у формуванні державної підтримки інноваційної політики
 • Актуальність впровадження поліархічних форм державного правління
 • Алгоритм розробки методичних основ бюджетування в системі управлінського обліку державного вищого навчального закладу
 • Аналіз бюджетного фінансування державної служби України з надзвичайних ситуацій
 • Аналіз витрат державного бюджету на освіту
 • Аналіз впливу реформування податкової системи на формування доходів державного бюджету України та функціонування вітчизняних підприємств
 • Аналіз державного регулювання економічної безпеки в Україні
 • Аналіз державного регулювання інноваційної діяльності підприємств України
 • Аналіз державної політики: раціоналізм
 • Аналіз динаміки доходної бази та структури Державного бюджету України у 1993 – 1999 роках
 • Аналіз динаміки обсягів податкових надходжень в загальних обсягах доходів державного бюджету України в період з 2002 – початок 2010 р.
 • Аналіз діючих державних програм розвитку туристичної галузі АР Крим
 • Аналіз діяльності рахункової палати України як державного контрольного органу
 • Аналіз дієвості організаційно-економічних механізмів державного регулювання агропромислового комплексу
 • Аналіз зарубіжного досвіду реформування системи державного регулювання охорони здоров
 • Аналіз кількісних і якісних характеристик інформації в державному управлінні
 • Аналіз маркетингового середовища дп «державна картографічна фабрика» на основі складання матриці swot-аналізу
 • Аналіз методів і форм впливу державного кредитного регулювання
 • Аналіз неподаткових надходжень до Державного бюджету України
 • Аналіз нормативно-правових та інституційних засад формування механізмів державного регулювання у сфері страхової діяльності
 • Аналіз податкових надходжень до Державного бюджету України
 • Аналіз проблем казначейської системи виконання Державного бюджету України на основі ЄКР та перспективи їх подолання
 • Аналіз проблем казначейської системи виконання Державного бюджету України на основі ЄКР та перспективи їх подолання
 • Аналіз проблем становлення та розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні
 • Аналіз проблем та шляхи подолання зовнішнього державного боргу України
 • Аналіз світового досвіду побудови ефективної системи контролю державних фінансів
 • Аналіз співвідношення і взаємозв’язку громадянського суспільства та держави.
 • Аналіз стану і перспективи розвитку внутрішнього державного фінансового контролю в Україні
 • Аналіз структури і динаміки державного боргу України
 • Аналіз фінансового стану державних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації
 • Аналіз існуючої системи державного внутрішнього фінансового контролю та основні напрями його розвитку
 • Аналіз історичних періодів посилення регуляторного впливу держави на економіку
 • Антикорупційна політика державних органів влади України
 • Антимонопольне регулювання у державній економічній політиці
 • Антиінфляційна політика держави в умовах сучасної фінансової кризи
 • Антиінфляційна політика держави, методи боротьби з інфляцією
 • Антиінфляційна та цінова політика держави: деякі логічні залежності
 • Апарат державного управління
 • Арабський халіфат: історія держави і права
 • Аспекти регулювання державного боргу
 • Аспірант кафедри кримінального права, процесу та криміналістики національного університету державної податкової служби України
 • Аудит ефективності в системі державного фінансового контролю з урахуванням зарубіжного досвіду
 • Аудит ефективності державних програм
 • Аудит ефективності державних підприємств
 • Аудит ефективності державних цільових програм
 • Аудит ефективності державних цільових програми в Україні
 • Аудит ефективності у державному фінансову контролі зарубіжних країн
 • Аудит ефективності, як основний засіб підвищення продуктивності використання ресурсів держави
 • Аудит як інноваційна форма державного фінансового контролю
 • Банківська діяльність у державі
 • Банківський нагляд: сучасний стан, шляхи удосконадення державного регулюввання
 • Бухгалтерський облік та звітність в органах Державного казначейства України, як основне джерело інформації для підвищення ефективності виконання бюджетів
 • Бухгалтерський облік у недержавних пенсійних фондах
 • Бухгалтерський облік: державна податкова адміністрація України
 • Бухгалтерський облік: проблеми акціонування державних підприємств
 • Бюджетна політика держави: видатки бюджетів
 • Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку держави
 • Бюджетна система як головний індикатор стану держави
 • Бюджетне забезпечення соціальної функції держави.
 • Бюджетний дефіцит і державний борг
 • Бюджетний контроль з використанням державних централізованих фінансових ресурсів
 • Бюджетний контроль за використанням державних централізованих фінансових ресурсів
 • Бюджетний процес та доходи державного бюджету
 • Важелі державного впливу на регулювання трудових міграцій в Україні
 • Важелі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Важливість здійснення державного регулювання цін
 • Вдосконалення державного управління інвестиційним процесом в Україні
 • Вдосконалення державного управління інвестиційним процесом в Україні в сучасних умовах
 • Вдосконалення державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств
 • Вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює доходи Державного бюджету України
 • Вдосконалення управління розвитком моделей державно-приватного партнерства в цивільному будівництві на основі поєднання ринкових і державних регуляторів
 • Вдосконалення фінансового контролю державного фінансування сільського господарства
 • Вдосконалення інформаційного забезпечення процесу державного фінансування сільського господарства
 • Взаємодія в протидії корупційним правопорушенням у сфері службової діяльності на державному кордоні
 • Взаємодія держави і бізнесу в сучасних умовах
 • Взаємодія державних владних структур і господарюючих суб’єктів при управлінні сталим соціальним розвитком
 • Взаємодія державних та комерційних банків з органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
 • Взаємодія місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
 • Видатки Державного бюджету
 • Видатки державного бюджету
 • Види державного устрою. Унітарні та федеративні держави. Поняття і принципи державного устрою України
 • Визначення інтелектуальної власності та роль держави у сфері захисту авторських прав в Україні
 • Визначення державного регулювання інвестиційної діяльності країн в умовах глобалізації
 • Визначення пріоритетів державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем
 • Виконання державного бюджету
 • Виконання державного бюджету: правові засади контролю
 • Використання засобів масової інформації під час лобіювання інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
 • Використання зв’язків з громадськістю як елементу макромаркетингу в управлінні державним боргом
 • Використання земельних ділянок для державних підприємств
 • Використання позик і кредитів як доходного джерела Державного бюджету України
 • Вирішення актуальних проблем податкової системи України як передумова ефективного функціонування економіки держави
 • Вирішення актуальних проблем податкової системи України як передумова ефективного функціонування економіки держави
 • Вищі органи держави та Національний банк України
 • Внутрішній аудит в органах державного сектору України в контексті реформування системи внутрішнього фінансового контролю
 • Вплив держави на формування економічної безпеки підприємства
 • Вплив «кризового протекціонізму» на рівень зовнішньоекономічної безпеки держав
 • Вплив Національного банку України на розвиток ринку облігацій внутрішньої державної позики
 • Вплив бюджетної підтримки на фінансові потоки державних аграрних підприємств регіону
 • Вплив валютно-курсової політики на фінансову безпеку держави
 • Вплив глобалізації на стан економічної безпеки держави
 • Вплив держави на конкурентоспроможність підприємств
 • Вплив держави на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив держави на формування фінансових джерел відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств
 • Вплив держави на інвестиційну діяльність в Україні
 • Вплив державних стандартів на рівень оплати праці в Україні
 • Вплив державного боргу на економіку України
 • Вплив державного боргу на соціально-економічний розвиток держави: теоретико-концептуальні засади
 • Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави
 • Вплив державного бюджету на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив державного бюджету на соціально-економічний розвиток України
 • Вплив державного регулювання на фінансову діяльність вітчизняних та іноземних підприємств
 • Вплив дефіциту бюджету на економічний розвиток держави
 • Вплив кадрової політики держави на створення професійного підприємницького сектору країни.
 • Вплив міжнародного територіального поділу праці на формування міждержавних економічних зв’язків
 • Вплив міжнародного туризму на економіку держав
 • Вплив недержавних пенсійних фондів на розвиток фондового ринку України
 • Вплив недержавних пенсійних фондів на розвиток фондового ринку України
 • Вплив недержавних пенсійних фондів на розвиток фондового ринку України
 • Вплив податкової політики на державне регулювання економіки
 • Вплив світової кризи на економічну безпеку держави ( на прикладі Болгарії та України)
 • Вплив становлення громадянського суспільства на формування правової держави
 • Вплив інвестицій на економіку держави
 • Вплив інфляції на економіку держави
 • Впровадження державних соціальних стандартів європейського рівня
 • Впровадження державної політики: методологічні аспекти
 • Впровадження обов’язкового державного медичного страхування в Україні, нагальна проблема сьогодення
 • Врахування екологічного фактору в державному регулюванні цін України
 • Втручання фірм у державне регулювання підприємництва
 • Відображення державної підтримки агропромислових підприємств у фінансовій звітності
 • Відродження матеріально-технічного парку сільгоспвиробників за умов державної підтримки
 • Головні напрямки розвитку та удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні
 • Головні недоліки діючої системи организації управління частками державного майна в економіці України
 • Громадський контроль як складова державного управління та місцевого самоврядування
 • Грошово-кредитна політика Національного банку України, як основа економічної безпеки держави
 • Грошово-кредитна політика держави
 • Грошово-кредитна політика та її взаємодія з іншими напрямами державної економічної політики
 • Грошово-кредитна політика –важлива складова державної політики
 • Грошові доходи населення у структурі внутрішніх державних запозичень Канади
 • Гуманізація державного управління: державна служба в Україні
 • Давньоруська держава формувалася як ранньофеодальна монархія. це була відносно єдина, побудована на принципі
 • Демографічна безпека в складі національної безпеки держави
 • Держава в змішаній економіці
 • Держава та громадські об’єднання
 • Держава як суб’єкт правовідносин у сфері інтелектуальної власності: проблеми і перспективи
 • Держава як суб’єкт ринкового господарства
 • Держава як суб’єкт впливу на процес ціноутворення
 • Держава як суб’єкт кредитування сільського господарства
 • Держава і право України періоду перебудови (1985—1991рр.)
 • Держава і ринок: регулювання підприємницької діяльності в торгівлі
 • Держава: поняття та ознаки. Види форм правління, державного устрою та державного правового режиму (форм держави)
 • Держави загального добробуту та їхня класифікація
 • Держави стародавнього світу: особливості зовнішньоекономічних відносин
 • Державна бюджетна система: бюджет та структура
 • Державна влада у природньо-правовій парадигмі
 • Державна кадрова політика: забезпечення відповідальності та запобігання корупції
 • Державна казначейська служба України: сучасні проблеми та напрями вдосконалення
 • Державна контрольно-ревізійна служба в Україні: особливості функціонування та напрямки покращення діяльності
 • Державна контрольно-ревізійна служба в Україні: особливості функціонування та напрямки покращення діяльності
 • Державна контрольно-ревізійна служба в Україні: особливості функціонування та напрямки покращення діяльності
 • Державна митна служба України
 • Державна митна служба України та її складові
 • Державна митна служба України: виникнення та становлення
 • Державна мовна політика в Україні
 • Державна податкова система України
 • Державна податкова служба України: завдання, функції, повноваження
 • Державна податкова служба України: робота з платниками податків
 • Державна податкова служба України: соціальний експеримент
 • Державна податкова інспекція: характеристика організації
 • Державна політика США щодо малого бізнесу в аграрній сфері
 • Державна політика України в сфері енергозбереження: зміни регуляторного механізму
 • Державна політика в сфері охорони здоров’я неповнолітніх, як система спрямованих заходів
 • Державна політика кадрового забезпечення розвитку економіки на інноваційній основі
 • Державна політика підтримки малого підприємництва в Україні
 • Державна політика підтримки інвестицій у сфері високих технологій в Україні
 • Державна політика регулювання зайнятості
 • Державна політика регулювання зайнятості в Україні
 • Державна політика та правове регулювання проблеми зайнятості населення
 • Державна політика у напрямку інтеграційної співпраці авіатранспортної галузі України з Європейським Союзом в системі транс’європейських транспортних мереж
 • Державна політика у сфері розвитку нових технологій
 • Державна політика щодо ролі вищої освіти в підготовці молоді до майбутньої професійної діяльності
 • Державна політика як інструмент стабілізації соціально-економічного становища великих міст України
 • Державна підтримка АПК України
 • Державна підтримка банківського кредитування АПК
 • Державна підтримка експортного потенціалу України шляхом інвестиційного та інноваційного розвитку
 • Державна підтримка експортної діяльності в заубіжних країнах та в Україні
 • Державна підтримка лізингових відносин
 • Державна підтримка малого бізнесу в Україні
 • Державна підтримка малого підприємництва в умовах кризи
 • Державна підтримка малого і середнього бізнесу Великобританії
 • Державна підтримка обслуговуючих кооперативів в Україні
 • Державна підтримка сільськогосподарських підприємств України за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ
 • Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників: проблеми і шляхи вдосконалення
 • Державна підтримка сільськогосподарського виробництва
 • Державна підтримка сільськогосподарського виробництва України в умовах членства в СОТ
 • Державна підтримка та порядок реалізації інвестиційних проектів
 • Державна підтримка та фінансування спорту в Україні
 • Державна підтримка у сфері теплонасосної енергетики як напрямок сталого розвитку економіки
 • Державна підтримка інноваційної діяльності
 • Державна підтримка інноваційної діяльності в Україні
 • Державна підтримка інноваційної діяльності: український та зарубіжний досвід
 • Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності
 • Державна реєстрація як базова умова здійснення підприємницької діяльності
 • Державна роль в економіці
 • Державна система підтримки малого та середнього бізнесу
 • Державна система страхування по безробіттю в США
 • Державна служба України: шляхи реформування
 • Державна служба та її соціальний характер
 • Державна служба інтелектуальної власності України
 • Державна соціальна політика: програми профілактики бездомності
 • Державна стратегія економічної безпеки України
 • Державна фінансова підтримка підприємств
 • Державна фінансова підтримка розвитку птахівництва в Україні
 • Державна інвестиційна діяльність в галузі туризму
 • Державна інвестиційна політика в умовах трансформаційної економіки
 • Державна інвестиційна політика у сфері лізингу та порядок її реалізації
 • Державна інноваційна політика в Україні
 • Державна інноваційна політика як основа формування економічної безпеки промислового підприємства на регіональному рівні
 • Державна інноваційно-інвестиційна політика України: зміст та завдання
 • Державне Казначейство України, його суть та функції
 • Державне забезпечення інноваційного розвитку підприємств енергетичного комплексу
 • Державне казначейство України: сьогодення та майбутнє
 • Державне казначейство: удосконалення діяльності
 • Державне кредитування молодіжного житла
 • Державне мито України
 • Державне молодіжне житлове кредитування: правові та організаційні засади
 • Державне обов’язкове страхування: облік розрахунків
 • Державне політичне сприяння проблемам місцевого самоврядування
 • Державне регулювання природних монополій
 • Державне регулювання аграрного сектора в Україні
 • Державне регулювання аграрної сфери регіону в контексті формування його продовольчої безпеки
 • Державне регулювання аквакультури у контексті світового досвіду
 • Державне регулювання банківської діяльності
 • Державне регулювання банківської діяльності
 • Державне регулювання біржової торгівлі в Україні
 • Державне регулювання валютного контролю
 • Державне регулювання валютного курсу
 • Державне регулювання галузі житлового будівництва: обґрунтування стратегії адаптації житла до навколишнього середовища
 • Державне регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці
 • Державне регулювання довгострокового сталого соціально-економічного розвитку України
 • Державне регулювання діяльності підприємств на зовнішньому ринку: проблеми та перспективи їх вирішення
 • Державне регулювання екологічного стану країни
 • Державне регулювання економіки
 • Державне регулювання економіки
 • Державне регулювання економіки України: стан та перспективи розвитку
 • Державне регулювання економіки в умовах ринкової саморегуляції: теоретичний аспект.
