головна :: статті :: макроекономіка :: підручники :: пошук :: вхід

Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні

Мехеда Н.Г., Балозян Д.Р.Підприємництво є важливим сектором вітчизняної економіки, який сприяє насиченості ринку товарами та послугами, створенню нових робочих місць, зменшенню безробіття тощо. На сьогодні, ...

Оподаткування малого бізнесу в Україні: принципи, завдання та перспективи розвитку

Дуб К.Ю.Сьогодні в Україні підприємства малого бізнесу покликані не тільки виступати елементом структурної перебудови регіональної економіки, але й сприяти підвищенню доходів місцевих бюджетів. Основним фінансовим ...

Теоретичні аспекти гарантування економічної безпеки суб’єктів малого бізнесу

Кристиняк М. Б. ...

Особливості функціонування малого бізнесу в Україні

Даниленко Є. С., Синенко К. С., Кацель М. К. Науковий керівник: Алексєєва Т. І., к.е.н., доцент Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Формування ринкової системи ...

Проблема організації відкриття малого бізнесу в умовах глобального економічного переділу

Ткаченко С.В. Студентка 5курсу Міжнародного науково-технічногоуніверситету ім..акад. Ю. Бугая В наш час, коли світова фінансова криза торкнулася ...

Оподаткування малого бізнесу як засіб стимулювання вітчизняної економіки

к.держ.упр. Алфьорова І.Є., Парамонова Д.Г. Донбаський державний технічний університет Сьогодні мале підприємництво має незадовільне становище. Свідченням цього є повільний темп зростання кількості малих підприємств, недосконалість ...

Прогнозування розвитку діяльності підприємства малого бізнесу в сучасних умовах

Рома А. В. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна В сучасних умовах очевидна перспективність функціонування сфери послуг, однією із важливих умов розвитку якої є ...

Проблеми зближення цивільного та податкового законодавства щодо сфери малого бізнесу

Ярова Р.О. студентка Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, Україна Науковий керівник: Водолазська Н.В., викладач І категорії циклової комісії «Облік і аудит» КЛК НАУ Анотація. В статті розкрито ...

Проблеми фінансового забезпечення підприємств малого бізнесу в Україні

Студентка Беринда Д.А. Науковий керівник: асист. Крива С.В. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна Актуальність теми. Перехід до ринкової економіки по новому порушує ...

Державне регулювання розвитку малого бізнесу

к.е.н. Осацька Ю.Є. Дніпропетровська державна фінансова академія Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Підприємництво, без сумніву, ...