головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Екологічний брендинг як невід’ємна складова сучасного маркетингу

Печенка О.І., Антоненко Д.С.         У сучасних умовах глобалізації економічних відносин та посилення конкуренції концепція брендингу у реалізації маркетингових стратегій набуває більш вагомого значення і стає ...

Необхідність вдосконалення екологічного оподаткування в Україні

Сучек С.І.Вступ. Діяльність людини, зокрема у сфері виробництва, спрямована переважно на отримання матеріальних вигод. В контексті незмінного прагнення до максимізації прибутку, в тому числі за ...

Екологічна складова туристично-рекреаційної діяльності Кримського півострова

Иванов А.Н.Територіально-рекреаційна система Криму складалася в умовах планового господарства СРСР з розрахунку на внутрішні потреби великої країни, що не задовольняє сучасним економічним і соціальним вимогам. ...

Екологізація економічного розвитку: пріоритетні напрямки та перспективи для України

Мартусенко І.В., Корчевна К.Ю.Проблеми екологізації різних сфер економічної діяльності розглядають у багатьох наукових роботах, періодичних виданнях та монографіях. Проте, суть екологізації економічної діяльності тлумачиться в ...

Екологічна спрямованість інноваційного розвитку конкурентоспроможної економіки

Бусленко Б. В. Національний університет харчових технологій, Україна Сучасний стан суспільства формується на основі глобальної екологізації, що являється ...

Формування механізму державного управління стійкістю еколого-економічних систем

Карташов Євген Григорович, Народний депутат України, кандидат філософських наук Екологічний вимір глобальної системної кризи відзначається зміною людством соціального і природного середовища свого проживання. Це зумовлено ...

Визначення пріоритетів державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем

Карташов Євген Григорович, Народний депутат України, кандидат філософських наук Найбільший інтерес з позицій екологізації як частини цілісної системи соціально-економічного управління викликає концепція сталого розвитку, в ...

Природно-правові підходи щодо визначення принципів екологічного права

Канд.юрид.наук, доцент Анісімова Г. В. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків, Україна Загальнорозповсюдженим є визначення принципів екологічного права ...

Зміст та сутність екологічних обов’язків громадян

Шинкарьов О. О. Здобувач кафедри екологічного права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків, Україна В умовах сьогодення розвиток екологічних правовідносин проходить в ...

Розробка і впровадження нової торговельної марки екологічно чистих меблів

Экономические науки / 6. Маркетинг и менеджмент К.е.н., доцент Тараненко І.В. Піскарьова К. Є. Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ МЕБЛІВ Меблева фабрика ...