 • Державне регулювання економіки під час НЕПу
 • Державне регулювання економіки: методологічні основи
 • Державне регулювання економіки: основні напрями
 • Державне регулювання економіки: основні напрями і форми
 • Державне регулювання економіки: сутність, суб’єкти та об’єкти
 • Державне регулювання економічного розвитку в Україні із урахуванням бази знань
 • Державне регулювання енергозбереження як засіб підвищення економічної безпеки
 • Державне регулювання енергозберігаючої діяльності суб’єктів господарювання
 • Державне регулювання ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва
 • Державне регулювання зайнятості населення України
 • Державне регулювання зайнятості населення східної галичини у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (зед) в Україні
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи іі покращення
 • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи іі покращення
 • Державне регулювання зовнішньої торгівлі
 • Державне регулювання конкурентних відносин регіонів держави
 • Державне регулювання конкурентоспроможності банківської системи України
 • Державне регулювання кредитування сільськогосподарських підприємств
 • Державне регулювання культурного розвитку
 • Державне регулювання муніципальних запозичень та їх значення для місцевих бюджетів
 • Державне регулювання муніципальних запозичень та їх значення для місцевих бюджетів
 • Державне регулювання мінімальної заробітної плати
 • Державне регулювання проблеми розвитку кризових явищ у діяльності торговельних підприємств
 • Державне регулювання продовольчого ринку України в контексті правил СОТ
 • Державне регулювання продовольчого ринку України в контексті правил СОТ
 • Державне регулювання процесу ціноутворення в Україні
 • Державне регулювання підприємництва
 • Державне регулювання підприємництва в Україні
 • Державне регулювання підприємницької діяльності
 • Державне регулювання підприємницької діяльності
 • Державне регулювання реструктуризації соціального комплексу в умовах глобалізації бізнес-процесів і стратегічного курсу на досягнення в Україні європейських стандартів життя
 • Державне регулювання ринку грошей України
 • Державне регулювання ринку науково-технічних послуг в Україні
 • Державне регулювання ринку праці
 • Державне регулювання ринку праці України
 • Державне регулювання ринку праці України : проблеми та перспективи
 • Державне регулювання ринку праці в Україні
 • Державне регулювання ринку праці в Україні
 • Державне регулювання ринку праці: стан, проблеми, шляхи вирішення
 • Державне регулювання ринку цінних паперів
 • Державне регулювання розвитку національної економіки
 • Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу
 • Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України
 • Державне регулювання розвитку відновлювальної енергетики в Україні
 • Державне регулювання розвитку зеленого туризму в Україні
 • Державне регулювання розвитку малого бізнесу
 • Державне регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах переходу України до ринкової системи господарювання
 • Державне регулювання розвитку ринку праці на селі
 • Державне регулювання рівня та якості життя населення
 • Державне регулювання соціально-економічних систем
 • Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
 • Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
 • Державне регулювання соціальної орієнтації економіки
 • Державне регулювання споживчих ринків: актуальність системного підходу
 • Державне регулювання страхового ринку України
 • Державне регулювання страхового ринку за умов фінансово – економічної кризи
 • Державне регулювання страхової діяльності
 • Державне регулювання стійкого функціонуванням збиткових вугледобувних підприємств
 • Державне регулювання сфери соціальних послуг
 • Державне регулювання сільського господарства
 • Державне регулювання та підтримка галузі промислового садівництва
 • Державне регулювання та фінансова підтримка сільського господарства
 • Державне регулювання товарної структури експорту продукції чорної металургії через тарифну політику транспортних монополій
 • Державне регулювання торговельних підприємств у ринкових умовах
 • Державне регулювання трансформаційних процесів в економіці
 • Державне регулювання у сфері туристичної діяльності
 • Державне регулювання управління економікою
 • Державне регулювання фондового ринку України
 • Державне регулювання фінансів підприємств
 • Державне регулювання цін
 • Державне регулювання цін
 • Державне регулювання цін на лікарські засоби
 • Державне регулювання цін на продукцію природних монополій
 • Державне регулювання якості водних ресурсів як складової поліпшення якості життя населення України
 • Державне регулювання інвестиційних процесів регіону
 • Державне регулювання інвестиційного процесу
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Державне регулювання інвестиційної діяльності: стратегії та напрями вдосконалення
 • Державне регулювання інвестиційної діяльність в Україні
 • Державне регулювання інноваційних процесів та шляхи його покращення
 • Державне регулювання інноваційно-інвестиційного забезпечення аграрних формувань
 • Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • Державне регулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України
 • Державне регулювання інноваційної політики в країнах з перехідною економікою
 • Державне регулювання інноваціної діяльності в Україні
 • Державне регулювання іноземних інвестицій в Україні
 • Державне регулювання інституту оплати праці: європейський досвід
 • Державне регулювання інституту розкриття інформації фондового та страхового ринку
 • Державне регулювання інформаційно-аналітичного центру по зменшенню ренти за асиметричність інформації на фінансовому ринку
 • Державне регулювання: основні методи та інструменти
 • Державне регулювання: статут підприємства
 • Державне регулювання: теорії та еволюція
 • Державне сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів України: законодавчий аспект
 • Державне сприяння розвитку інноваційно-активних підприємств в Україні
 • Державне стимулювання розвитку зовнішньої корпоративної соціальної політики на базі соціальної відповідальності
 • Державне стимулювання розвитку ринку іпотечного кредитування
 • Державне стимулювання розвитку сільських територій як передумова забезпечення продовольчої безпеки держави та її регіонів
 • Державне стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
 • Державне стимулювання інвестиційної діяльності в Україні
 • Державне та податкове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Державне та податкове регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності
 • Державне управління України: система CRM
 • Державне управління банкрутством підприємств в умовах сучасної кризи
 • Державне управління в Україні: урядовий контроль
 • Державне управління в сфері економіки
 • Державне управління економіки: вдосконалення інноваційної політики
 • Державне управління економікою: методи, функції та завдання
 • Державне управління електоральним процесом в Україні: адміністративні механізми
 • Державне управління земельними ресурсами на місцевому рівні
 • Державне управління податковою системою України з метою її гармонізації
 • Державне управління підприємствами та організаціями: вищі органи
 • Державне управління як система принципів
 • Державне управління інвестиційною діяльністю України на регіональному рівні
 • Державне управління: концепція оптимізації
 • Державне управління: напрями інформатизації
 • Державне управління: принцип субсидіарності
 • Державне управління: суб’єкти політичної аналітики
 • Державне фінансове регулювання діяльності кредитних спілок
 • Державне фінансування освітніх закладів в Україні
 • Державне фінансування сільськогосподарських підприємств як об’єкт бухгалтерського обліку
 • Державне фінансування інноваційної діяльності підприємств України
 • Державне інвестиційне забезпечення підприємств машинобудівної галузі
 • Державний контроль у сфері карантину рослин
 • Державний аудит в Україні: становлення та розвиток
 • Державний аудит ефективності адміністрування податків
 • Державний аудит ефективності як складова державного фінансового контролю
 • Державний аудит як перспективна форма контролю
 • Державний аудит як форма державного фінансового контролю в Україні
 • Державний борг
 • Державний борг України : механізм управління та обслуговування
 • Державний борг України та управління ним
 • Державний борг України: поточний стан і прогнози
 • Державний борг України: правові засади та особливості управління
 • Державний борг в умовах світової економічної кризи: причини та шляхи оптимізації
 • Державний борг та механізм його скорочення
 • Державний борг і його вплив на економіку України в період фінансової кризи
 • Державний борг, як проблема наповнення державного бюджету в Україні
 • Державний бюджет України – 2010
 • Державний бюджет України на 2010 рік
 • Державний бюджет України та його грошове наповнення
 • Державний бюджет України: видатки
 • Державний бюджет України: складання проекту на плановий рік
 • Державний бюджет та місцеве оподаткування в Україні
 • Державний бюджет у провідних зарубіжних країнах
 • Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання
 • Державний бюджет як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного розвитку країни
 • Державний бюджет і організація його обліку
 • Державний бюджет: касове виконання
 • Державний бюджет: сутність, значення, функції
 • Державний бюджет: сутність, структура та проблеми формування в Україні
 • Державний внутрішній аудит як самостійна форма контролю
 • Державний контроль використання земель сільськогосподарського призначення
 • Державний контроль та його види
 • Державний контроль: адміністративно-правовий режим
 • Державний кордон та його охорона
 • Державний кредит на навчання: переваги та недоліки
 • Державний кредит і боргова політика України
 • Державний лад галицько-волинського князівства
 • Державний механізм забезпечення інваріантного функціонування судової системи України
 • Державний механізм регулювання стратегічного розвитку машинобудування в Україні
 • Державний податковий контроль в Україні: проблеми здійснення та напрями покращення
 • Державний податковий менеджмент
 • Державний податковий менеджмент на території України: історичний розвиток
 • Державний службовець: етика поведінки
 • Державний службовець: службовий етикет та культура поведінки
 • Державний та громадський контроль за дотриманням законодавства в сфері господарської діяльності
 • Державний фінансовий аудит та комерційний аудит в Україні: сутність і відмінності
 • Державний фінансовий аудит формування та виконання місцевих бюджетів
 • Державний фінансовий аудит як пріоритетний напрям удосконалення вітчизняної системи контролю
 • Державний фінансовий аудит як пріоритетний напрям удосконалення вітчизняної системи фінансового контролю
 • Державний фінансовий аудит як форма фінансового контролю
 • Державний фінансовий контроль
 • Державний фінансовий контроль бюджетних установ в Україні
 • Державний фінансовий контроль в Україні і шляхи його вдосконалення
 • Державний фінансовий контроль в Україні і шляхи його вдосконалення
 • Державний фінансовий контроль в Україні і шляхи його вдосконалення
 • Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та перспективи
 • Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та шляхи його вдосконалення
 • Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та шляхи реформування
 • Державний фінансовий контроль в системі управління грошовими активами
 • Державний фінансовий контроль в умовах ринкової економіки
 • Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів та його роль у формуванні ефективної системи розподілу бюджетних коштів
 • Державний фінансовий контроль виконання місцевих бюджетів та його роль у формуванні ефективної системи розподілу бюджетних коштів
 • Державний фінансовий контроль діяльності вітчизняних підприємств державної форми власності
 • Державний фінансовий контроль з використання наркотичних засобів та психотропних речовин у закладах охорони здоров’я
 • Державний фінансовий контроль за використанням коштів місцевого бюджету
 • Державний фінансовий контроль за використанням коштів місцевого бюджету
 • Державний фінансовий контроль за використанням коштів місцевого бюджету
 • Державний фінансовий контроль і його реформування
 • Державний фінансовий контроль – невід’ємна частина у підтримці і стабілізації економіки України
 • Державний фінансовий контроль – проблеми організації та шляхи вдосконалення
 • Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід та україна
 • Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід та українська практика
 • Державний фінансовий контроль: поняття, зміст та завдання
 • Державний фінансовий контроль: проблеми та напрямки удосконалення
 • Державний фінансовий контроль: проблеми та перспективи розвитку
 • Державно-Приватне партнерство як шлях інвестиційного розвитку залізничної галузі України
 • Державно-владні повноваження державних інспекцій
 • Державно-політичний режим України
 • Державно-правова система київської русі після прийняття християнства
 • Державно-приватнi партнерства, як форма співробітніцтва бізнеса та влади в Україні
 • Державно-приватне партнерство в країнах СНД
 • Державно-церковні відносини в Україні в контексті формування нової парадигми державного управління
 • Державні адміністративні реформи, суперечності та наслідки
 • Державні адміністративні реформи, суперечності та наслідки
 • Державні гарантії та діяльність системи державних органів у сфері зайнятості населення
 • Державні гарантії та реалізація прав громадян в освітній галузі
 • Державні дотації в сільськогосподарське виробництво: українська практика
 • Державні закупки. Стандарти на товари. Митні процедури
 • Державні запозичення як джерело економічного зростання
 • Державні заходи стимулювання демографічної безпеки в Україні
 • Державні кошти: казначейство
 • Державні органи забезпечення надходження коштів
 • Державні органи інвестиційної політики у фінансовому секторі України
 • Державні органи, що здійснюють фінансову діяльність: система і правове становище
 • Державні пріоритети і задачі самодостатнього розвитку транспортно-комунікативної системи України
 • Державні пріоритети іноземного інвестування в Україні
 • Державні регулятори конкуренції в банківській сфері у різних країнах світу
 • Державні службовці: вдосконалення професійної компетентності
 • Державні службовці: мовна свідомість
 • Державні службовці: мотивація трудової діяльності
 • Державні службовці: обов’язки, повноваження та відповідальність
 • Державні службовці: правовий статус
 • Державні службовці: система професійного навчання
 • Державні субсидії як перепона розвитку конкурентоспроможності країни
 • Державні сільськогосподарські підприємства як суб’єкти аграрних відносин
 • Державні фонди цільового призначення в контексті реалізації стабілізаційної політики
 • Державні фінанси і їх місце у фінансовій системі України
 • Державні цільові фонди
 • Державні цільові фонди України
 • Державні цільові фонди та їх роль в соціальному захисті населення
 • Державні цільові фонди: досвід зарубіжних країн
 • Державні інвестиційні витрати в транзитивній економіці України
 • Дефініції економічної безпеки держави
 • Дефіцит державного бюджету України та методи його подолання
 • Дефіцит державного бюджету України: причини виникнення та шляхи подолання негативних наслідків
 • Дефіцит державного бюджету в умовах розвитку економіки України
 • Дефіцит державного бюджету та основні шляхи його подолання
 • Дефіцит державного бюджету та шляхи його зменшення
 • Дефіцит державного бюджету та шляхи його зменшення
 • Дефіцит державного бюджету, основні причини та способи його подолання
 • Деякі аспекти значущості держави в забезпеченні ефективності суспільного виробництва
 • Деякі аспекти значущості держави в забезпеченні ефективності суспільного виробництва
 • Деякі аспекти розвитку правового механізму внутрішнього аудиту в системі державного фінансового контролю
 • Деякі аспекти розуміння сутності предмету державного фінансового контролю у сучасній науці
 • Деякі питання державного корпоративного управління
 • Деякі проблеми сплати державного мита при подачі позовних заяв до господарських судів
 • Деякі проблемні аспекти роз’яснень державної податкової адміністрації України
 • Деякі теоретико-правові аспекти розуміння сутності державної судової адміністрації
 • Джерела та методи формування доходів державного бюджету України
 • Дивергенція в економіці держави – порушення фінансової рівноваги чи її формування у новій якості?
 • Динаміка розвитку української промисловості згідно державної пограми розвитку промисловості на 2003-2011 роки
 • Дисциплінарна відповідальність за порушення трудової дисципліни державних службовців, суддів, прокурорів в Україні
 • Дисциплінарна відповідальність за порушення трудової дисципліни державних службовців, суддів, прокурорів в Україні
 • До визначення компетенції обласних і районних органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій
 • До питання економічної безпеки зовнішньоторговельної діяльності держави
 • До питання легітимності державної влади
 • До питання про державне регулювання господарської діяльності
 • До питання про державно-правове управління та захист інвестицій в Україні
 • До питання про способи управління об’єктами державної власності
 • До питання формування державного бюджета
 • Досвід антикризового державного управляння зарубіжних країн та можливість його адаптації до українських умов
 • Дослідження вимог користувачів до інформації в органах державного управління
 • Дослідження динаміки державного боргу України
 • Дослідження причин виникнення державного дефіциту
 • Достатній рівень оборони як показник незалежності держави
 • Доходи державного бюджету України
 • Доходи державного бюджету: проблеми формування та стратегія забезпечення зростання
 • Доходи та заробітна плата: державне регулювання
 • Доцільність державної підтримки фінансового оздоровлення підприємств у період економічної кризи
 • Діяльність Державного казначейства у процесі виконання бюджету
 • Діяльність бюджетної установи як об’єкта державного фінансового аудиту
 • Діяльність держави у сфері антимонопольного регулювання за сучасних умов
 • Діяльність державної служби зайнятості в умовах ринкової системи
 • Діяльність комерційних банків: державне регулювання
 • Діяльність місцевих державних інституцій у сфері реалізації бюджетної політики
 • Діяльність недержавних фінансових фондів в сучасних умовах
 • Діяльність органів державної податкової служби України: сучасний стан та напрями модернізації
 • Діяльність та взаємодія державних і недержавних організацій у вирішенні проблем молодіжного безробіття в Україні
 • Дії держави відносно підтримки житлового іпотечного кредитування
 • Еволюційна теорія як базис моделювання взаємодії підприємства та суб’єктів реалізації фіскальної функції держави
 • Еволюція системи державного регулювання рівнів концентрації господарської діяльності
 • Екологічні ризики в системі державного регулювання економікою
 • Економіка зарубіжних країн: моделі державного регулювання
 • Економіка ринкової орієнтації: особливості державного управління
 • Економічна безпека держави.
 • Економічна безпека країни та державний борг
 • Економічна безпека як одна з складових національної безпеки держави
 • Економічна доцільність та соціальна необхідність державного регулювання фондового ринку
 • Економічна діяльність держави та наука: видатки бюджету
 • Економічна діяльність у новій (інформаційній) економіці та її державне регулювання
 • Економічне зростання: роль держави в ринкових умовах
 • Економічне зростання: роль держави в ринкових умовах
 • Економічне зростання: фактори та державне регулювання
 • Економічний зміст та значення Державного бюджету
 • Економічні важелі механізму державного регулювання зайнятості населення України
 • Економічні основи розвитку малого підприємництва як складової сучасної економіки держави
 • Економічні основи розвитку малого підприємництва як складової сучасної ринкової економіки держави
 • Економічні та соціальні чинники як умова існування і вдосконалення державно-приватного партнерства в Україні
 • Економічні функції держави в соціально орієнтованій ринковій економіці
 • Експортна політика держави
 • Етапи розвитку державного кредитування в Україні за період незалежності
 • Етика державних службовців: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Ефективна політика держави як засіб подолання аномії суспільства
 • Ефективна інформаційна політика як запорука успішного державного управління
 • Ефективне використання інноваційного потенціалу в рамках співпраці бізнесу і держави
 • Ефективність державного регулювання діяльності природних монополій
 • Ефективність державного регулювання економіки
 • Ефективність державного управління економікою: стислі результати дослідження
 • Ефективність державного управління трансформаційними процесами на пострадянському просторі
 • Ефективність державної політики щодо фінансування інноваційних проектів в Україні
 • Ефективність державної підтримки підприємств України в період фінансово-економічної кризи
 • Ефективність системи державного регулювання роздрібної торгівлі в Україні
 • Ефективність системи управління державними фінансами в контексті євроінтеграції України
 • Ефективність соціалізації та стратегічна соціальна політика держави
 • ЗЕД України: суть, мета і принципи державного регулювання
 • Забезпечення економічної безпеки держави шляхом застосування аналізу зовнішньоекономічних ризиків
 • Забезпечення економічної безпеки підприємства недержавними службами безпеки
 • Забезпечення законності в державному управлінні: основні проблеми
 • Забезпечення соціального захисту державними установами та громадськими організаціями
 • Забезпечення української молоді житлом: державна політика
 • Загальна характеристика вчень про правову державу
 • Загальнодержавне соціальне страхування: проблеми та перспективи розвитку.
 • Загальнодержавні збори України
 • Загальнотеоретична характеристика теорій походження держави
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення проблем державно-правової свідомості та, культури та індивіда у політико-правовому вченні с. пуфендорфа
 • Задачі, тенденції, перспективи вивчення проблеми формування, розвитку державно-правової свідомості та культури в країнах співдружності незалежних держав
 • Задачі, тенденції, перспективи дослідження української правової свiдомості та культурп у контекстi фундаментальних iдей теорiї держави i права
 • Зайнятість населення: державне регулювання
 • Законодавство України в галузі державного регулювання трансферу технологій
 • Законодавча база та державне регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • Законодавче регулювання недержавних служб безпеки
 • Законодавче регулювання державної служби
 • Залучення молоді до державного управління в Україні
 • Заощадження населення як внутрішнє інвестиційне джерело держави
 • Заробітна плата: поняття та види, функції, державна політика, тарифна система
 • Зародження української держави та обліку на її території
 • Зарубіжний досвід використання методів державного регулювання продовольчого ринку
 • Зарубіжний досвід державного регулювання патентно-правових відносин та можливості його застосування в Україні
 • Зарубіжний досвід державного регулювання ціноутворення та шляхи його застосування в українській економіці
 • Зарубіжний досвід державної підтримки розвитку малого підприємства та можливості його використання в Україні
 • Зарубіжний досвід здійснення державного фінансового контролю
 • Зарубіжний досвід організації державного фінансового контролю
 • Засади державної реєстраційної служби України під час рестрації речових прав на нерухоме майно в процедурному аспекті
 • Засоби державно-правового впливу на енергопостачальні компанії
 • Засоби формування національної свідомості українського суспільства: державна мова
 • Захист прав дітей та державна політика у сфері забезпечення сімейних відносин
 • Захист інтересів держави та її громадян у Конституції України
 • Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу: поняття, сутність та інвестиції, класифікація
 • Звернення громадян як засіб забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні
 • Здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах
 • Злиття та поглинання підприємств: державний контроль
 • Зміст бюджетної політики держави
 • Зміст ринкового ціноутворення, його методи та необхідність державного регулювання
 • Зміст і результативність державного податкового регулювання
 • Змістовно-публічні ознаки держави
 • Зміцнення дохідної бази Державного бюджету України
 • Значення державного фінансового контролю в забезпеченні економічної ефективності
 • Значення державного фінансового контролю при здійсненні державних закупівель
 • Значення екологічних прав та обов`язків для держави та громадян
 • Значення екологічних прав та обов`язків для держави і громадян
 • Значення концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю у реформуванні системи ДВК
 • Значення митних тарифів у регулюванні зовнішньо-економічної політики держави
 • Значення фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття у сфері трудових відносин
 • Зовнішньоекономічна діяльність – поєднання інтересів підприємств та держави
 • Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: державне регулювання
 • Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: державне регулювання
 • Зовнішньоекономічна діяльність в умовах переходу до ринку: державне регулювання
 • Зовнішньоекономічна діяльність: державне управління
 • Зовнішньоекономічна діяльність: основи державного регулювання
 • Зовнішньоекономічні ризики в системі забезпечення економічної безпеки держави
 • Зовнішня торгівля: державне регулювання
 • Зовнішні і внутрішні запозичення як спосіб залучення коштів до Державного бюджету
 • Ідеологічні основи державної соціальної політики на сучасному етапі господарювання
 • Ідеологія як ресурс влади та джерело підтримки державно-владних інституцій
 • Імунітет держави у міжнародному праві: поняття та види
 • Імідж державної установи: теоретико-методологічний аспект формування
 • Інвестиційна діяльність в Україні: особливості державного регулювання
 • Інвестиційна діяльність в Україні: розвиток багаторівневої системи державного регулювання
 • Інвестиційна діяльність в розвиток сільського господарства та роль держави в цьому процесі
 • Інвестиційна діяльність: державне регулювання
 • Інвестиційна діяльність: державне регулювання
 • Інвестиційна діяльність: державне регулювання та гарантії захисту інвестицій
 • Інвестиційна діяльність: державні важелі регулювання
 • Інвестиційне кредитування: державне та податкове
 • Інвестиційний клімат Вінничини, як умова транскордонного співробітництва в процесі міждержавних інтеграційних процесів
 • Інвестиційний клімат держави
 • Інвестиційний клімат держави
 • Інвестиційний механізм діяльності недержавних пенсійних фондів України: переваги і недоліки
 • Інвестиційні витрати на соціально-економічний розвиток держави
 • Інвестиційні рейтинги як спосіб оцінки інвестиційної привабливості держави
 • Інвестування в статутні фонди акціонерних товариств: державне регулювання
 • Індикатори оцінки і пріоритетні напрями державного регулювання розвитку охорони здоров
 • Інноваційна політика держави
 • Інноваційна політика держави: поступи реформування
 • Інноваційна політика як об’єкт державного регулювання
 • Інноваційна стратегія держави та інноваційна культура
 • Інноваційний процес як об’єкт державного регулювання
 • Інноваційний процес як об′єкт державного регулювання
 • Інноваційно активна система держави як основа формування соціальної держави
 • Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств у системному просторі державних класифікаторів
 • Іноземні інвестиції в Україні: державне регулювання
 • Іноземні інвестиції як ключовий елемент розвитку держави в сучасних умовах
 • Іноземні інвестиції: види, форми та державне регулювання
 • Інститут банкрутства в системі державного регулювання ринкової економіки
 • Інститут таємниці як основна функція правової держави
 • Інституційне забезпечення державної регіональної політики
 • Інституціоналшзація державного управління соціальною сферою як умова забезпечення сталого розвитку держави
 • Інституціональні ознаки держави
 • Інструментарій державного регулювання діяльності ВНЗ
 • Інструменти державної політики захисту економічних інтересів товаровиробників у зарубіжних країнах та Україні
 • Інтеграція України в структури світового господарства та забезпечення економічної безпеки держави
 • Інтегрування європейського досвіду у державну систему внутрішнього фінансового контролю
 • Інформаційне забезпечення державного управління в Україні – на шляху інноваційних перетворень
 • Інформаційне суспільство: державне управління освітою
 • Інформаційний аспект надання державних послуг на обласному рівні
 • Інформаційно-Комунікативна діяльність в державному управлінні соціальною сферою
 • Історико-Правовий аспект формування державного бюджету
 • Історичний розвиток концепції правової держави
 • Історія України та державотворення
 • Історія розвитку соціальної сфери держав ЄС
 • Історія та сьогодення державних реєстрів єдр та єдрпоу
 • Кадрова політика державної податкової служби України
 • Казначейська система виконання Державного бюджету: проблеми та можливі шляхи їх вирішення
 • Казначейська система виконання державного бюджету за доходами
 • Казначейська система виконання державного бюджету за доходами: прагматика і проблематика
 • Казначейська система та вдосконалення касового виконання Державного бюджету
 • Казначейська форма обслуговування Державного бюджету
 • Казначейське обслуговування державного бюджету та напрями його вдосконалення
 • Касове виконання Державного бюджету установами банку
 • Касове виконання державного бюджету
 • Квазіфіскальні операції сектору державного управління
 • Кластерий підхід як засіб підвищення ефективності державної регіональної політики в аграрному регіоні
 • Ключові вектори розвитку державної інноваційної політики України
 • Кодекси поведінки державного службовця
 • Конкурентоспроможність національної економіки та держави в цілому
 • Конституційні гарантії права людини на звернення до органів державної влади в Україні та окремих зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз
 • Контроль за формуванням державного бюджету
 • Контроль як функція державного управління: поняття і основні принципи
 • Концептуальний підхід до співвідношення державного управління та місцевого самоврядування
 • Концептуальний підхід до формування системи стратегічного управління внутрішнім державним боргом України
 • Концептуальні засади державної боргової доктрини України
 • Концептуальні засади державної регуляторної політики в Україні
 • Концептуальні засади розвитку системи державного регулювання страхової діяльності України в умовах кризи
 • Концептуальні засади розвитку системи державного регулювання страхової діяльності в Україні в умовах кризи
 • Концептуальні засади розвитку системи державного регулювання страхової діяльності в Україні в умовах кризи
 • Концептуальні засади розвитку системи державного регулювання страхової діяльності в Україні в умовах кризи
 • Концептуальні основи модернізації інституційного забезпечення державного аудиту бюджетних програм
 • Концептуальні підходи до визначення зовнішньополітичної стратегії держави в умовах глобалізації
 • Концептуальні підходи до аналізу державних видатків
 • Концептуальні підходи до визначення сутності та доцільності існування державного боргу
 • Концепція національної економічної безпеки України як державна стратегія
 • Концепція організації запровадження та розвитку державного аудиту ефективності використання бюджетних коштів в Україні
 • Концепція організації запровадження та розвитку державного аудиту ефективності використання бюджетних коштів в Україні
 • Концепція організації запровадження та розвитку державного аудиту ефективності використання бюджетних коштів в Україні
 • Концепції “провалів” ринку та держави у галузі фінансування суспільного сектора економіки
 • Концепції відкритості та автаркії держави в глобальному економічному середовищі
 • Концепції податкової та адміністративної держави
 • Концесія як механізм розвитку економіки держави
 • Концесія як форма руху протиріччя між правовою формою й економічним змістом державної власності
 • Концесія як форма співпраці держави та бізнесу.
 • Корпоративний аналіз державного будівництва та державне управління
 • Країни ЄС: особливості взаємодії органів державного управління
 • Кредитно-грошова система: державне регулювання
 • Кредитні важелі державного регулювання технічного забезпечення агроформувань
 • Критичний огляд державного іпотечного кредитування
 • Кроки державної влади у модернізації діяльності митної служби України
 • Ланки держави та її економічні функції при розкритті інноваційного потенціалу
 • Легалізація економіки на державному рівні
 • Людина, держава, суспільства, колективи як суб’єкти соціальної політики
 • Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності
 • Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності
 • Ліцензування як засіб регулюючого впливу держави на господарську діяльність
 • Малий бізнес та державне регулювання
 • Маркетингова діяльність, державні контракти та система оподаткування підприємства
 • Медичне страхування в Україні: проблеми впровадження та вигоди держави
 • Медичне страхування: державне регулювання
 • Межі втручання держави в економіку
 • Менеджмент у державному управлінні
 • Методи боротьби з корупцією в органах державної податкової служби
 • Методи впливу держави на соціально-економічний розвиток країни
 • Методи державного регулювання економіки
 • Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Методи державного регулювання національного ринку праці
 • Методи державного управління: моніторинг збалансованості фінансової системи території
 • Методи державного управління: поняття та види
 • Методи державної підтримки господарської діяльності
 • Методи здійснення функцій держави
 • Методи управління у державній установі
 • Методи інтеграції Украіни до Європейського Союзу в системі державної служби, проблеми її визначення.
 • Методи, що використовуються органами державної податкової служби для попередження порушень чинного податкового законодавства України
 • Методика контролю операцій з нарахування амортизації на державному підприємстві
 • Методика оцінки ефективності діяльності державних службовців
 • Методичне забезпечення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України
 • Методичне забезпечення державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах України
 • Методичні підходи до реструктуризації системи державного регулювання
 • Методичні підходи до формування регіональних програм державної підтримки малого підприємництва
 • Методологічні підходи у формуванні державної політики розвитку туризму
 • Методологія оцінки ефективності державного управління збройними силами України
 • Механізм державного регулювання зайнятості населення
 • Механізм державного регулювання учасників корпоративних відносин
 • Механізм державного регулювання залучення інвестицій в регіон
 • Механізм державного регулювання збалансованого розвитку регіонів
 • Механізм державного регулювання природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів
 • Механізм державного регулювання ринку страхових послуг України
 • Механізм державного регулювання ринку страхових послуг України
 • Механізм державного регулювання страхової діяльності в Україні
 • Механізм державного регулювання інноваційною діяльністю України
 • Механізм державного управління інноваційним розвитком України
 • Механізм державної підтримки малого бізнесу в Україні
 • Механізм державної підтримки підприємницької діяльності
 • Механізм регулювання процесу формування доходів державного бюджету
 • Механізм та методи державного регулювання якості освіти
 • Механізм управління державним боргом
 • Механізм формування дохідної частини Державного бюджету на сучасному етапі
 • Механізм інвестиційного партнерства держави та приватного сектору
 • Механізми активізації державної регіональної політики в Україні
 • Механізми активізації державної регіональної політики в Україні
 • Механізми державного регулювання соціальної сфери у сучасній економіці
 • Механізми державного регулювання туристичної сфери України
 • Механізми державного регулювання інвестиційного ринку України
 • Механізми державної підтримки аграрної сфери економіки України
 • Механізми реалізації цілей державного регулювання галузей економіки
 • Механізми розвитку державної служби
 • Митна справа: державне регулювання
 • Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності як головний метод державного регулювання економіки
 • Митний тариф як інструмент впливу держави на економіку
 • Митно-тарифне регулювання як інструмент захисту економічної безпеки держави
 • Модель мультиплікатора, як оціночний показник, що характеризує стан економіки держави
 • Модель інформаційно-аналітичного супроводу діяльності регіональних органів державного управління
 • Моделювання впливу відносних масштабів державного сектора на його ефективність
 • Моделювання державного управління освітою: інноваційні технології
 • Моделі системи державного управління
 • Моделі та методи державного управління інвестиційними процесами
 • Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики
 • Модернізація державної податкової служби України
 • Модернізація державної податкової служби України в контексті європейської інтеграції
 • Модернізація державної податкової служби України в умовах європейської інтеграції
 • Модернізація системи управління державними фінансами
 • Можливості використання зарубіжного досвіду функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні
 • Можливості соціальної політики держави на сучасному етапі
 • Монетаризм і державне регулювання в Україні
 • Монопольна діяльність підприємств: державний контроль
 • Мотивація як чинник підвищення професійної компетентності державних службовців
 • Міжбюджетні трансферти в механізмі формування та реалізації державної бюджетної політики в соціальній сфері
 • Міжнародна діяльність національного агентства України з питань державної служби України
 • Міжнародна міграція робочої сили: державне регулювання
 • Міжнародні перевезення в системі зовнішньоекономічних зв’язків держави
 • Міністерство охорони здоров’я як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я
 • Місце бюрократії в системі державного управління
 • Місце держави в управлінні економікою України
 • Місце державного бюджету у класифікації джерел фінансування державних видатків на науку
 • Місце державного фінансового контролю в загальній системі контролю
 • Місце державного фінансового контролю за виконанням проектів у підприємницькій діяльності.
 • Місце продовольчої безпеки як генеральної мети аграрної політики держави
 • Місце ринку державних цінних паперів у бюджетній системі України
 • Місце символічного ресурсу у системі соціальних ресурсів державного управління
 • Місце судової влади в системі конституційного поділу державної влади
 • Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки
 • Місце і роль недержавних пенсійних фондів на ринку фінансових послуг України
 • Місцева державно-управлінська діяльність
 • Місцеві бюджети в економічній системі держави
 • Місцеві державні адміністрації в Україні
 • Місцеві державні адміністрації та їх конституційний статус
 • Місцеві фінанси в економічній системі держави
 • Місцеві фінанси в економічній системі держави
 • Міський розвиток як чинник соціалізації держави
 • Надання пільг соціально уразливим верствам населення: державна політика
 • Надання управлінських послуг в контексті нового державного менеджменту
 • Найновіші концептуалії протидії та запобігання проявам корупції в органах державної влади
 • Напрями вдосконалення державної політики в сфері зайнятості населення
 • Напрями вдосконалення та реалізації процесу управління бюджетними коштами державним казначейством у Вінницькій області
 • Напрями змін національної моделі державного управління України у зв’язку з процесами європейської інтеграції
 • Напрями оптимізації системи управління державним боргом України
 • Напрями підвищення ефективності державної фінансової політики щодо активізації діяльності суб’єктів підприємництва в Україні
 • Напрями підвищення ефективності реформування державного пенсійного забезпечення на принципах накопичення
 • Напрями підвищення ефективності роботи державної фінансової інспекції України
 • Напрями підвищення ефективності форм та методів державного регулювання страхової діяльності в Україні
 • Напрями удосконалення ефективності державного управління територіальним економічним розвитком
 • Напрями удосконалення ефективності державного управління територіальним економічним розвитком
 • Напрями удосконалення роботи з персоналом органів державної податкової служби
 • Напрями удосконалення роботи з персоналом органів державної податкової служби
 • Напрямки вдосконалення державного регулювання і управління щодо збереження та розвитку трудового потенціалу України
 • Напрямки вдосконалення державної підтримки малого підприємництва
 • Напрямки вдосконалення регіональної політики держави
 • Напрямки державного регулювання та контролю якості банківських послуг в Україні
 • Напрямки забезпечення продовольчої безпеки держави
 • Напрямки модернізації державного фінансового контролю в Україні
 • Напрямки покращення державної політики зайнятості
 • Напрямки розвитку системи державного фінансового контролю в Україні
 • Напрямки удосконалення державного фінансового контролю в Україні
 • Напрямки удосконалення казначейської системи виконання державного бюджету
 • Напрямки удосконалення казначейської системи виконання державного бюджету
 • Напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні
 • Наукова та науково-технічна діяльність: державне регулювання
 • Науково-методичні засади визначення чистого кінцевого ефекту від реалізації державних цільових програм і проектів
 • Науково-технічна діяльність: державне регулювання
 • Науково-технічний прогрес та інноваційні процеси: державне регулювання та стимулювання
 • Наукові засади і поняття державного управління
 • Наукові розвідки за темою «проблеми становлення та розвитку української правосвідомості» щодо предмету та об’єкту досліджень за спеціальністю 12.00.01 «теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень», 12.00.12 «філософія права» на сторінках фахових видань України: автобібліографія (автоісторіографія української правосвідомості)
 • Наукові розвідки за темою «проблеми становлення української правової культури» щодо предмету та об’єкту досліджень за спеціальністю 12.00.01 «теорія та історія держави та права; історія політичних і правових учень»: автобібліографія (автоісторіографія української правової культури)
 • Національна стратегія забезпечення економічної безпеки держави в умовах інтеграційних процесів
 • Національні інформаційні ресурси та державна інформаційна політика
 • Націополітичний вимір державотворчої політики в Україні: символічний аспект
 • Негативний вплив державного боргу на економіку держави
 • Недержавне пенсійне забезпечення
 • Недержавне пенсійне забезпечення: сучасний стан та проблеми розвитку в Україні
 • Недержавне пенсійне страхування та перспективи його запровадження
 • Недержавні пенсійні фонди: закордонний досвід та можливість його застосування в Україні
 • Недержавні пенсійні фонди в структурі сучасного пенсійного забезпечення
 • Недержавні пенсійні фонди: сутність та перспективи розвитку
 • Недоліки державного регулювання інтелектуалізації економіки у посттрансформаційний період
 • Недоліки державного фінансового контролю та шляхи їх усунення
 • Недоліки та переваги закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування»
 • Недосконалості регулювання державної реєстрації правочинів в аспекті ст. 182 і ст. 210 ЦК України
 • Необхідність державного регулювання економіки
 • Необхідність державного регулювання лізингу
 • Необхідність державного регулювання розвитку регіону
 • Необхідність державного регулювання розвитку сільського господарства
 • Необхідність державної підтримки розвитку агрострахування
 • Необхідність запровадження внутрішнього аудиту в системі державного внутрішнього контролю
 • Необхідність здійснення державного регулювання цін
 • Необхідність та методи державного регулювання соціальної відповідальності підприємництва
 • Необхідність та напрямки реформування державного фінансового контролю в Україні на сучасному етапі її розвитку
 • Необхідність та шляхи державного регулювання і контролю за цінами
 • Необхідність та шляхи реформування механізму державного регулювання фінансового ринку
 • Необхідність функцій держави у сфері інформаційного забезпечення підприємництва
 • Необхідність, проблеми та шляхи здійснення державного контролю іноземних інвестицій
 • Неправові форми адміністративної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель
 • Нерівність регіонів, місце перерозподільних і стабілізаційних інструментів в бюджетній системі держави
 • Нетрадиційні форми держави
 • Новий державний менеджмент як нова парадигма надання управлінських послуг населенню
 • Нові концепції державного управління: підхід людського виміру
 • Нормативне забезпечення системи документообігу в органах державного управління
 • Нормативне закріплення самозахисту права власності – критерій визначення рівня розвитку суспільства і держави
 • Нормативне регулювання адміністративної діяльності державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель
 • Нормативний аналіз державного регулювання ринку праці
 • Нормативно – правове забезпечення державного фінансового контролю у сфері державних закупівель
 • Нормативно-правове забезпечення формування в державного регулювання цін
 • Нормативно-правове регулювання у сфері державно-приватного партнерства в Україні
 • Нормативно-правові засади державного управління в рибогосподарській галузі
 • О.д. градовський про основні завдання та функції держави
 • Об’єкти і цілі державного регулювання економіки
 • Об’єктивна необхідність і сутність державного регулювання ринку
 • Облігації внутрішньої державної позики як інструмент фінансування бюджетного дефіциту
 • Облік доходів та видатків місцевих та державних бюджетів
 • Облік, звітність та контроль використання коштів державного бюджету
 • Обов’язкове державне пенсійне страхування
 • Обслуговування державного боргу
 • Обслуговування та споживання населення: державне регулювання
 • Обґрунтування необхідності здійснення державного регулювання банківської діяльності
 • Однією з найбільш важливих задач нашої держави є стабілізація економіки.
 • Ознаки держави
 • Окремі проблеми застосування механізмів реалізації принципу поділу державної влади в Україні
 • Оплата праці: сучасна державна політика
 • Оптимізація державного регулювання туристичної індустрії в Україні
 • Оптимізація роботи держави як власника майна в рамках корпоративних відносин в Україні
 • Оптимізація управління державним боргом України
 • Оптимізації податкового вилучення і задоволення економічних інтересів держави і платників податків
 • Органи державного управління: типологія стилів керівництва
 • Органи державної податкової служби: консультаційна робота
 • Організаційна структура державного управління України
 • Організаційно-правові аспекти державного регулювання інституту нотаріальної діяльності: зарубіжний досвід
 • Організаційно-структурне забезпечення державного контролю у сфері виконавчої влади
 • Організаційні механізми державного управління інноваційними проектами у вугільній галузі
 • Організація державного молодіжного житлового кредитування в Україні
 • Організація діяльності державних податкових служб у сучасних умовах та їх роль для суспільства
 • Організація діяльності державних податкових служб у сучасних умовах та їх роль для суспільства.
 • Організація обліку державного бюджету
 • Організація роботи та проблеми державного регулювання ринку форекс в Україні
 • Організації к сфері закупівель згідно до угоди про державні закупівлі світової організації торгівлі
 • Орієнтація економіки держави на модель із дешевою робочою силою: наслідки та шляхи вирішення
 • Основи державного управління навколишнім середовищем
 • Основи державного управління та виконавчої влади
 • Основи фіскальної політики та державного бюджету
 • Основні аспекти державної та регіональної підтримки малого підприємництва
 • Основні аспекти концепції державного антикризового управління економічною системою в сучасних умовах
 • Основні етапи розгляду проекту Закону України “Про державний бюджет України”
 • Основні завдання державної політики у розвитку малого бізнесу
 • Основні задачі інноваційно-інвестиційного розвитку державного агропромислового виробництва
 • Основні засади формування загальнообов’язкового державного медичного страхування в Україні
 • Основні методи державного регулювання економічної сфери
 • Основні методи та принципи державного управління (регулювання) економіки
 • Основні напрями вдосконалення діючої системи организації управління пакетами державних акцій в Україні
 • Основні напрями державного регулювання сфери малого бізнесу на сучасному етапі в Україні
 • Основні напрями державної політики та ключові заходи щодо розвитку банківської системи України
 • Основні напрями та шляхи формування правової держави в Україні
 • Основні напрями удосконалення державного управління та регулювання розвитку аграрного сектора України
 • Основні напрямки державного регулювання роботи з проблемними банками
 • Основні напрямки модернізації державного фінансового контролю в Україні
 • Основні напрямки удосконалення системи державного фі нансового контролю в Україні
 • Основні напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю
 • Основні напрямки формування України як правової держави
 • Основні парадигми удосконалення державного фінансового контролю в сучасних умовах
 • Основні положення державного механізму підвищення якості професійної підготовки суддів в Україні
 • Основні положення механізму державного стимулювання стратегічного цілепокладання регіонів
 • Основні положення про організацію роботи державного казначейства
 • Основні принципи державного управління у сфері національної безпеки
 • Основні принципи економічної політики забезпечення економічної безпеки держави
 • Основні принципи регіональної економічної політики держави
 • Основні принципи, функції та моделі соціальної держави
 • Основні проблеми та напрямки вдосконалення державного фінансового контролю в Україні
 • Основні проблеми у функціонуванні системи державних закупівель
 • Основні проблеми формування доходної частини державного бюджету України
 • Основні проблемні питання проекту закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік»
 • Основні пріоритети державної політики зайнятості молоді в ринкових умовах
 • Основні форми і методи державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
 • Основні форми і методи державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників
 • Основні цілі Національного банку України і напрямки його впливу на фінансовий розвиток держави
 • Особливості адміністративної відповідальності державних службовців у сфері надання інформації
 • Особливості та необхідність управління коштами резервного фонду державного бюджету України
 • Особливості адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні
 • Особливості банкрутства підприємства державного сектору економіки
 • Особливості бухгалтерського обліку результату виконання бюджетів органами державного казначейства в сучасних умовах реформування бюджетного процесу в Україні
 • Особливості бухгалтерського обліку сумісництва та суміщення посад у державних закладах освіти
 • Особливості бюджетного дефіциту та державного боргу
 • Особливості вдосконалення механізму державного регулювання аграрного сектору економіки
 • Особливості впровадження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 • Особливості державного бюджетного контролю
 • Особливості державного менеджменту ЗЕД причорноморського регіону
 • Особливості державного податкового контролю в Україні та ФРН
 • Особливості державного податкового контролю в Україні та ФРН
 • Особливості державного регулювання грошової пропозиції в економіці України
 • Особливості державного регулювання грошової пропозиції в економіці України
 • Особливості державного регулювання АПК України
 • Особливості державного регулювання ЗЕД в Україні
 • Особливості державного регулювання економіки під час війни та індустріалізації
 • Особливості державного регулювання з надання міжнародних туристичних послуг
 • Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Особливості державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
 • Особливості державного регулювання процесу надання освітніх послуг іноземним громадянам
 • Особливості державного регулювання цін
 • Особливості державного регулювання цін в Україні
 • Особливості державного регулювання цін в сучасних умовах господарювання
 • Особливості державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію
 • Особливості державного управління в сфері ринкової економіки
 • Особливості державного фінансового контролю в Україні і шляхи його вдосконалення
 • Особливості державного фінансового контролю розрахунків підприємств з позабюджетними фондами
 • Особливості державної політики в сфері вугільної промисловості України
 • Особливості державної політики зайнятості в Україні
 • Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні
 • Особливості державної реєстрації суб’єктів аграрного господарювання
 • Особливості державної служби в Україні
 • Особливості державної служби статистики України
 • Особливості державної цінової політики та її роль у розвитку національної економіки
 • Особливості державної цінової політики та її роль у розвитку національної економіки.
 • Особливості діяльності та обліку недержавного пенсійного фонду
 • Особливості здійснення державних закупівель з урахуванням тендерних процедур
 • Особливості здійснення документальних перевірок органами державної податкової служби України
 • Особливості концептуальних підходів теорії формування державного боргу в контексті становлення державної боргової доктрини
 • Особливості менеджменту виконання інвестиційно-будівельних програм державно – приватного партнерства
 • Особливості методів державного фінансового контролю
 • Особливості надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення фінансовими установами в Україні
 • Особливості обліку дебіторської заборгованості в умовах державного відкритого акціонерного товариства
 • Особливості обліку оплати праці в державних установах виконання покарань
 • Особливості обліку фінансування бюджетів державних установ з державного бюджету на основі кошторису
 • Особливості оподаткування учасників недержавних пенсійних фондів в Україні
 • Особливості організації оплати праці державних службовців
 • Особливості політики держави в умовах сучасної економічної кризи
 • Особливості правового становища державних комерційних сільськогосподарських підприємств
 • Особливості правового статусу колегій органів державного управління російської федерації
 • Особливості приватизації державного майна в Україні
 • Особливості реалізації внутрішнього державного аудиту в Україні
 • Особливості реалізації повноважень щодо поповнення доходної частини бюджету державними податковими інспекціями
 • Особливості розвитку та діяльності державної служби зайнятості
 • Особливості соціальної сфери як об’єкта державного регулювання в Україні
 • Особливості сучасного етапу розвитку методології та застосування практики стратегічного планування діяльності органів державного управління
 • Особливості та напрями здійснення державного фінансового аудиту в Україні
 • Особливості та необхідність державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості та необхідність державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Особливості та основні напрямки вдосконалення державного фінансового контролю в бюджетних установах
 • Особливості та принципи державної регуляторної політики
 • Особливості та проблеми оплати праці у державних установах
 • Особливості та роль державних підприємств
 • Особливості та характерні риси державної політики у справах молоді
 • Особливості управління державним боргом України за умов фінансової кризи
 • Особливості управління державним боргом та напрямки його удосконалення в Україні
 • Особливості управління державним зовнішнім боргом України
 • Особливості управління фінансами державних підприємств
 • Особливості формування державної інноваційної політики
 • Особливості формування особистісного морально-етичного статусу державного службовця
 • Особливості формування правової держави в Україні
 • Особливості формування правової держави в сучасних умовах розвитку України
 • Особливості формування системи цінностей в державному управлінні
 • Особливості функціонування державного кредиту в Україні
 • Особливості функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні
 • Особливості функціонування системи державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні
 • Особливості функціонування та реформування державної контрольно-ревізійної служби в Україні
 • Особливості японського державного регулювання
 • Особливості інноваційних проектів на підприємствах державної власності
 • Офіційна символіка як компонент візуальної політики держави
 • Офіційні спостерігачі від іноземної держави на виборах в Україні як форма громадського контролю
 • Оцінка вартості державного майна як складова ефективного управління підприємством та державою загалом
 • Оцінка ефективності державного фінансового контролю
 • Оцінка ефективності державного фінансового контролю в Україні
 • Оцінка необоротних активів в проведенні контролю на державному підприємстві
 • Оцінка рівня державної підтримки сільського господарства у розвинених країнах
 • Паспортизація водних обєктів як ефективний інструмент державно-управлінської діяльності
 • Пенсійне забезпечення населення як важлива складова економічного та соціального розвитку держави
 • Пенсійне страхування інвалідів у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування
 • Пенсійний фонд України як орган державної виконавчої влади
 • Переваги недержавного пенсійного накопичення
 • Переваги системи загальнодержавного пенсійного страхування
 • Переваги та недоліки грошово-кредитної політики, як інструменту державного регулювання економіки
 • Переваги та недоліки недержавних пенсійних фондів як інстуційних інвесторів
 • Перевірки суб’єктів оподаткування державними податковими інспекціями
 • Перевірки суб’єктів оподаткування державними податковими інспекціями
 • Передумови виникнення дефіциту державного бюджету України
 • Передумови виникнення та впровадження аудиту ефективності в систему державно-фінансового контролю
 • Передумови створення державної інноваційної політики як ефективного інструментарія інвестиційного розвитку національної економіки
 • Передумови сучасних проблем державного регулювання монополізму в процесі євроінтеграції
 • Перехідна економіка: державне регулювання оплати праці
 • Перспективи розвитку аудиту державних фінансів
 • Перспективи розвитку державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ
 • Перспективи розвитку ринку внутрішніх державних запозичень у контексті реалізації боргової політики України
 • Перспективи управління державним боргом України
 • Питання регулювання оплати праці на державному та міжгалузевому рівні
 • Питання щодо форми державного устрою
 • Планування як інструмент державного регулювання аграрного виробництва
 • Платіжний баланс держави: структура
 • Повноваження Державної казначейської служби України щодо забезпечення процесу бюджетного фінансування
 • Повноваження органів Державного казначейства України в системі державного фінансового контролю
 • Повноваження органів державної влади щодо здійснення бюджетного контролю
 • Повноваження президента у механізмі здійснення державної влади
 • Поглиблення взаємодії міжнародного і національного права та вплив цих процесів на державну політику щодо управління територіями та реформування територіального устрою України
 • Податки як обов’язкові платежі та державний дохід
 • Податкова полiтика як елемент державного регулювання економіки
 • Податкова система України як механізм покращення економічного розвитку держави
 • Податкова система України як механізм покращення економічного розвитку держави
 • Податкова служба як орган державного фінансового контролю за діяльністю підприємств
 • Податкове планування як функція фінансової діяльності держави
 • Податкове стимулювання підприємств у контексті розвитку економіки держави
 • Податковий кодекс – баланс інтересів держави та платників податків
 • Податковий кодекс – як інструмент впливу на формування дохідної частини державного бюджету
 • Податковий контроль як складова державного регулювання економіки. Сутність, методи і форми податкового контролю
 • Податковий контроль як спеціальний вид державного фінансового контролю
 • Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами
 • Податковий менеджмент як інструмент державного регулювання економіки
 • Податковий ризик держави: визначення та класифікація
 • Податкові пільги як метод державного стимулювання інвестицій
 • Податок на додану вартість як інструмент державного регулювання в сучасних умовах
 • Податок на додану вартість: вплив на формування державного бюджету України
 • Подвійний характер державних рішень щодо оптимізації фінансової бази Пенсійного фонду України
 • Подвійний характер державних рішень щодо оптимізації фінансової бази Пенсійного фонду України (ПФУ)
 • Подвійний характер державних рішень щодо оптимізації фінансової бази пенсійного фонду України (ПФУ)
 • Поліархія – новий погляд на форму державного правління
 • Політика Національного банку України щодо ринку державних цінних паперів
 • Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій
 • Політика держави щодо мистецтва та культури: завдання, прогнозування та фінансування
 • Політика держави щодо інвестиційного процесу в Україні
 • Політика державних органів влади України проти корупції
 • Політико-Правові ідеї м.і. костомарова та їх значення для державно-правового будівництва в Україні
 • Політична система суспільства: держава як інститут
 • Політичний імідж органів державної влади: механізми його формування
 • Політичні права, як можливість впливу в управлінні державними і суспільними справами
 • Поняття “форма держави”, основні ознаки
 • Поняття «унітарної держави» та «федерації» як форм державного устрою
 • Поняття «форма держави», сутність та структурні елементи
 • Поняття антикризового регулювання в державі
 • Поняття держави : особливості поглядів
 • Поняття державних видатків та правове регулювання використання коштів бюджету
 • Поняття державного боргу та бюджетного дефіциту
 • Поняття державного органу, його ознаки
 • Поняття державного управління
 • Поняття державного фінансового контролю та напрями його удосконалення в Україні
 • Поняття державного фінансового контролю та напрями його удосконалення в Україні
 • Поняття державного фінансового контролю, напрями його удосконалення в Україні
 • Поняття державної служби. державний службовець та посадова особа
 • Поняття системи правочинів, що підлягають державній реєстрації
 • Поняття та види державних службовців, як суб’єктів адміністративно-правових відносин
 • Поняття та елементи механізму держави
 • Поняття та зміст функцій держави
 • Поняття та ознаки соціальної держави
 • Поняття та правове регулювання державно-управлінських відносин
 • Поняття та принципи діяльності обласної державної адміністрації. Повноваження обласної державної адміністрації
 • Поняття та юридичне значення актів державного управляння
 • Поняття і зміст інституту державної служби
 • Поняття і ознаки державних органів
 • Поняття історичних типів виникнення держави та їх співвідношення із типологією
 • Поняття, особливості та принципи фінансування державних витрат
 • Порушення права на життя громадян, які перебувають під контролем держави
 • Порявняльна характеристика незалежного і державного аудиту. паралель аудиторського ризику в них
 • Порядок затвердження державного бюджету України
 • Порядок звернення до іноземної держави з клопотанням про видачу особи
 • Порівняльна оцінка стану запозичених коштів банків України з приватною та державною формами власності
 • Порівняльна характеристика роботи податкової служби, як органу державного фінансового контролю, в Україні та інших зарубіжних країнах
 • Порівняльний аналіз методичних підходів до оцінки міжнародної конкурентоспроможності держави
 • Послуги с охорони здоров’я: державне регулювання
 • Потенціал впливу нотаріату на ефективність державного управління, перспективи державотворення та суспільного розвитку
 • Потреба у державному регулюванні економіки
 • Походження та сутність держави
 • Право державної власності в Україні на сьогоднішній день
 • Право дитини, позбавленої батьківського пілкування, на особливий захист і допомогу держави: міжнародно-правовий аспект
 • Правова природа державного бюджету
 • Правове забезпечення державної підтримки господарської діяльності кооперативів в Україні
 • Правове регулювання державних закупівель за законодавством швейцарії
 • Правове регулювання державних закупівель у країнах європейського союзу
 • Правове регулювання державного боргу України
 • Правове регулювання державного боргу в Україні
 • Правове регулювання повноважень державних податкових інспекцій у сфері публічного підприємницького права
 • Правове регулювання та обмеження діяльності державних службовців
 • Правовий статус державної контрольно – ревізійної служби як суб’єкта фінансового контролю
 • Правовий статус державної контрольно-ревізійної служби України в системі фінансового контролю
 • Правові аспекти фінансової діяльності держави
 • Правові засади малого підприємництва: поняття, суб’єкти, особливості державної реєстрації
 • Правові засоби забезпечення доступу малих та середніх суб’єктів господарювання до здійснення централізованих державних закупівель
 • Правові основи здійснення державного страхування
 • Практика та теорія управління державою: еволюція соціально-ціннісних поглядів
 • Представництво державного підприємства «Стратегія регіонального розвитку» у Донецькій області, Україна
 • Приватизація державного майна: законодавство, поняття та мета
 • Приватизація державного майна: об’єкти та суб’єкти
 • Приватизація та роздержавлення Української РСР
 • Приватизація та роздержавлення власності
 • Приватна власність: державне регулювання
 • Приводи та підстави представництва прокурором інтересів громадянина та держави в адміністративному судочинстві України
 • Приклад банківського менеджменту державного спеціалізованого Ощадного банку України
 • Примусові заходи органів державної виконавчої служби України при здійсненні виконання рішень судів відповідно до яких боржника зобов`язано вчинити певні дії
 • Принцип гласності державної влади
 • Принцип гласності державної влади
 • Принцип демократичного централізму в державному управлінні незалежної України
 • Принцип законності в діяльності органів державної влади України
 • Принципи здійснення державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України
 • Принципи регулювання інноваційної політики держави
 • Принципи управління державною власністю
 • Принципи управління державною власністю в Україні
 • Принциповість виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз соціальній безпеці держави
 • Природні монополії в Україні: приватна чи державна власність?
 • Природні монополії та їх вплив на розвиток економіки держави
 • Причини дефіциту державного бюджету та шляхи його подолання
 • Про державну підтримку сільськогосподарських виробників (світовий досвід)
 • Про деякі аспекти державного регулювання ринку інновацій
 • Про деякі аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств
 • Про деякі аспекти податково-бюджетної політики держави
 • Проблема безробіття та державна політика зайнятості
 • Проблема визначення зовнішньополітичної стратегії держави
 • Проблема державного боргу в Україні
 • Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв’язання
 • Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв’язання
 • Проблема дефіциту державного бюджету в Україні
 • Проблема збільшення зовнішнього державного боргу України
 • Проблема наповнення державного бюджету в Україні
 • Проблематика та шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні
 • Проблематика управління фінансовими ризиками у державній митній справі України
 • Проблеми бюджетного контролю у сфері використання державних централізованих фінансових ресурсів
 • Проблеми ведення фінансової звітності органами Державного казначейства.
 • Проблеми взаємодії жіночих громадських організацій з органами державної влади
 • Проблеми взаємодії органів державної судової адміністрації та апаратами судів
 • Проблеми визначення та управління державним боргом
 • Проблеми впровадження контролінгу в національній системі державного фінансового контролю
 • Проблеми державного боргу в Україні
 • Проблеми державного боргу та оптимізація боргової політики України
 • Проблеми державного внутрішнього фінансового контролю та шляхи їх подолання
 • Проблеми державного регулювання в контексті світової економічної кризи
 • Проблеми державного регулювання діяльності підприємств на зовнішньому ринку та перспективи їх вирішення
 • Проблеми державного регулювання економіки України
 • Проблеми державного регулювання міграційних процесів в Україні
 • Проблеми державного регулювання оплати праці та шляхи їх подолання
 • Проблеми державного регулювання природних монополій
 • Проблеми державного регулювання природних монополій сфери житлово-комунального господарства
 • Проблеми державного регулювання підприємницької діяльності
 • Проблеми державного регулювання підприємницької діяльності в Україні
 • Проблеми державного регулювання ринку праці в Україні
 • Проблеми державного регулювання у сфері інтелектуальної власності
 • Проблеми державного регулювання фондового ринку України та шляхи їх вирішення
 • Проблеми державного регулювання цін на лікарські засоби та перспективи їх вирішення
 • Проблеми державного управління розвитку малого підприємництва в Україні
 • Проблеми державного управління туристичною сферою України
 • Проблеми державного фінансовго контролю
 • Проблеми державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ
 • Проблеми державного фінансового контролю
 • Проблеми державного фінансового контролю в сучасних умовах
 • Проблеми державної підтримки малого бізнесу
 • Проблеми державної інноваційної політики та шляхи їх вирішення
 • Проблеми забезпечення економічної безпеки промислових підприємств в умовах соціально-економічного розвитку держави
 • Проблеми запровадження аудиту ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки
 • Проблеми застосування механізму податкових надходжень доходів Державного бюджету та шляхи їх вирішення
 • Проблеми здійснення та законодавчого врегулювання державного та внутрішнього фінансового контролю в державних закладах освіти
 • Проблеми й завдання державної контрольно-ревізійної служби України
 • Проблеми й завдання державної контрольно-ревізійної служби України
 • Проблеми класифікації державного боргу
 • Проблеми конкурентоспроможності України: держава і підприємство
 • Проблеми механізму управління та обслуговування державного боргу
 • Проблеми модернізації Державної податкової служби України
 • Проблеми необхідності державної підтримки підприємств в кризових умовах
 • Проблеми обслуговування державного боргу
 • Проблеми обслуговування державного боргу в Україні
 • Проблеми обслуговування зовнішнього державного боргу України
 • Проблеми організації державного фінансового контролю
 • Проблеми організації обліку оплати праці у внз державної форми власності
 • Проблеми організації фінансової діяльності державних підприємств та шляхи їх вирішення
 • Проблеми податкової системи України та актуальні шляхи їх вирішення, як передумова ефективного функціонування економіки держави
 • Проблеми правового регулювання фінансування державних медичних закладів
 • Проблеми при оцінці необоротних активів в проведенні контролю на державному підприємстві
 • Проблеми регулювання та реформування системи управління державним боргом в Україні
 • Проблеми реформування державного сектора
 • Проблеми розвитку недержавного пенсійного страхування України
 • Проблеми розвитку та вирішення проблем податкової системи України у дискурсі ефективного функціонування економіки держави
 • Проблеми скорочення державного боргу України
 • Проблеми стандартизації фінансової звітності суб’єктів господарювання державного сектора
 • Проблеми становлення державного аудиту в Україні
 • Проблеми та напрями державної підтримки малого бізнесу
 • Проблеми та напрямки державної політики в галузі особистого страхування
 • Проблеми та недоліки діяльності служб внутрішнього аудиту в органах державного сектору економіки України
 • Проблеми та перспективи впровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування в Україні
 • Проблеми та перспективи впровадження системи внутрішнього контролю в органах державного казначейства України
 • Проблеми та перспективи державної підтримки малого підприємництва в Україні
 • Проблеми та перспективи розвитку державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ
 • Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні: державна програма «доступне житло»
 • Проблеми та шляхи подолання державного боргу України
 • Проблеми та шляхи підвищення ефективності функціонування Державного казначейства України
 • Проблеми та шляхи удосконалення діяльності органів Державного казначейства України
 • Проблеми удосконалення державного фінансового контролю місцевих бюджетів
 • Проблеми управління вартістю капіталу державних підприємств
 • Проблеми управління державним боргом
 • Проблеми управління державним боргом України
 • Проблеми управління державним боргом України
 • Проблеми управління державним боргом та шляхи їх вирішення
 • Проблеми формування доходів державного бюджету за рахунок податкових надходжень
 • Проблеми формування податкових доходів державного бюджету України та шляхи їх вирішення
 • Проблеми функціонування державних холдингових компаній в Україні
 • Проблеми фінансування дефіциту державного бюджету в Україні
 • Проблеми фінансування та організації системи державних закупівель в Україні
 • Проблеми і напрямки вдосконалення державного фінансового контролю в Україні
 • Проблеми і напрямки вдосконалення державного фінансового контролю в Україні
 • Проблеми і напрямки вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю
 • Проблеми і напрямки вдосконалення роботи органів державного фінансового контролю.
 • Проблеми і перспективи державного регулювання розвитку рефінансування банків в Україні
 • Проблеми і перспективи розвитку державного інвестиційного кредитування молодих сімей в Україні
 • Проблеми і перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні
 • Проблеми і перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні
 • Проблеми і перспективи розвитку системи державного фінансового контролю в Україні
 • Проблеми інновацій в системі органів державної влади і органів місцевого самоврядування
 • Проблеми інновацій в системі органів державної влади і органів місцевого самоврядування
 • Проблемні аспекти державного фінансового контролю бюджетних установ та перспективи їх подолання
 • Проблемні аспекти здійснення контролю діяльності бюджетних установ органами Державного казначейства України
 • Проблемні аспекти легітимності української держави гетьмана п. скоропадського
 • Проблемні аспекти оцінки необоротних активів при проведенні контролю у державних установах
 • Проблемні аспекти оцінки при проведенні контролю необоротних активів державних підприємств
 • Проблемні питання відповідальності сторін договору оренди майна державних підприємств за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків
 • Провали держави в освітній сфері
 • Проведення державно-управлінських реформ та систематизація принципів підготовки
 • Прогнозування і планування як засоби державного регулювання господарської діяльності
 • Програмне забезпечення державного фінансового контролю при сплаті єдиного внеску
 • Програмно-цільовий метод реалізації державної політики зайнятості в Україні
 • Програмно-цільовий метод складання державного бюджету
 • Програмно-цільовий метод як новий погляд на державне управління бюджетною сферою
 • Процедури адміністративно-юрисдикційної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель
 • Процес прийняття рішень у зовнішній політиці держави
 • Пріоритети державної політики в області інноваційного розвитку сфери культури
 • Пріоритети державної підтримки аграрного виробництва в Україні
 • Пріоритетні напрями державного регулювання інноваційно орієнтованого розвитку регіонів
 • Пріоритетні напрями державної підтримки розвитку малих підприємств в Україні
 • Пункт пропуску через державний кордон України – головний елемент митної інфраструктури
 • Підвищення ефективності надання управлінських послуг в сфері державного управління
 • Підвищення ефективності державного регулювання ринку соціально значимих послуг регіону в умовах стратегічного курсу на досягнення європейських стандартів життя
 • Підвищення ефективності державного регулювання розвитку сектора соціальних послуг
 • Підвищення ефективності державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в регіоні
 • Підвищення ефективності управління державними видатками на основі програми економічних реформ
 • Підвищення морально-етичних якостей працівників контрольно – ревізійної служби як запорука ефективності державного управління
 • Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі
 • Підвищення рівня податкових надходжень до державного бюджету
 • Підвищення рівня податкових надходжень до державного бюджету
 • Підвищення соціальних стандартів у контексті забезпечення національної безпеки держави у соціальній сфері
 • Підготовка державних службовців в сучасних умовах
 • Підготовка державних службовців: система професійного навчання
 • Підприємницька діяльність: державна реєстрація
 • Підприємницька діяльність: управління та державні гарантії
 • Підтримання прокурором державного обвинувачення в суді при розгляді кримінальних справ
 • Підтримка державних суб’єктів: способи фінансування ЖКГ
 • Підтримка діяльності малих підприємств некомерційними недержавними організаціями
 • Підходи до вивчення правосвідомості та правової культури у період формування радянської української держави в період 1900 – 1930 роках
 • Підходи до вивчення правосвідомості та правової культури у період формування радянської української держави в період 1900 – 1930 роках
 • Рахунки по обов’язковому державному соціальному страхуванню та їхній облік
 • Реалізація державних функцій у світлі поглиблення тенденції символізації суспільного життя
 • Реалізація контрольних заходів органами державного фінансового контрою при виконанні суб’єктами господарювання будівельних контрактів
 • Реалізація функцій бізнесу і держави як необхідна умова тісної взаємодії між ними
 • Реалізація функції контролю в системі державного управління
 • Реалізація цілей державного регулювання для розвитку агропромислового виробництва
 • Реалії української державної правової політики протидії адміністративній деліктності
 • Регулювальна роль центральних органів влади у забезпеченні формування державної політики розвитку перпективних галузей економіки
 • Регулювання державного боргу України у контексті сучасної монетарної політики
 • Регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів органами державної влади
 • Регулювання заробітної плати: державне та договірне
 • Регулювання міждержавних торговельних відносин країн ЄС під впливом глобалізації
 • Регулювання фінансового ринку України як основна функція держави
 • Регулятивно-нормативні ознаки держави
 • Регіональна структурна політика та її місце серед складових державної політики
 • Регіональний аспект становлення українського державного управління
 • Регіональні аспекти та шляхи удосконалення державного регулювання розвитку туристичної сфери в Україні
 • Регіоналізація як один із факторів впливу на економічний розвиток держави
 • Рекомендації щодо державного регулювання зайнятості в Україні в процесі інтеграції до світового співтовариства
 • Реорганізація державних підприємств вугільної галузі України
 • Республіка як форма державного правління
 • Реформування державного регулювання економіки: причини та наслідки
 • Реформування механізму державного регулювання українського ринку борошна
 • Реформування системи державного фінансового контролю в Україні
 • Реформування системи державного фінансового контролю
 • Реформування системи органів державної виконавчої служби України: сучасний стан та перспективи
 • Реформування системи пенсійного забезпечення як чинник зменшення фінансового навантаження на Державний бюджет
 • Реформування системи управління українським державним боргом
 • Реформування української держави як механізм наближення державної машини до громадян
 • Ризики в економічній безпеці держави у сфері оподаткування
 • Ризики при купівлі квартири: переважне право купівлі, відмова контрагента в державній реєстрації правочину
 • Ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України
 • Ринок освітніх послуг як об’єкт державного регулювання
 • Ринок праці та його державне регулювання
 • Риси адміністративної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель
 • Розбудова державності України: особливості законодавства
 • Розвинені зарубіжні країни: вищі державні контрольні органи
 • Розвиток венчурного бізнесу в інвестиційній сфері: державне регулювання
 • Розвиток відносин держав центральної Азії з Україною
 • Розвиток грошового та фінансового ринку: роль державного внутрішнього боргу
 • Розвиток державно-приватного партнерства та інновацій в охороні здоров’я регіону
 • Розвиток державного регулювання страхового ринку України
 • Розвиток державного сектору економіки: концептуальний підхід та принципи управління
 • Розвиток державного фінансового контролю формування, виконання місцевого бюджету: проблеми та шляхи їх вирішення
 • Розвиток казначейської системи виконання Державного бюджету України
 • Розвиток культури та мистецтва: державне регулювання
 • Розвиток меценатства: правові механізми державного регулювання
 • Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні
 • Розвиток окремих сфер господарської діяльності: основні засади державного регулювання
 • Розвиток освіти: державне регулювання
 • Розвиток правових механізмів загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
 • Розвиток ринку небанківських послуг та питання державного регулювання
 • Розвиток суспільства як основної складової держави обумовлює необхідність підвищення та гарантування стандартів соціального та економічного забезпечення людини
 • Розвиток техніки та науки: державне регулювання та планування
 • Роздержавлення і приватизація: процес реформування відносин власності
 • Розмежування понять: “бюрократія” і “бюрократизм” в системі державної служби
 • Роль Державного казначейства України на шляху виходу із світової фінансово-економічної кризи
 • Роль Національного банку України у системі органів державної влади
 • Роль України в системі міждержавних регіональних інтеграційних процесів
 • Роль адвокатури у правовій державі
 • Роль бюджету у регулюванні економічних і соціальних процесів у державі
 • Роль держави та її політика щодо бізнесу під час кризи
 • Роль держави в активізації інноваційної діяльності в Україні
 • Роль держави в законодавчому і нормативному забезпеченні розвитку підприємництва
 • Роль держави в проведенні інноваційної політики
 • Роль держави в регулюванні проблем бідності
 • Роль держави в регулюванні соціального розвитку України
 • Роль держави в регулюванні інвестиційного процесу
 • Роль держави в системі кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств
 • Роль держави в інституціональних перетвореннях економіки та суспільства
 • Роль держави в інституціональних перетвореннях економіки та суспільства
 • Роль держави у комерціоналізації інтелектуальної власності
 • Роль держави у побудові ефективної системи управління промисловим комплексом
 • Роль держави у подоланні монополістичних тенденцій в економіці
 • Роль держави у підвищенні інноваційно-інвестиційної активності підприємств України
 • Роль держави у становленні конкурентного порядку в економіці
 • Роль держави у становленні ринку лізингових послуг України
 • Роль держави у створенні конкурентного середовища на ринку вантажних перевезень
 • Роль держави у сфері сприяння розвитку підприємництва
 • Роль держави у формуванні сприятливої фінансово-кредитної політики в умовах фінансово-економічної кризи
 • Роль держави у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств
 • Роль державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування у вивченні громадської думки щодо державного регулювання сфери політичних технологій
 • Роль державних фінансів у трансформаційній економіці
 • Роль державних цільових фондів в економіці України
 • Роль державного кредиту у формування фінансових ресурсів держави
 • Роль державного регулювання в умовах фінансової глобалізації
 • Роль державного управління у соціально-культурній сфері
 • Роль державного фінансового контролю в забезпеченні економічної ефективності
 • Роль державної казначейської служби України в системі бюджетного контролю
 • Роль державної реєстрації сільськогосподарських тварин у забезпеченні якості продукції тваринництва
 • Роль доходів і витрат Державного Бюджету України в сучасних умовах
 • Роль контролюючих органів у зміцненні фінансової дисципліни в державі
 • Роль малого підприємництва в економіці держави та регіону
 • Роль малого підприємництва в забезпеченні економічної безпеки держави
 • Роль малого підприємництва в забезпеченні економічної безпеки держави
 • Роль непрямих податків у формування доходів Державного бюджету
 • Роль органів Державного казначейства України щодо цільового витрачання бюджетних коштів
 • Роль органів державного казначейства України щодо цільового витрачання бюджетних коштів
 • Роль податкових надходжень в доходах державного бюджету України
 • Роль податкових ризиків у діяльності держави та суб’єктів господарювання
 • Роль податкового регулювання в системі державного податкового менеджменту України
 • Роль фінансових ресурсів регіонів для розвитку економічної системи держави
 • Роль фіскальної та регулюючої функції податків в економіці держави
 • Роль інвестицій в економічному зростанні держави та проблеми їх залучення
 • Роль іноземних інвестицій у розвитку держави
 • Роль іноземних інвестицій у розвитку держави
 • Роль іноземних інвестицій у розвитку держави
 • Рівень та якість життя населення України як показник соціально-економічної безпеки держави
 • Рішення конституційного суду України як перспективний і досить ефективний інструмент розмежування функцій і повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій
 • США як держава загального добробуту
 • Світовий досвід державного управління
 • Світовий досвід державного управління розвитком малого підприємництва і можливості його адаптації в Україні
 • Світові тенденції розвитку загальної середньої освіти в призмі реформування системи державного управління
 • Символічна політика як складова державотворчого процесу в Україні
 • Символічний ресурс як забезпечення ефективності державного управління в умовах соціальних зрушень
 • Система державних закупівель: удосконалення інструментів управління
 • Система державних програм підтримки розвитку високих технологій: досвід зарубіжних країн
 • Система державного регулювання ринкової економіки: державне підприємництво
 • Система державного регулювання ринку агропродовольчої продукції
 • Система державного регулювання ринку цінних паперів в Україні
 • Система державного регулювання цін в ринковій економіці: теоретичний аспект
 • Система державної підтримки сільського господарства в країнах євросоюзу
 • Система державної реєстрації суб`єктів господарювання та їх об`єднань в Україні
 • Система забезпечення економічної безпеки держави
 • Система контролю транзиту товарів, як складова економічної безпеки держави
 • Система органів державного регулювання економіки
 • Система охорони здоров’я України: державна інвестиційна політика
 • Система оцінки ефективності державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі
 • Система управління ризиками у реалізації проектів державно-приватного партнерства
 • Система фінансування державних соціальних гарантій у Швеції
 • Системний і синергетичний підходи до інформаційного забезпечення органів державної влади
 • Системно-функціональний аналіз ефективності державної політики забезпечення економічної безпеки малого підприємництва
 • Системні аспекти державного управління
 • Слабкі сторони системи державного фінансового контролю та їх усунення
 • Соціальна безпека регіону – запорука зміцнення соціальної безпеки держави
 • Соціальна політика в Україні: державне регулювання
 • Соціальна політика в контексті сталого розвитку держави
 • Соціальна політика держави
 • Соціальна політика держави та соціальний захист населення: зміст та розвиток поняття
 • Соціальна політика держави: принципи, завдання та напрями здійснення
 • Соціальна політика як необхідна умова існування держави
 • Соціальна роль держави в інформаційну добу: символічний аспект
 • Соціальна складова економічної безпеки держави
 • Соціальна функція держави та її складові
 • Соціальне регулювання як проблема політичної системи, держави і громадянського суспільства в Україні
 • Соціальний захист населення як один із важливіших напрямів державної політики
 • Соціально орієнтована ринкова економіка ФРН: держава загального добробуту
 • Соціально-економічна необхідність створення професійних недержавних пенсійних фондів
 • Соціально-економічне значення інноваційних процесів в державі
 • Соціальні гарантії населення: державне фінансове забезпечення
 • Соціальні процеси: державне регулювання
 • Соціологічний аналіз шляхів підвищення ефективності діяльності державних службовців
 • Специфіка державного захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні
 • Специфічні переваги та недоліки членства української держави в світовій організації торгівлі
 • Спеціальні та власні методи пізнання держави та права
 • Спільні цінності партнерства бізнесу, суспільства і держави в інноваційному процесі
 • Стадії бюджетного процесу як етап діяльності держави, місцевого органу
 • Стан державної амортизаційної політики в Україні
 • Стан недержавного пенсійного страхування в Україні, проблеми та перспективи розвитку
 • Стан нормативно-правового забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні
 • Стан платіжного балансу України та заходи його державного регулювання
 • Стан та недоліки здійснення державного контролю на ринку фінансових послуг України
 • Стан та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні
 • Стан та перспективи функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні
 • Стан та проблеми державного внутрішнього фінансового контролю
 • Стан та проблеми державного фінансового контролю
 • Стан і перспективи розвитку державних цільових фондів в Україні
 • Стан і проблеми правового регулювання державного фінансування вузівської науки
 • Стан і проблеми розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні
 • Стан, проблеми та державна підтримка регіонального іноземного інвестування
 • Стан, проблеми та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні
 • Стан, тенденції та проблеми державної освітньої політики Чехії періоду суспільних змін
 • Становлення державної української самоідентифікації
 • Становлення системи державного регулювання туристичної галузі в незалежній Україні
 • Становлення української державності: основні етапи
 • Статус та повноваження глави держави в зарубіжних країнах
 • Створення ефективної системи державного регулювання пасажирського транспорту і розвиток соціального комплексу
 • Стратегічні напрямки державної підтримки підприємств легкої промисловості
 • Стратегія державного управління АПК України: роль держави, тенденції та перспективи
 • Стратегія розвитку, проблеми та подальше вдосконалення державного казначейства України
 • Страхові виплати з боку держави: необхідність компенсації
 • Страхові збори на обов’язкове державне пенсійне страхування: звітність
 • Страхування в сфері сільського господарства в Україні та участь держави в ньому
 • Страхування як частина фінансово-кредитної сфери є об’єк том державного регулювання з метою забезпечення його стабільного функціонування.
 • Страхування як інструмент захисту державних майнових інтересів
 • Структура Закону “Про державну податкову службу в Україні”
 • Структура адміністративно-правового статусу державних податкових інспекцій
 • Структура комерційних і державних банків в регіонах України
 • Структура та повноваження державної виконавчої служби. Поняття державного виконавця
 • Суб’єкти соціальної політики: держава
 • Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм як джерело фінансової підтримки регіонального розвитку
 • Суверенітет державної влади у князівській державі та гетьманщині
 • Сутність держави: аспекти та історичний аналіз
 • Сутність державних фінансів та напрямки їх оздоровлення
 • Сутність державних фінансів та напрямки їх оздоровлення
 • Сутність державного програмно-цільового планування
 • Сутність державного регулювання зайнятості населення
 • Сутність державного фінансового аудиту та контролю, їх розмежування
 • Сутність державного фінансового контролю
 • Сутність державного фінансового контролю на сучасному етапі
 • Сутність державного фінансового контролю та шляхи його реформування
 • Сутність державного фінансового контролю та шляхи його реформування в Україні
 • Сутність державної регіональної політики України
 • Сутність державної регіональної політики в XXI сторіччі
 • Сутність доходів державного бюджету та проблеми їх формування
 • Сутність конституційно-правового інституту державної влади
 • Сутність податкового регулювання банківської діяльності та його роль у державному регулюванні економіки
 • Сутність та зміст категорії “корпоративні права держави”
 • Сутність та значення державного фінансового контролю
 • Сутність та особливості державного кредиту
 • Сутність та причини корупції в системі органів державної влади
 • Сутність типології держав
 • Сутність і роль податку на додану вартість в економічній системі держави
 • Сутність і тенденції розвитку аналітики державного управління
 • Суть державного боргу України
 • Суть діяльності та функції державної контрольно-ревізійної служби в Україні
 • Суть загальнодержавних податків
 • Суть та значення Державного казначейства в Україні
 • Суть та значення державного казначейства в Україні
 • Суть та методи державного впливу на формування структурних пропорцій в економіці
 • Суть та цілі проведення державної грошово-кредитної політики
 • Сучасна оцінка ролі держави в забезпеченні зайнятості населення
 • Сучасна податкова політика держави: історичний аспект її розвитку
 • Сучасне призначення видатків держави на розвиток економіки
 • Сучасний вплив громадянського суспільства на розвиток правової держави
 • Сучасний стан державного боргу та аналіз його проблематики
 • Сучасний стан державного регулювання інноваційної діяльності в Україні
 • Сучасний стан державного фінансування підприємств сільського господартсва
 • Сучасний стан забезпечення державної підтримки аграрного сектору України
 • Сучасний стан податкової системи України та її вплив на соціально-економічну ситуацію в державі
 • Сучасний стан розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні
 • Сучасний стан та напрями розвитку внутрішнього державного фінансового контролю
 • Сучасний стан та напрямки удосконалення контролю за використанням державної власності
 • Сучасний стан та удосконалення державного аудиту як форми державного фінансового контролю бюджетних установ
 • Сучасні методи боротьби з корупцією в органах державної податкової служби
 • Сучасні механізми реалізації державно-приватного партнерства в Україні
 • Сучасні проблеми діяльності недержавних пенсійних фондів та шляхи їх вдосконалення
 • Сучасні проблеми ефективності державного регулювання інвестиційних процесів у регіоні
 • Сучасні проблеми фінансової безпеки держави
 • Сучасні реалії фінансування дефіциту державного бюджету України
 • Сучасній стан та державне регулювання ринку праці в Україні
 • Сфера державних закупівель в Україні та проблеми їх регулювання
 • Сфера медико-соціальної допомоги: державне регулювання
 • Сільське господарство та АПК: державне регулювання
 • Сільський туризм як джерело додаткового прибутку держави
 • Сімейна медицина як напрям реформування державного управління охороною здоров’я в Україні
 • Тарифи на залізничне перевезення: удосконалення державного регулювання
 • Тенденції формування доходів державного бюджету України в умовах економічної кризи
 • Теоретико-Правові проблеми взаємодії держави та платників податків
 • Теоретико-методологічні основи та критерії визначення соціально-економічної ефективності діяльності недержавних пенсійних фондів
 • Теоретичне обгунтування необхідності удосокналення поняття «інвестиції» на державонму рівні
 • Теоретичний і практичний аспекти інвестиційного клімату держави
 • Теоретичні аспекти впливу державної підтримки на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств
 • Теоретичні аспекти державного регулювання економіки
 • Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств
 • Теоретичні аспекти запровадження державного фінансового аудиту в установах пенсійного фонду України
 • Теоретичні засади Державного бюджету України – основного фінансового плану держави
 • Теоретичні засади державного регулювання освіти
 • Теоретичні основи провадження державного фінансового аудиту в Україні
 • Теоретичні основи та об’єктивна необхідність державного регулювання економіки
 • Теоретичні підходи до визначення сутності доходів Державного бюджету та принципів їх формування
 • Теоретичні підходи до визначення сутності економічної безпеки держави
 • Теоретичні та методичні аспекти удосконалення державного регулювання туризму в регіонах
 • Теорія держави і права як наука: поняття, предмет, функції та методи
 • Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука, предмет дослідження науки теорії держави і права
 • Теорія державної служби та діяльність державних службовців
 • Теорія дисфункцій ринкових інститутів в діяльності Державної іпотечної установи
 • Теорія нового державного менеджменту як засіб удосконалення державного управління
 • Теорія хаосу у синергетичному підході до інформаційного забезпечення системи державного управління
 • Теорії державного регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці
 • Теорії походження держави
 • Територіальний устрій держави
 • Технології управліня в державній службі
 • Технічна модернізація національної радіокомпанії України як фактор посилення інформаційної безпеки в державі
 • Типологія держав
 • Типологія держав
 • Трансакційні витрати в роботі органів виконавчої влади та шляхи їх впорядкування (скорочення): на матеріалах Севастопольської міської державної адміністрації
 • Трансакційні витрати в роботі органів виконавчої влади та шляхи їх впорядкування (скорочення): на матеріалах Севастопольської міської державної адміністрації
 • Транснаціональні корпорації: державне регулювання
 • Транснаціоналізація як фактор модернізації економічної діяльності національної держави
 • Трансформація складових державного бюджету України
 • Трансформації державної політики ціноутворення на лікарські засоби в Україні
 • Туристична сфера України: механізми державного регулювання
 • Туристичний сектор: державне регулювання
 • Тіньова зайнятість як загроза економічній безпеці держави
 • Удосконалення впливу держави на формування пропозиції зерна сільськогосподарськими підприємствами
 • Удосконалення депозитної політики центрального уманського відділення №225 ВАТ «Державний ощадбанк»
 • Удосконалення державно – фінансового контролю в Україні
 • Удосконалення державного аудиту та контролю у положеннях нового Бюджетного кодексу України (2010 р.)
 • Удосконалення державного регулювання фінансового посередництва в Україні
 • Удосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності в економіці України
 • Удосконалення державного управління
 • Удосконалення державного управління інвестиційним процесом
 • Удосконалення державного фінансового контролю в Україні на досвіді зарубіжних країн
 • Удосконалення діяльності державного казначейства
 • Удосконалення казначейської системи виконання державного бюджету
 • Удосконалення механізму державного регулювання оплати праці в Україні
 • Удосконалення механізму державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств
 • Удосконалення механізму державного фінансового контролю в Україні
 • Удосконалення механізмів державного регулювання ринку соціальних послуг, що відповідають актуальним тенденціям і умовам розвитку української економіки
 • Удосконалення організації державного фінансового контролю здійснюваного державним казначейством
 • Удосконалення передачі права управління державною власністю в Україні
 • Удосконалення роботи органів державної податкової служби України
 • Удосконалення системи державного регулювання ресурсним потенціалом регіону
 • Удосконалення системи державного фінансового контролю
 • Удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду
 • Удосконалення управління бюджетними коштами в процесі виконання державного бюджету
 • Удосконалення інституціонально-економічних основ державної управлінської дії на розвиток АПК України
 • Удосконалення інформаційного забезпечення державного регулювання АПК Полтавської області й упровадження аутсорсинга
 • Українська мова як чинник державотворення
 • Українська модель кредитної спілки: державні програмні перспективи розвитку
 • Умови та наслідки прийняття загальнообов’язкового державного медичного соціального страхування
 • Умови формування державності: національна самосвідомість
 • Управління державним боргом
 • Управління державним боргом України
 • Управління державним боргом України: проблеми та напрямки покращення
 • Управління державним боргом України: сучасний стан та тенденції розвитку
 • Управління державним боргом в українських реаліях
 • Управління державним боргом в умовах ринкової економіки
 • Управління державним боргом країни країни
 • Управління державними доходами
 • Управління державною економікою: правові засади та державний контроль і нагляд
 • Управління доходами державних вищих закладів освіти
 • Управління доходами державних вищих закладів освіти
 • Управління людськими ресурсами державної служби на засадах компетентнісного підходу
 • Управління об’єктами державної власності в Україні: актуальні проблеми
 • Управління ризиками державного фінансового контролю
 • Управління фінансовими ресурсами держави в умовах їх дефіцитності
 • Управлінський облік в органах державного сектора
 • Уроки державотворення в період національної революції
 • Фактори впливу на валютний курс держави та його роль як головного елементу реалізації валютно-курсової політики України
 • Фактори що визначають утворення валютного курсу держави
 • Фасиліті – менеджмент як форма державно-приватного партнерства в сфері охорони здоров’я
 • Форма державного правління України
 • Форма державного устрою України
 • Формалізація етапів та процедур державного аудиту ефективності
 • Форми держави та їх елементи
 • Форми державного правління та державного устрою
 • Форми здійснення функцій держави
 • Форми кредиту: комерційний, споживчий, державний та міжнародний
 • Форми представництва прокурором прав громадян та інтересів держави в адміністративному судочинстві України
 • Форми та методи державного фінансового контролю
 • Формування взаємодії державного та приватного секторів в системі державного управління розвитком інфраструктурної сфери
 • Формування державного управлінського механізму сприяння розвитку житлового будівництва в Україні
 • Формування ефективної системи державного фінансового контролю в Україні
 • Формування кадрового резерву державної служби
 • Формування механізму державного управління стійкістю еколого-економічних систем
 • Формування нових концептуальних підходів до вищої освіти, як фактор оптимізації державного регулювання освітньої сфери
 • Формування нового організаційно-економічного механізму державного регулювання сектора соціальних послуг
 • Формування облікової політики бюджетної організації з урахуванням національних стандартів в державному секторі
 • Формування принципів реалізації державної регіональної політики зайнятості населення
 • Формування професійної етики державного службовця в умовах трансформаційних економічних перетворень
 • Формування підвалин національної системи пенсійного забезпечення та недержавних пенсійних фондів в Україні
 • Формування системи фінансової безпеки недержавних пенсійних фондів в Україні
 • Формування спеціального фонду Державного бюджету: проблеми та шляхи їх розв’язання
 • Формування сучасної системи державних соціальних стандартів і нормативів
 • Формування фінансової політики держави
 • Формування інноваційної інфраструктури як пріоритетний напрямок економічної політики держави
 • Функції державного казначейства України в податковому процесі
 • Функції держави та державна влада
 • Функції держави та їх реалізація
 • Функції держави у сучасній державі
 • Функції державної контрольно-ревізійної служби у фінансовому контролі
 • Функції рахункової палати України в системі державного фінансового контролю та шляхи її удосконалення
 • Функції та методи державного управління у сфері використання та розпорядження нерухомим майном
 • Функції теорії держави і права як фундаментальної юридичної науки
 • Фінансова автономія місцевого самоврядування – запорука стабільності розвитку держави
 • Фінансова безпека у контексті економічної безпеки держави
 • Фінансова безпека як складова економічної безпеки держави і підприємства
 • Фінансова діяльність держави, її правові аспекти
 • Фінансова залежність органів місцевого самоврядування від держави
 • Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави
 • Фінансова політика як складова економічної політики держави
 • Фінансове забезпечення соціальних гарантій у системі державних фондів соціального страхування
 • Фінансовий контроль у Державному казначействі України
 • Фінансовий механізм недержавного пенсійного забезпечення
 • Фінансовий механізм інвестування інноваційної діяльності на основі державно-приватного партнерства
 • Фінансовий ринок: органи державного регулювання
 • Фінансово-економічний стан американської держави
 • Фінансово-податкові аспекти державного регулювання динаміки економічного зростання
 • Фінансові відносини держави і підприємств
 • Фінансові відносини між державою та державними підприємствами
 • Фінансові ресурси держави, проблеми та шляхи покращення їх використання
 • Фінансові ресурси у механізмі державно-владних відносин традиційного суспільства
 • Фінансування дефіциту державного бюджету
 • Фінансування соціальної сфери в умовах ринку: реалізація соціально-економічної політики держави
 • Фінляндія: державний брендінг
 • Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в перехідній економіці
 • Фіскальна політика держави та механізм її реалізації в перехідній економіці
 • Характер поєднання індивідууму та суспільства як індикатор прояву соціальності в місії держави
 • Характеристика адміністративно-правового статусу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 • Характеристика державного регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні
 • Характеристика конфедерації та імперії як особливих форм державного устрою
 • Характеристика об’єктів державної та комунальної власності
 • Характеристика, поняття, співвідношення громадянського суспільства та правової держави
 • Центр продуктивності України як науково-дослідна установа держави
 • Централізація державного управління процесом розробки та впровадження інновацій як виклик часу
 • Цільові державні і місцеві фонди: правове регулювання та засади діяльності
 • Цілі, пріоритети та принципи соціальної політики держави
 • Цілі, функції, структура державних органів економічного регулювання
 • Ціни в Україні: державне регулювання
 • Цінності українського суспільства стосовно державного управління
 • Ціннісні детермінацій державно-владних відносин
 • Ціноутворення: методи та вплив держави
 • Ціноутворення: ринковий механізм, державне регулювання
 • Шляхи вдосконалення казначейського обслуговування Державного бюджету України
 • Шляхи збільшення податкових надходжень до Державного бюджету
 • Шляхи оптимізації видатків державного бюджету України
 • Шляхи оптимізації фінансового механізму державного регулювання економіки регіону
 • Шляхи підвищення доходів державного бюджету за рахунок податків у новому податковому кодексі
 • Шляхи скорочення державного боргу України
 • Шляхи скорочення дефіциту державного бюджету
 • Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні на сучасному етапі
 • Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні
 • Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні
 • Шляхи удосконалення інформаційних систем органів державної влади на регіональному рівні
 • Шляхи формування соціальної держави в Україні
 • Шляхи формування та розвитку взаємодії органів державного фінансового контролю з аудиторськими організаціями
 • Шляхи формування та розвитку взаємодії органів державного фінансового контролю з аудиторськими організаціями
 • Шляхи і методи забезпечення державного регулювання АПК
 • Щодо вдосконалення організаційно-правових засад державного управління у сфері захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави
 • Щодо доцільності використання стратегічного планування у сфері державного управління соціально-економічним розвитком
 • Щодо необхідності зміни методу обліку виконання державного бюджету України
 • Щодо проблем та перспектив оцінки ефективності діяльності підприємств державного сектора економіки України
 • Щодо проблематики державного фінансового контролю в Україні
 • Юридична відповідальність держави як принцип правової держави
 • Юридичні особи приватного права, які засновані державою
 • Юридичні особи приватного права, які засновані державою
 • Залишити коментар

  Ви повинні ввійти, щоб залишити коментар.